ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2019 Cilt: 54 Sayı: 1

Son Sayıda Yayınlanan Makaleler

Sayfa: 1-20

ARAŞTIRMA MAKALESİ

OECD VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GELİR ARTIŞI VE İŞGÜCÜNE KATILIM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
RELATIONSHIP BETWEEN INCOME GROWTH AND LABOR FORCE PARTICIPATION IN OECD AND EMERGING COUNTRIES: PANEL COINTEGRATION ANALYSIS

HALİL İBRAHİM KESKİN, EMRE AKSOY

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077

Makale Özeti Tam Metin 66
Sayfa: 21-40

ARAŞTIRMA MAKALESİ

1673-1850 TARİHLERİ ARASINDA NARH KAYITLARINA GÖRE KASTAMONU’DA UN VE UNLU MAMUL FİYATLARI
FLOUR AND BAKERY PRİCES İN KASTAMONU ACCORDİNG TO NARH RECORDS BETWEEN 1673-1850

MURAT FİDAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1078

Makale Özeti Tam Metin 39
Sayfa: 41-52

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÜNLÜLERİN SKANDALLARI TÜKETİCİLERE GEMİYİ TERK ETTİRİR Mİ? : GELİŞMEKTE OLAN PAZARDA BİR UYGULAMA
DO CONSUMERS ABANDON SHIP AFTER A CELEBRITY ENDORSEMENT SCANDAL: EVIDENCE FROM AN EMERGING MARKET

ELİF AKAGÜN ERGİN, HANDAN ÖZDEMİR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1074

Makale Özeti Tam Metin 45
Sayfa: 53-70

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE KATILIM-30 İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ SAKLI İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE INVESTIGATION OF HIDDEN RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE INDEX AND PARTICIPATION-30 ISLAMIC STOCK MARKET INDEX: THE CASE OF TURKEY

HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ, FEYYAZ ZEREN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1060

Makale Özeti Tam Metin 57
Sayfa: 71-88

ARAŞTIRMA MAKALESİ

HEDONİZM, HEDONİK TÜKETİM VE TÜKETİMDE MATERYALİST EĞİLİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON HEDONISM, HEDONIC CONSUMPTION AND MATERIALIST TRENDS IN CONSUMPTION

BÜLENT ÖZSAÇMACI, TOLGA DURSUN, DURSUN YENER

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1071

Makale Özeti Tam Metin 58
Sayfa: 89-107

ARAŞTIRMA MAKALESİ

EKONOMİ OKURYAZARLIĞININ GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF ECONOMIC LITERACY ON ENTREPRENEURSHIP INTENTION

SERKAN DİLEK, HAYRETTİN KESGİNGÖZ, EBRU NERGİZ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1059

Makale Özeti Tam Metin 43
Sayfa: 108-121

ARAŞTIRMA MAKALESİ

DEVLETİN SOSYAL AMAÇLI SİGARA KULLANIMINI AZALTMAYA YÖNELİK PAZARLAMAMA (DEMARKETİNG) UYGULAMALARININ TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF DEMARKETİNG PRACTİCES ON REDUCİNG SOCİAL USE OF THE STATE FOR CONSUMERS

SALİH MEMİŞ, ZAFER CESUR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1033

Makale Özeti Tam Metin 63
Sayfa: 122-141

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SURİYELİ SIĞINMACILARIN YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE İL İSTİHDAM OLANAKLARINA VE ÖNCÜL SIĞINMACILARA DUYARLILIK MUKAYESESİ
SURİYELİ SIĞINMACILARIN YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE İL İSTİHDAM OLANAKLARINA VE ÖNCÜL SIĞINMACILARA DUYARLILIK MUKAYESESİ

MURAT ÇİFTÇİ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1037

Makale Özeti Tam Metin 52
Sayfa: 142-163

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TOPLUMDA POSTA VE TELGRAF TEŞİKİLATI ANONİM ŞİRKETİ’NİN İMAJI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
IMAGE OF POSTAL AND TELEGRAPH SERVICE COMPANY IN THE COMMUNITY: ANKARA PROVINCE CASE

DİLAVER TENGİLİMOĞLU, NESLİHAN SAYGILI AKKAYA

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1045

Makale Özeti Tam Metin 85
Sayfa: 164-177

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÖĞRETİMİ PLANLAMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF ATTITUDE SCALE FOR PLANNING INSTRUCTION

ŞABAN ÇETİN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1091

Makale Özeti Tam Metin 47
Sayfa: 178-204

ARAŞTIRMA MAKALESİ

PATERNALİST LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF PATERNALIST LEADERSHIP ON JOB SATISFACTION AND EMPLOYEE PERFORMANCE

EROL TEKİN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1087

Makale Özeti Tam Metin 63
Sayfa: 205-221

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ENFLASYON VE İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1988-2018)
ANALYSES OF RAISE MINIMUM WAGE EFFECT ON INFLATION AND UNEMPLOYMENT CASE OF TURKEY (1988-2018)

HAYRETTİN TÜLEYKAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1085

Makale Özeti Tam Metin 51
Sayfa: 222-242

DERLEME

AB ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK SİGORTACILIK PİYASASININ MEVCUT GELİŞMİŞLİĞİ VE ARTIRILMASINA İLİŞKİN POLİTİKA ÖNERİLERİ
THE CURRENT DEVELOPMENT OF THE TURKISH INSURANCE MARKET ON THE WAY TO EU MEMBERSHIP AND POLICY RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT

MUHARREM UMUT

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1089

Makale Özeti Tam Metin 47
Sayfa: 243-260

ARAŞTIRMA MAKALESİ

MATERYALİST EĞİLİMLERİN ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MATERIALIST TENDENCY ON IMPULSIVE PURCHASING BEHAVIOR: A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS

ŞÜKRAN KARACA

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1026

Makale Özeti Tam Metin 43
Sayfa: 261-273

ARAŞTIRMA MAKALESİ

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE İÇİN CARİ AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİĞİ
CURRENT ACCOUNT DEFICIT SUSTAINABILITY IN TURKEY UNDER THE CONCEPT OF STRUCTURAL BREAK UNIT ROOT TESTS

MEMDUH ALPER DEMİR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1069

Makale Özeti Tam Metin 112
Sayfa: 274-290

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İŞLETMELERDE KÜRESELLEŞME İLE BİRLİKTE PERSONEL İHTİYAÇ DURUMU TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE NEED OF PERSONNEL ACCORDING TO THE GLOBALIZATION IN THE BUSINESSES: SAMPLE OF KIRIKKALE

İSMAİL GÖKDENİZ, MÜZEYYEN ÖZHAVZALI, TUNCAY ERDURAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1076

Makale Özeti Tam Metin 39
Sayfa: 291-301

ARAŞTIRMA MAKALESİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ BİLİŞSEL BASAMAKLARINA GÖRE SORU SORMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF QUESTKIONING SKILLS ACCORDING TO COGNITIVE STEPS OF RENEWED BLOOM TAXONOMY IN SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES

SİBEL IŞIK MERCAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1083

Makale Özeti Tam Metin 42
Sayfa: 302-319

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KARBON VERGİSİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
THE APPLICABILITY OF CARBON TAX IN TURKEY

SİBEL BALI, GİZEM YAYLI

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1104

Makale Özeti Tam Metin 50
Sayfa: 320-333

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KOBİLERİN ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: OSTİM ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON PRODUCTION AND MARKETING PROBLEMS OF SME’S: OSTIM EXAMPLE

B.DENİZ ŞAHİN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1008

Makale Özeti Tam Metin 48
Sayfa: 334-343

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ŞİDDET VE SAVAŞ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNA DAİR İLK BULGULAR
FIRST FINDINGS AND BELIEFS ABOUT THE FORMATION VIOLENCE AND WAR CULTURE

GÜRAY ALPAR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1108

Makale Özeti Tam Metin 37
Sayfa: 344-365

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ HARCAMALARININ KENT EKONOMİSİNE KATKISI: HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
CONTRIBUTION OF UNİVERSITY STUDENT EXPENDITURES TO URBAN ECONOMY: AN ANALYSIS ON THE STUDENTS OF HİTİT UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

NESLİHAN KOÇ

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1031

Makale Özeti Tam Metin 58
Sayfa: 366-376

DERLEME

ANAMUR İLÇESİNDE KIRSAL YOKSULLUK KARŞISINDA ÇİLEK ÜRETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF STRAWBERRY PRODUCTION IN ANAMUR PROVINCE AGAINST RURAL POVERTY

MEHMET AKİF ALTINBIÇAK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1098

Makale Özeti Tam Metin 38
Sayfa: 377-393

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİNİN İSLAMİ PAZARLAMA VE İSLAMİ FİNANS ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMIC MARKETING AND ISLAMIC FINANCE OF CUSTOMERS OF PARTICIPATION BANKS

YUSUF ÖCEL, TOLGA KABAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1055

Makale Özeti Tam Metin 37
Sayfa: 394-414

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT ON THE LEAVE OF EMPLOYMENT INTENTION OF THE ORGANIZATIONAL JUSTICE: A RESEARCH ORIENTED TO THE PRIVATE SECTOR EMPLOYEES

EROL TURAN, YAVUZ DEMİREL, SEFA ÇETİN, DERYA DENGEL

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1063

Makale Özeti Tam Metin 42
Sayfa: 415-430

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KOMPULSIF SATIN ALMA VE FİNANSAL FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
COMPULSIVE BUYING AND FINANCIAL FACTORS: EVIDENCE FROM TURKEY

AYBEGÜM GÜNGÖRDÜ BELBAĞ, ÇİĞDEM KURT CİHANGİR

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1064

Makale Özeti Tam Metin 55
Sayfa: 431-445

ARAŞTIRMA MAKALESİ

TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR VE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİNİN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİ
THE LONG RUN EFFECTS OF RENEWABLE AND PRIMARY ENERGY DEMAND ON GROWTH IN TURKEY

ŞÜKRÜ APAYDIN, CELAL TAŞDOĞAN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1109

Makale Özeti Tam Metin 38
Sayfa: 446-462

DERLEME

KÜRESEL ÖLÇEKTE GERÇEKLEŞTİRİLEN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ASSESSMENT AND EVALUATION OF THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF ENTREPRENEURSHİP ACTIVITIES AT THE GLOBAL SCALE: TURKEY CASE

ALİ KONAK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1066

Makale Özeti Tam Metin 31
Sayfa: 463-477

ARAŞTIRMA MAKALESİ

PAZARLAMA 4.0: NESNELERİN İNTERNETİ
MARKETİNG 4.0: INTERNET OF THİNGS

GİZEM BÜYÜKKALAYCI, HAZEL MİHRİBAN KARACA

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1105

Makale Özeti Tam Metin 60
Sayfa: 478-501

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ
INFORMATION SECURITY IN SMALL AND MEDIUM SIZE COMPANIES

MURAT SAMİ BAYKIZ, CİHAN TANRIÖVEN

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1086

Makale Özeti Tam Metin 45
Sayfa: 502-513

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İLİŞKİSEL DENEYİMİNİN VE ÖZNEL İYİ OLMANIN MÜŞTERİ MENNUNİYETİNE ETKİSİ
EFFECTS OF RELATIONAL EXPERIENCE AND SUBJECTIVE WELL BEING ON CUSTOMER SATISFACTION

RUZİYE COP, YUSUF VOLKAN TOPUZ, OYA ERU, AYŞE ŞİMAL YÜZÜAK

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1102

Makale Özeti Tam Metin 33
Sayfa: 514-530

ARAŞTIRMA MAKALESİ

ALGILANAN MAĞDURİYET, ÖRGÜTSEL İNTİKAM NİYETİ VE AFFETME EĞİLİMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA
A CONCEPTUAL RESEARCH ON PERCEIVED VICTIMIZATION, ORGANIZATIONAL REVENGE INTENTION AND FORGIVENESS TENDENCY

MEHMET HALİT YILDIRIM

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1106

Makale Özeti Tam Metin 28
Sayfa: 531-548

ARAŞTIRMA MAKALESİ

İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞTE CAN SIKINTISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
THE EFFECT OF JOB CRAFTING ON JOB BOREDOM: AN INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF MANUFACTURING SECTOR

GÖKHAN KERSE

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1092

Makale Özeti Tam Metin 41
Sayfa: 549-564

ARAŞTIRMA MAKALESİ

MÜŞTERİ AFFEDER Mİ? (ZİNCİR SÜPERMARKETLERDE HİZMET HATALARI VE TELAFİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA)
DOES THE CUSTOMER FORGIVE? (A QUALITATIVE RESEARCH ON SERVICE FAILURE AND COMPENSATION AT CHAIN SUPERMARKETS)

HANDAN ÖZDEMİR, MUSTAFA SERHAT AVCI

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1097

Makale Özeti Tam Metin 28
Sayfa: 565-580

ARAŞTIRMA MAKALESİ

YATIRIM VE KALKINMA BANKALARININ ETKİNLİKLERİNİN VZA YÖNTEMİYLE ANALİZİ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
ANALYSIS OF INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS' EFFICIENCIES AN APPLICATION IN TURKISH BANKING SECTOR

CEMİL ŞENEL, SİNAN ŞEKEROĞLU

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1101

Makale Özeti Tam Metin 29
Sayfa: 581-603

ARAŞTIRMA MAKALESİ

AVM ÇEVRESİNİN, AVM ZİYARETİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF SHOPPING CENTER’S ENVIRONMENT ON SHOPPING CENTER’S PATRONAGE AND CUSTOMER SATISFACTION

PARİSA ALİZADEHFANAELOO, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.972

Makale Özeti Tam Metin 79
Sayfa: 604-625

DERLEME

ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİ VERGİLENDİRME YAKLAŞIMLARI
TAXATION APPROACHES REGARDING PRIVATE PENSION SYSTEMS

UFUK KAYA

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112

Makale Özeti Tam Metin 31
Sayfa: 626-637

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KAZAKİSTAN’DA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELERLE GAYRİ SAFİ HASILA ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN GDP AND TRANSPORTATION SECTOR IN KAZAKHSTAN

ARTUR BOLGANBAYEV, NURETTİN PARILTI

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1062

Makale Özeti Tam Metin 29
Sayfa: 638-661

ARAŞTIRMA MAKALESİ

AKRAN ARABULUCULUK EĞİTİMİNİN ORTAOKUL 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİMLERİNE ETKİSİ VE AKRAN ARABULUCULUĞUNA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE IMPACT OF PEER MEDIATION TRAINING ONTOLERANCE TENDENCIES OF SECONDARY SCHOOL GRADE 5 STUDENTS AND THEIR VIEWS ON PEER MEDIATION

ALİ GÖKALP, YUSUF İNEL

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1116

Makale Özeti Tam Metin 51
Sayfa: 662-680

ARAŞTIRMA MAKALESİ

BİLGİ YÖNETİM SÜRECİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ FİNANSAL BOYUTLARI VE BİR FİRMADA UYGULANMASI
FINANCIAL DIMENSIONS OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING IN THE INFORMATION MANAGEMENT PROCESS AND APPLICATION IN A COMPANY

MEDİHA MİNE ÇELİKKOL

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1016

Makale Özeti Tam Metin 35
Sayfa: 681-700

ARAŞTIRMA MAKALESİ

KIRGIZİSTAN'IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ’NE ÜYELİĞİ
MEMBERSHIP IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION OF KYRGYZSTAN

OĞUZ YILDIRIM, MALİKA STAMALİEVA

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1052

Makale Özeti Tam Metin 43

Bu dergi ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında Taranmaktadır.