ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: ÖZEL SAYI

Son Sayıda Yayınlanan Makaleler

Sayfa: 14-32

ARAŞTIRMA MAKALESİ

COMPARISON OF TRADITIONAL AND LEARNING ORGANIZATION IN TERMS OF LEARNING DIMENSION
COMPARISON OF TRADITIONAL AND LEARNING ORGANIZATION IN TERMS OF LEARNING DIMENSION

ADNAN ÇELİK, AHMET GÖZEN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.850

Makale Özeti Tam Metin 137
Sayfa: 33-63

ARAŞTIRMA MAKALESİ

NEVŞEHİR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÇALIŞANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
NEVŞEHİR AGRICULTURE CREDIT COOPERATIVE STAFF DETERMINING THE LEVEL OF ATTITUDE, BEHAVIOR AND INFORMATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ALİ ERBAŞI, ŞÜKRAN GÜNGÖR TANÇ, ABDURRAHMAN GÜMRAH

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.808

Makale Özeti Tam Metin 147
Sayfa: 64-86

ARAŞTIRMA MAKALESİ

OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUM VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM EĞİLİMLERİ: CİNSİYET VE GELİR DÜZEYİNE GÖRE BİR İNCELEME
ATTITUDE AND WORD OF MOUTH INTENSIONS REGARDING GAMIFICATION: AN INVESTIGATION ON GENDER AND INCOME LEVEL

ASUDE YASEMİN ZENGİN, ELİF BODUROĞLU

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.847

Makale Özeti Tam Metin 116
Sayfa: 87-103

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SOSYAL EKONOMİK AĞ AÇISINDAN ENERJİ ÜRETEN VE TÜKETEN KOOPERATİF MODELİ
COOPERATİVE MODEL OF ENERGY PRODUCİNG AND CONSUMİNG İN TERMS OF SOCİAL ECONOMİC NETWORK

AYDIN GÜREL, EBRU IRMAK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.809

Makale Özeti Tam Metin 97
Sayfa: 104-119

ARAŞTIRMA MAKALESİ

GEÇMİŞTEN YENİ BİR KAVRAM: YEŞİL (EKO) GİRİŞİMCİLİK
NEW CONCEPT FROM THE PAST: GREEN (ECO) ENTREPRENEURSHİP

AYŞE GÖKÇEN KAPUSUZ, MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.810

Makale Özeti Tam Metin 122
Sayfa: 120-139

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KIRSAL KALKINMADA KOOPERATİFLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ; SS ÇAVUŞLU TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÖRNEĞİ
THE ROLE AND İMPORTANCE OF COOPERATİVES İN RURAL DEVELOPMENT: THE CASE OF ÇAVUŞLU AGRİCULTURAL DEVELOPMENT COOPERATİVE WİTH LİMİTED LİABİLİTY

BAHAR AYDIN CAN, SAİT ENGİNDENİZ, ONUR CAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.811

Makale Özeti Tam Metin 130
Sayfa: 140-161

ARAŞTIRMA MAKALESİ

GÜNCEL GELİŞMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATİON OF FARMER ORGANİZATİONS LEGİSLATİON İN TURKEY UNDER RECENT DEVELOPMENTS

BAKİYE KILIÇ TOPUZ, MEHMET BOZOĞLU, UĞUR BAŞER

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.812

Makale Özeti Tam Metin 105
Sayfa: 162-175

ARAŞTIRMA MAKALESİ

THE INTERNATIONAL CENTER OF RESEARCH AND INFORMATION ON THE PUBLIC, SOCIAL AND COOPERATIVE ECONOMY (CIRIEC), A NETWORK TO BETTER UNDERSTAND AND PROMOTE THE SOCIAL ECONOMY AND COOPERATIVE ENTREPRENEURSHIP
THE INTERNATIONAL CENTER OF RESEARCH AND INFORMATION ON THE PUBLIC, SOCIAL AND COOPERATIVE ECONOMY (CIRIEC), A NETWORK TO BETTER UNDERSTAND AND PROMOTE THE SOCIAL ECONOMY AND COOPERATIVE ENTREPRENEURSHIP

BERNARD THIRY

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.853

Makale Özeti Tam Metin 89
Sayfa: 176-202

ARAŞTIRMA MAKALESİ

GİRİŞİMCİLİK VE KOOPERATİFLERDE TARIMSAL YAYIMIN MEVCUT DURUMU
CURRENT SITUATION OF AGRICULTURAL EXTENSION IN ENTREPRENEURSHIP AND COOPERATIVES

EBRU IRMAK, AYDIN GÜREL

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.813

Makale Özeti Tam Metin 101
Sayfa: 203-218

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİ KOOPERATİFLERİ: BACIYAN-I MERAM ÖRNEĞİ
WOMEN ENTREPRENEUR COOPERATIVES IN TURKEY: THE CASE OF BACIYAN-I MERAM

EBRU ÖZER TOPALOĞLU, MURAT TOPALOĞLU

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.814

Makale Özeti Tam Metin 116
Sayfa: 219-229

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE'DE KOOPERATİFLERİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
THE THOUGHTS ON SOLUTİON SUGGESTİONS AND MAİN PROBLEMS OF THE COOPERATİVES İN TURKEY

ERTUĞRUL GÜREŞCİ, MURAT GÖNÇ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.815

Makale Özeti Tam Metin 107
Sayfa: 230-256

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE’DE BANKALARIN TARIMSAL KOOPERATİFLERE SUNDUĞU FİNANSAL KAYNAKLAR, BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU KAYNAKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER
FINANCIAL RESOURCES OFFERED BY BANKS TO AGRICULTURAL COOPERATIVES AND SUGGESTIONS FOR IMPROVING THESE FINANCIAL RESOURCES

F. AKIN OLGUN, ONUR TERZİ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.816

Makale Özeti Tam Metin 85
Sayfa: 257-283

DERLEME

KIRSAL KALKINMADA YEREL YÖNETİMLER İLE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
A REVİEW ON COOPERATİON POSSİBİLİTİES OF LOCAL GOVERNMENTS AND PRODUCER ORGANİZATİONS FOR RURAL DEVELOPMENT: THE CASE OF İZMİR PROVİNCE

FATİH ÖZDEN, FAZIL AKIN OLGUN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.817

Makale Özeti Tam Metin 106
Sayfa: 284-302

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜME İÇİN YURTİÇİ TASARRUFLARIN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF DOMESTIC SAVINGS FOR SUSTAINABLE HIGH GROWTH

FETULLAH AKIN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.818

Makale Özeti Tam Metin 98
Sayfa: 303-320

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ORTAKLARIN KOOPERATİF HİZMETLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI VE MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ: İZMİR İLİ GÖDENCE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON MEMBERS’ SATİSFACTİON FOR COOPERATİVE SERVİCES: A CASE ON GÖDENCE RURAL DEVELOPMENT COOPERATİVE

FİLİZ KINIKLI, CEM ÇIKIKÇI, MURAT YERCAN, YUNUS EMRE İNCE

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.856

Makale Özeti Tam Metin 100
Sayfa: 321-340

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SOCIAL MEDIA TOOLS: FOSTERING COLLABORATION, KNOWLEDGE TRANSFER AND INNOVATION WITHIN COOPERATIVES
SOCIAL MEDIA TOOLS: FOSTERING COLLABORATION, KNOWLEDGE TRANSFER AND INNOVATION WITHIN COOPERATIVES

GİBRáN RİVERA GONZáLEZ, LI XUGUANG, GABRIELA MEDINA TAPIA

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.852

Makale Özeti Tam Metin 89
Sayfa: 341-357

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN SERMAYE BİRİKİMİNE ETKİLERİ (ATATÜRK DÖNEMİ 1935-1938)
THE EFFECTS OF AGRICULTURE CREDIT COOPERATIVES TO CAPITAL ASSOCIATION (ATATURK 'S PERIOD 1935-1938)

HASAN MUTLU

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.820

Makale Özeti Tam Metin 88
Sayfa: 358-385

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE’DE KONUT POLİTİKALARININ KONUT KOOPERATİFÇİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ VE KONUT KOOPERATİFLERİNİN KONUT ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON THE EFFECTS OF HOUSING POLICIES ON HOUSING COOPERATION IN TURKEY AND THE ROLE OF HOUSING COOPERATION ON HOUSING PRODUCTION

HASAN YAYLI, SİNAN AVAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.821

Makale Özeti Tam Metin 102
Sayfa: 386-424

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KOOPERATİFLERDE MARKALAŞMA VE TÜKETİCİ-KOOPERATİF ÜRÜNLERİ İLİŞKİSİ: TORKU ÖRNEĞİ
BRANDING IN COOPERATIVES AND RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER-COOPEATIVE PRODUCTS: TORKU CASE

HAZAL OĞUZ, OĞUZ METE

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.822

Makale Özeti Tam Metin 99
Sayfa: 425-447

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KÜÇÜK SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇIRAK-KALFA-USTA TEMİNİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
AN APPLIED RESEARCH ON APPRENTICE-FOREMAN-MASTER IN SMALL INDUSTRY ENTERPRISES

İSMAİL GÖKDENİZ, ÇAĞLAR KARAMAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.823

Makale Özeti Tam Metin 82
Sayfa: 448-469

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İSTANBUL İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİNİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI
MANAGEMENT AND ORGANIZATION STRUCTURE OF FISHERIES COOPERATIVES IN ISTANBUL

KADİR DOĞAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.824

Makale Özeti Tam Metin 266
Sayfa: 470-491

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KOOPERATİF KURULUŞLARINDA İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM
COOPERATION AND COMMUNICATION IN COOPERATIVE ORGANIZATIONS

MUHARREM ÇETİN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.826

Makale Özeti Tam Metin 87
Sayfa: 492-514

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜKETİCİLERİN PERAKENDE MARKALARINA BAKIŞI: KOOPERATİF MARKA ÖRNEĞİ
THE VIEW OF CONSUMERS TO RETAIL BRANDS; AN EXAMPLE OF A COOPERATIVE BRAND

MEHMET BAŞ, SELİN GÖRAL

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.827

Makale Özeti Tam Metin 110
Sayfa: 515-527

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SOSYAL SORUNLARIN YÖNETİM VE ÇÖZÜMÜNDE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK: SOSYAL GİRİŞİMCİ KOOPERATİFÇİLİK VE AVRUPA GİRİŞİMCİLİK AĞI ÖRNEĞİ
SHAPING THE FUTURE IN THE MANAGEMENT AND SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS: SOCIAL ENTREPRENEUR COOPERATIVES AND THE EXAMPLE OF ENTERPRISE EUROPE NETWORK

MEHMET GÜNEŞ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.828

Makale Özeti Tam Metin 92
Sayfa: 528-541

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KOOPERATİFLERİN FİNANSAL SORUNLARI VE FİNANSAL YÖNETİMİ
FINANCIAL PROBLEMS AND MANAGEMENT OF COOPERATIVES

MELTEM KESKİN KÖYLÜ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.829

Makale Özeti Tam Metin 91
Sayfa: 542-554

ARAŞTIRMA MAKALESİ

PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ ERTELEME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON JOB POSTPONEMENT BEHAVIOUR; A RESEARCH ON NURSES

METİN KAPLAN, HATİCE UÇAK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.830

Makale Özeti Tam Metin 95
Sayfa: 555-571

ARAŞTIRMA MAKALESİ

DUYGUSAL ZEKANIN İÇ GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE PERFORMANCE OF INTERNAL ENTREPRENEURSHIP

METİN KAPLAN, HAVVA GÖKER

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.831

Makale Özeti Tam Metin 76
Sayfa: 572-586

ARAŞTIRMA MAKALESİ

OKUL KOOPERATİFÇİLİK ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
SCHOOL COOPERATIVES

MUSTAFA TAHİROĞLU, ALİ MEYDAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.855

Makale Özeti Tam Metin 79
Sayfa: 587-607

ARAŞTIRMA MAKALESİ

C KUŞAĞINA YÖNELİK MÜŞTERİ ELDE TUTMA STRATEJİLERİ
CUSTOMER RETENTION STRATEGIES FOR GENERATION C

MUSTAFA ÜNSALAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.832

Makale Özeti Tam Metin 89
Sayfa: 608-626

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KâRLILIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE KâRLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BİR KOOPERATİF İŞLETMESİ OLAN KONYA ŞEKER FABRİKASI
ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING PROFITABILITY SUSTAINABILITY AND PROFITABILITY: KONYA SUGAR FACTORY WITH A COOPERATIVE OPERATION

NİLGÜN KİNDİK, ALPER ASLAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.833

Makale Özeti Tam Metin 77
Sayfa: 627-641

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNDE VZA İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: MARMARABİRLİK ÖRNEĞİ
EFFICIENCY MEASUREMENT IN THE AGRICULTURAL SALES COOPERATIVE UNIONS VIA DEA: A CASE STUDY IN MARMARABİRLİK

NURİ ÖZGÜR DOĞAN, YUSUF ERSOY

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.835

Makale Özeti Tam Metin 85
Sayfa: 642-667

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İZMİR, ÇANAKKALE VE BALIKESİR İLLERİNDE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ
THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF GOAT FARMS IN IZMIR, CANAKKALE AND BALIKESIR PROVINCES ABOUT THE FUNCTIONS OF SHEEP AND GOAT BREEDERS’ ASSOCIATIONS ABSTRACT

SAİT ENGİNDENİZ, DUYGU AKTÜRK, A.FERHAT SAVRAN, NEDİM KOŞUM, TURGAY TAŞKIN, HARUN KESENKAŞ, MUKADDERAT GÖKMEN, AYŞE UZMAY, GÖRKEM ÖZTÜRK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.836

Makale Özeti Tam Metin 91
Sayfa: 668-686

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İZMİR’DE KOOPERATİF ORTAĞI OLAN KONVENSİYONEL SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİK SÜT ÜRETME EĞİLİMLERİ
TENDENCIES TOWARDS ORGANIC MILK PRODUCE OF CONVENTIONAL DAIRY CATTLE FARMS AS MEMBER OF COOPERATIVES IN IZMIR

SAİT ENGİNDENİZ, FİLİZ KINIKLI, MİNE BURHAN, CANSU ÇELİK, GÖRKEM ÖZTÜRK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.837

Makale Özeti Tam Metin 86
Sayfa: 687-704

ARAŞTIRMA MAKALESİ

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ARICILIK VE BAL POLİTİKASI ( SÜRDÜRÜLEBİLİR KOOPERATİFÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME)
EUROPEAN UNİON’S BEEKEEPING AND HONEY POLICIES (EVALUATION FOR TURKEY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE COOPERATIVES)

SELMA AYTÜRE

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.838

Makale Özeti Tam Metin 85
Sayfa: 705-733

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KOOPERATİFLERDE MODERN DENETİM TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI
IMPLEMENTATION OF MODERN AUDITING TECHNIQUES FOR COOPERATIVES

SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, GANİTE KURT

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.840

Makale Özeti Tam Metin 90
Sayfa: 734-759

ARAŞTIRMA MAKALESİ

YAPI KOOPERATİFLERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ: KUYAŞ ÖRNEĞİ
GOVERNANCE PROCESS AT BUILDING COOPERATIVES: THE CASE OF KUYAS

SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.841

Makale Özeti Tam Metin 82
Sayfa: 760-785

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN KURUMLARINDA UYGULANMAKTA OLAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNE DUYDUKLARI MEMNUNİYET VE BİR ÖRNEK UYGULAMA
SATISFACTION WITH PERFORMANCE EVALUATION SYSTEMS APPLIED TO HEALTH PERSONNEL WORKING IN PRİVATE HOSPITALS AND AN EXAMPLE APPLICATION

SİNEM CANOL, PELİN VARDARLIER

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.842

Makale Özeti Tam Metin 77
Sayfa: 786-810

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ETKİN, VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KOOPERATİFÇİLİK İÇİN TEMSİLCİLİK VE TAHKİM KURUMLARININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF REPRESENTATION AND ARBITRATION INSTITUTIONS FOR AN EFFICIENT AND SUSTAINABLE COOPERATIVE SYSTEM

SÜLEYMAN AKDEMİR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.843

Makale Özeti Tam Metin 78
Sayfa: 811-835

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRK KOOPERATİF YÖNETİM PERFORMANSINA ETKİSİ AÇISINDAN TOPLUMSAL İLETİŞİM AĞI KOOPERATİFÇİLİKTE HOLLANDA ÖRNEĞİ “NAUTILUS”
ON THE EFFECT OF TURKISH COOPERATIVE MANAGEMENT PERFORMANCE SOCIAL COMMUNICATION NETWORK NETHERLANDS EXAMPLE IN CO-OPERATIVISM“NAUTILUS”

SYLVİA MONİQUE DE ROOIJ, SEYFİ ÖZGÜZEL, KAMİL U. BİLGİN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.844

Makale Özeti Tam Metin 74
Sayfa: 836-866

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFLERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA YÖNELİK İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE İŞBİRLİĞİ EĞİLİMLERİ ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA
INOVATION

CEMALETTİN AKTEPE, HİLAL ÇİFTÇİ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.857

Makale Özeti Tam Metin 77
Sayfa: 867-896

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA POLİTİKASI AÇISINDAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFÇİLİĞİNE YÖNELİK MALİ TEŞVİKLERİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL INCENTIVES FOR RENEWABLE ENERGY COOPERATIVES IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY

VİLDAN HİLAL AKÇAY, SİBEL BİLGİN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.845

Makale Özeti Tam Metin 81
Sayfa: 897-921

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİNİN DÖNEMSEL ANALİZİ (1950-1960 DÖNEMİ)
THE PERIODICAL ANALYSIS OF TURKISH COOPERATION (1950-1960 PERIOD)

YASEMİN MEMİOĞLU

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.846

Makale Özeti Tam Metin 90
Sayfa: 922-951

ARAŞTIRMA MAKALESİ

PAMUK ÜRETİCİLERİNİN MEVCUT ÖRGÜTLENME DURUMLARI VE ÖRGÜTLENMEYE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
DETERMINING THE CURRENT ORGANIZATIONS OF COTTON FARMERS AND THEIR ASPECTS OF ORGANIZATION: A CASE OF AYDIN

FİLİZ KINIKLI, AYŞE UZMAY, MURAT YERCAN, MUHAMMED ZEYTİN, H. CAN DEMİRKAYA

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.854

Makale Özeti Tam Metin 80
Sayfa: 952-969

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE SWOT ANALİZİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ
SWOT ANALYSIS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVES: A CASE STUDY IN USAK PROVINCE

NURİ ÖZGÜR DOĞAN, YUSUF ERSOY

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.834

Makale Özeti Tam Metin 91
Sayfa: 970-991

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TEKNO-GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ HİBE PROGRAMININ SOSYAL PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ
A STUDY ON THE INVESTIGATION OF TECHNO-INITIATIVE CAPITAL SUPPORT GRANT PROGRAM IN TERMS OF SOCIAL MARKETING MIX

SELMA KALYONCUOĞLU, EMEL FAİZ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.825

Makale Özeti Tam Metin 83

Bu dergi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında Taranmaktadır.