Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3

1.
İŞ GÜVENLİĞİ PERFORMANSI İLE RİSK ALGISI İLİŞKİSİNİN ANALİZİ; İSTANBUL’DAKİ METRO İNŞAATI ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN OCCUPATIONAL SAFETY PERFORMANCE AND RISK PERCEPTIN; THE CASE OF METRO CONSTRUCTION WORKERS IN ISTANBUL
ZEYNEP FERİDE OLCAY, NESLİ KAHRAMAN GEDİK, HAVANE TEMBELO, MUSTAFA ÇIKRIKÇI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2187    Sayfa: 2947-2959    0

2.
BÖLGESEL KONUT TALEBİ: PANEL VERİ ANALİZİ
REGIONAL HOUSING DEMAND: PANEL DATA ANALYSIS
FİLİZ TEPECİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2193    Sayfa: 2960-2979    0

3.
PANDEMİ DÖNEMİNDE LOJİSTİK DAYANIKLILIKTA TEKNOLOJİNİN ROLÜNE İLİŞKİN BİR LİTERATÜR TARAMASI
A LITERATURE REVIEW ON THE ROLE OF TECHNOLOGY IN LOGISTICS RESILIENCE DURING THE PANDEMIC
BEYZA GÜLTEKİN, MEHMET AKİF GÜNDÜZ, FATİH CURA, SERCAN DEMİR, LEYLA ÖZER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2208    Sayfa: 2980-3016    0

4.
TÜRKİYE’DE TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNİN GELİŞİMİ VE DÖNEMSEL BİR PERFORMANS ANALİZİ
DEVELOPMENT OF TRANSPORTATION OPERATIONS IN TURKEY AND A PERIODIC PERFORMANCE ANALYSIS
HATİCE DOĞAN, AHMET SERHAT ULUDAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2214    Sayfa: 3017-3049    0

5.
GÜÇLENDIRICI LIDERLIK DAVRANIŞININ ÖRGÜT TEMELLI ÖZ-SAYGIYA ETKISI: ÇALIŞANLARIN ÖZ YETERLILIK ALGISI ARACI DEĞIŞKEN MI?
THE IMPACT OF EMPOWERING LEADERSHIP BEHAVIOR ON ORGANIZATION-BASED SELF-ESTEEM: IS EMPLOYEES' SELF-EFFICACY PERCEPTION A MEDIATOR?
RABİA YILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2117    Sayfa: 3050-3067    0

6.
ETİK LİDERLİK, ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞ DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE RELATİONSHİP BETWEEN ETHİCAL LEADERSHİP, ORGANİSATİONAL CYNİCİSM, AND JOB SATİSFACTİON: A RESEARCH ON TEACHERS
BİLSAY KAYA, CEYHAN CIGDEMOGLU, AYŞE ASLI YILMAZ, ŞULE TUZLUKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2134    Sayfa: 3068-3082    0

7.
ELÜS PİYASASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: PİYASA GÖSTERGELERİNİN MABAC YÖNTEMİYLE ANALİZİ
A RESEARCH ON ELECTRONIC WAREHOUSE RECEIPT MARKET: ANALYSIS OF MARKET INDICATORS BY MABAC METHOD
HÜSEYİN ERGUN, ABDULLAH KILIÇARSLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2175    Sayfa: 3083-3112    0

8.
DİJİTAL EKONOMİ VE TOPLUM İNDEKSİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX WITH MULTI - CRITERIA DECISION MAKING METHODS
OZLEM OZKAN, MURAT ATAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2182    Sayfa: 3113-3134    0

9.
GELİR, DIŞ TİCARET VE BEŞERİ SERMAYENİN İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF INCOME, FOREIGN TRADE AND HUMAN CAPITAL ON UNEMPLOYMENT: THE CASE OF TURKEY
EMRAH SOFUOĞLU, MUSTAFA KARTAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2251    Sayfa: 3135-3150    0

10.
İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMASINDA SOSYAL AĞ PLATFORMLARININ KULLANIMININ ETKİSİ: KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ
THE IMPACT OF SOCIAL NETWORKING PLATFORMS ON FIRM INTERNATIONALIZATION: A CONCEPTUAL MODEL DEVELOPMENT
YUSUF KURT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2259    Sayfa: 3151-3168    0

11.
YÖNETİCİ DENEYİMLERİ PERSPEKTİFİNDE NİTEL BİR ANALİZ IŞIĞINDA GÜÇLÜ KOOPERATİFÇİLİK MODELLEMESİNE ÖNERİLER
RECOMMENDATİONS FOR STRONG COOPERATİVE MODELİNG İN LİGHT OF A QUALİTATİVE ANALYSİS İN THE PERSPECTİVE OF MANAGER EXPERİENCES
FUNDA KARAKOYUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2265    Sayfa: 3169-3198    0

12.
MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN E-MUHASEBE ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK ALGILARININ, UZAKTAN EĞİTİM MEMNUNİYETLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF ACCOUNTİNG STUDENTS' PERCEPTİONS OF E-ACCOUNTİNG ONLİNE LEARNİNG ON THEİR DİSTANCE EDUCATİON SATİSFACTİON
ALİ ÖZBEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2278    Sayfa: 3199-3214    0

13.
KAMU YÖNETİMİNDE KOORDİNASYON VE AFET YÖNETİMİ: AFET BAKANLIĞI TARTIŞMALARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
COORDINATION AND DISASTER MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION: AN EVALUATION ON THE DISCUSSIONS OF MINISTRY OF DISASTER
NURETTİN BİLMEZ, HASAN AKAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2217    Sayfa: 3215-3235    0

14.
TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLER VE SAĞLIK İLİŞKİSİNİ KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (1992-2022)
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESIS ON PUBLIC RELATIONS AND HEALTH RELATIONS IN TURKEY (1992-2022)
MELİS YALÇIN, MUSTAFA YALÇIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2223    Sayfa: 3236-3254    0

15.
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN (OSB) STRATEJİK PLANLARINDA AFET YÖNETİMİ VE DİRENÇLİLİK: ÇANKIRI OSB’LER ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI
DISASTER MANAGEMENT AND RESILIENCE IN THE STRATEGIC PLANS OF ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES (OIZ): A CASE STUDY ON ÇANKIRI OIZS
İSMET AKBAŞ, AYDIN BERAHA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2241    Sayfa: 3255-3274    0

16.
DOĞAL KAYNAK ZENGİNLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEN AMPİRİK KANITLAR
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURAL RESOURCE WEALTH AND ECONOMIC GROWTH: EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE UNITED STATES
GÜLLER ŞAHİN, FATİH VOLKAN AYYILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2279    Sayfa: 3275-3295    0

17.
BİLGİ YÖNETİMİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ADAPTATION OF THE KNOWLEDGE MANAGEMENT SCALE TO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
MUSTAFA ÇELEBİ, MUHAMMET ALİ ÇELEBİ, BELGİN AYDINTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2286    Sayfa: 3296-3314    0

18.
TÜRKİYE’DE FİNANSAL ÇEVRİMLER VE İŞ ÇEVRİMLERİ
FINANCIAL AND BUSINESS CYCLES IN TURKEY
BETÜL BALABAN, İBRAHİM TOKATLIOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2297    Sayfa: 3315-3334    0

19.
SOSYOLOJİK BİR SORUN OLARAK ALGORİTMİK YANLILIK: ‘SOSYAL FAYDA İÇİN YAPAY ZEKâ’NIN ZORLUKLARI NE KADAR BÜYÜK?
ALGORITHMIC BIAS AS A SOCIOLOGICAL ISSUE: HOW BIG IS THE CHALLENGE FOR ‘AI FOR SOCIAL GOOD’?
AYSU KES ERKUL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2302    Sayfa: 3335-3345    0

20.
TÜRKİYE’DE DERGİPARK SİSTEMİNDEKİ DERGİLERDE MUHASEBE KAYITLARINI İÇEREN MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES CONTAINING ACCOUNTING RECORDS IN JOURNALS IN THE DERGIPARK SYSTEM IN TUKIYE
MURAT ÖZDEMİR, ŞİFA KIRHASANOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2197    Sayfa: 3346-3366    0

21.
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) İLE ESKİPAZAR İLÇESİNDE AYÇİÇEĞİ (YAĞLIK) YETİŞTİRİCİLİĞİNE UYGUN ALANLARIN BELİRLENMESİ
DETERMİNATİON OF SUİTABLE FİELDS FOR SUNFLOWER (OİL) CULTİVATİON İN ESKİPAZAR DİSTRİCT WİTH GEOGRAPHİCAL INFORMATİON SYSTEMS BASED ANALYTİCAL HİERARCHY PROCESS (AHS)
EMİNE KOÇAK, BÜŞRA ULUTÜRK, FATİH AYDIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2271    Sayfa: 3367-3386    0

22.
KONUT SORUNUNA BİR ÇÖZÜM OLARAK KOOPERATİFLER
COOPERATIVES AS A SOLUTION TO THE HOUSING PROBLEM
SEÇİL MİNE TÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2301    Sayfa: 3387-3396    0

23.
SPONSORLUĞUN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
DOES SPONSORSHİP HAVE AN EQUİVALENT İN CONSUMER BEHAVİORS?
MURAT BAŞAL, İZZET GÜMÜŞ, NURETTİN PARILTI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2121    Sayfa: 1663-1681    180

24.
ÇOCUK KORUMA KANUNU KAPSAMINDA HAKKINDA KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINAN ÇOCUKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON CHILDREN, ABOUT PROTECTIVE AND SUPPORTIVE INJUNCTION WITHIN THE SCOPE OF CHILD PROTECTION LAW: THE CASE OF OSMANİYE
M. BURHANETTİN COŞKUN, ERHAN KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2122    Sayfa: 1682-1701    116

25.
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PERSPEKTİFİYLE SOSYAL SORUMLU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE BİREYSEL PERFORMANS İLİŞKİSİNİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEN ANLAMAK
COMPREHENDİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN SOCİALLY RESPONSİBLE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND INDİVİDUAL PERFORMANCE FROM THE CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY PERSPECTİVE THROUGH AUTOMOTİVE INDUSTRY EMPLOYEES
OSMAN SERAY ÖZKAN, BURCU ÜZÜM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2126    Sayfa: 1702-1717    137

26.
İŞYERİNDE DIŞLANMA: PSİKOLOJİK SIKINTI, ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
WORKPLACE OSTRACİSM: IMPACT ON PSYCHOLOGİCAL DİSTRESS, COUNTER-PRODUCTİVE WORK BEHAVİOR, AND TURNOVER INTENTİON
İBRAHİM YIKILMAZ, LÜTFİ SÜRÜCÜ, İLKAY GÜLERYÜZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2136    Sayfa: 1718-1735    110

27.
X, Y, Z KUŞAKLARİ PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMA DEĞERLERİ VE İŞ-YAŞAM DENGESİ
WORKING VALUES AND WORK-LIFE BALANCE FROM THE PERSPECTIVE OF GENERATIONS X, Y, Z
GOKHAN AYTAÇ, CEYHAN CIGDEMOGLU, AYŞE ASLI YILMAZ, ŞULE TUZLUKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2143    Sayfa: 1736-1751    104

28.
X, Y, Z KUŞAKLARININ BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ, OBEZİTEYE KARŞI ÖN YARGILARI VE BESİN SEÇİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF X, Y, Z GENERATIONS' NUTRITIONAL KNOWLEDGE LEVELS, PREJUDICES AGAINST OBESITY AND THEIR FOOD CHOICES
ÖZGE VARLIK, MÜGE ARSLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2144    Sayfa: 1752-1772    85

29.
TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK KONULU TEZLERİN ANALİZİ
ANALYSİS OF THESES ON EDUCATİON, EMPLOYMENT AND EMPLOYABİLİTY İN TÜRKİYE
CAHİDE KİBAROĞLU, SERKAN KOŞAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2146    Sayfa: 1773-1790    107

30.
İSRAİL SAĞI’NIN İDEOLOJİK, KURUMSAL VE KİŞİSEL ROTALARI: REVİZYONİST SİYONİZM, LİKUD PARTİSİ VE BİNYAMİN NETANYAHU
THE IDEOLOGICAL, INSTITUTIONAL, AND PERSONAL TRAJECTORIES OF THE ISRAELI RIGHT: REVISIONIST ZIONISM, THE LIKUD PARTY, AND BINYAMIN NETANYAHU
GÖKHAN ÇINKARA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2149    Sayfa: 1791-1817    89

31.
LABORATUVAR DENEYLERİ VE KÜLTÜREL FARKLAR
LABORATORY EXPERIMENTS AND CULTURAL DIFFERENCES
ABDULLAH DOĞAN, BURAK KAĞAN DEMİRTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2164    Sayfa: 1818-1839    82

32.
UZAKTAN ÇALIŞMANIN ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SOMALILAND ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF REMOTE WORKING ON EMPLOYEES' JOB PERFORMANCE: THE CASE OF SOMALILAND
MONA DAHIR FARAH, PROF.DR. ENVER AYDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2167    Sayfa: 1840-1860    83

33.
TEKNOLOJİK İŞSİZLİK KAYGISININ ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF TECHNOLOGİCAL UNEMPLOYMENT ANXİETY ON ORGANİZATİONAL CYNİCİSM
MUSTAFA ÇAĞRI PEHLİVANOĞLU, MUSTAFA EMRE CİVELEK, EMRE EYMÜR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2170    Sayfa: 1861-1874    106

34.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE ULAŞMADA BİR ARAÇ OLARAK ADLİ MUHASEBE
FORENSIC ACCOUNTING AS A TOOL FOR ACHIEVING THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
ENGİN BOZTEPE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2172    Sayfa: 1875-1894    97

35.
BEYAZ FİL SENDROMU ÇERÇEVESİNDE OLİMPİYATLARIN EKONOMİK VE MALİ BOYUTU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
ASSESSMENTS ON THE ECONOMIC AND FISCAL DIMENSIONS OF THE OLYMPICS IN THE FRAMEWORK OF THE WHITE ELEPHANT SYNDROME
KEMAL CEBECİ, ÖZKAN ZÜLFÜOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2177    Sayfa: 1895-1916    82

36.
EKONOMİK BÜYÜME, TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ: AKDENİZ HAVZASI ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ
THE NEXUS BETWEEN ECONOMIC GROWTH, TRADE OPENNESS AND FOOD SECURITY: AN EMPIRICAL FOR MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES
GÜLFERAH BOZKAYA ERTÜRKMEN, HÜSEYİN ÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2194    Sayfa: 1917-1929    91

37.
İŞ KAZALARININ İŞLETMELERE OLAN EKONOMİK ETKİLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK YENİ BİR RİSK ANALİZ MODELİ ÖNERİSİ
A NEW RISK ANALYSIS MODEL PROPOSAL FOR DETERMINING THE ECONOMIC EFFECTS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS ON BUSINESSES
ULAŞ ÇINAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2071    Sayfa: 1930-1944    87

38.
HETEROJEN MÜŞTERİ SEGMENTLERİ VE TALEP BELİRSİZLİĞİ VARSAYIMLARIYLA AĞ TASARIMI PROBLEMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
A MODEL PROPOSAL FOR THE NETWORK DESIGN PROBLEM WITH HETEROGENEOUS CUSTOMER SEGMENTS AND DEMAND UNCERTAINTY ASSUMPTIONS
HANDE CANSIN KAZANÇ, ERENCAN YAVRUCU, MEHMET SOYSAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2152    Sayfa: 1945-1971    79

39.
BİLGİ YÖNETİMİ İLE ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE MODERATING ROLE OF ORGANIZATIONAL AGILITY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCEN
SİBEL AYDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2165    Sayfa: 1972-1992    95

40.
JCI TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ HASTANELERDE KRİZ YÖNETİMİ: BÜYÜK KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ İLETİŞİMİ ÖRNEĞİ
CRİSİS MANAGEMENT IN JCI ACCREDİTED HOSPİTALS: AN EXAMPLE OF GREAT KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKE COMMUNİCATİON
UĞUR BOZBAYIR, ALİ OSMAN UYMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2166    Sayfa: 1993-2006    86

41.
ÇEVİK LİDERLİK İLE ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE MODERATOR ROLE OF ORGANİZATİONAL LEARNİNG İN THE RELATİONSHİP BETWEEN AGİLE LEADERSHİP AND ORGANİZATİONAL AGİLİTY
MESUT ÖZTIRAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2171    Sayfa: 2007-2026    99

42.
BANKALARDA ENTEGRE RAPOR, ÖZKAYNAK MALİYETİ VE ÖZKAYNAK GETİRİSİ İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL İNCELENMESİ
INTEGRATED REPORT, COST OF EQUITY AND RETURN ON EQUITY RELATIONSHIP IN BANKS: A STUDY ON BORSA İSTANBUL
ÇAĞDAŞ GÜNDÜZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2173    Sayfa: 2027-2041    78

43.
SEÇMEN DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTİNG VOTER BEHAVİOURS
BARIŞ ARMUTCU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2174    Sayfa: 2042-2067    84

44.
VİZYONER LİDERLİĞİN KARİYER TATMİNİ VE DİLE GETİRME DAVRANIŞINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE VISIONARY LEADERSHIP’S EFFECT ON CAREER SATISFACTION AND VOICE BEHAVIOR: A RESEARCH ON HEALTH EMPLOYEES
ALPTEKİN SÖKMEN, ALEV SÖKMEN, OSMAN BENK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2186    Sayfa: 2068-2087    92

45.
BİR SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ OLARAK KADIN KOOPERATİFLERİ
WOMEN'S COOPERATIVES AS AN EXAMPLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
AYŞE İRMİŞ, NEZİHE BOZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2159    Sayfa: 2088-2124    131

46.
BİST ORMAN, KAĞIT, BASIM ENDEKSİNDE KARLILIĞIN İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PROFİTABİLİTY ON BUSİNESS SUCCESS İN BIST FOREST, PAPER, PRİNTİNG INDEX
YUNUS EMRE KAHRAMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2161    Sayfa: 2125-2143    87

47.
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BANKA KREDİ HACMİ İLE GSYH ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİLER
DYNAMIC RELATIONS BETWEEN BANK LOAN VOLUME AND GDP IN THE TURKISH ECONOMY
SİBEL TEKE İLHAN, ATİLLA GÖKÇE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2178    Sayfa: 2144-2155    91

48.
ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL SERMAYEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS ON SOCIAL CAPITAL
SEVİLAY ÇALIŞKANOĞLU, DİDEM KOŞAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2203    Sayfa: 2156-2177    85

49.
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ KATILIM BANKALARINI TERCİH ETME NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ
DETERMINING THE REASONS OF EDUCATION STAFF TO PREFER PARTICIPATION BANKS: THE EXAMPLE OF AKSARAY
HAMZA AĞIR, HAŞİM BAĞCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2120    Sayfa: 2178-2209    78

50.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESİN ETİKET BİLGİSİ OKUMA TUTUMU VE GIDA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF UNIVERSITY STUDENTS' READING ATTITUDES TO NUTRITIONAL LABEL INFORMATION AND FOOD LITERACY LEVELS
DİLŞAT BAŞ, SİMGE KAYAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2135    Sayfa: 2210-2230    80

51.
DEMOGRAFİK YAŞLANMA VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ: GÜMÜŞ EKONOMİDE YENİLİK ODAKLI GERONTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ YAŞLI REFAHI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC AGING AND TECHNOLOGY: EVALUATION OF INNOVATION-FOCUSED GERONTECHNOLOGY APPLICATIONS IN SILVER ECONOMY IN TERMS OF ELDERLY WELFARE
BANU METİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2179    Sayfa: 2231-2248    83

52.
ULUSLARARASI PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESES ON INTERNATIONAL MARKETING
UĞUR ERDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2181    Sayfa: 2249-2261    90

53.
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ BİLGİ UÇURMAYA (WHİSTLEBLOWİNG) ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ: BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR ON WHISTLEBLOWING: A RESEARCH ON WHITE COLLAR EMPLOYEES
ZEKİ ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2224    Sayfa: 2262-2283    116

54.
TÜRKİYE’NİN BUĞDAY UNU VE MAKARNA İHRACATINDAKİ REKABETÇİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
A CRITICAL APPROACH TO TÜRKIYE’S COMPETITIVENESS IN WHEAT FLOUR AND PASTA EXPORTS
SİBEL ÇAŞKURLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2201    Sayfa: 2284-2307    71

55.
HAVACILIK YÖNETİMİNDE ÖRGÜTSEL ADALETİN SOSYAL MEDYA PAZARLAMADA MARKA KİŞİLİĞİYLE İLİŞKİSİ
THE RELATİONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL JUSTİCE İN AVİATİON MANAGEMENT AND BRAND PERSONALİTY İN SOCİAL MEDİA MARKETİNG
MURAT BAŞAL, EKREM SÜZEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2128    Sayfa: 2308-2322    98

56.
DÖNGÜSEL EKONOMİ ÖZELİNDE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: DÜNYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ
DETERMINANTS OF SUSTAINABILITY IN THE TEXTILE AND APPERAL SECTOR WITHIN THE CONTEXT OF CİRCULAR ECONOMY: EXAMPLES FROM THE WORLD AND TURKEY
AHU FATMA MANGIR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2205    Sayfa: 2323-2339    82

57.
KÜRESELLEŞMENİN FİRMALARIN İHRACAT KARARINA ETKİSİ : İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖR ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON EXPORT BEHAVIOR OF FIRMS: THE CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY EXAMPLE
AYŞE SARAÇOĞLU, FERİDE BAHAR IŞIN, KUMRU DİDEM ATALAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2129    Sayfa: 2340-2360    74

58.
EĞİTİM KURUMLARINDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ, ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI
CONFLICT MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL SILENCE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SELİN ÖZÇAKAL, GÖKHAN DEMİRHAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2228    Sayfa: 2361-2377    72

59.
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
CRISIS MANAGEMENT STRATEGIES IN THE HOSPITALITY SECTOR: A CASE OF TÜRKİYE
ADNAN GÜZEL, AHMET CANGA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2222    Sayfa: 2378-2401    85

60.
TÜRKİYE’DE FARKLI KESİMLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN KONTROLÜ İÇİN ÖLÇÜM İHTİYACI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ
AN EVALUATION AND PROPOSAL ON THE MEASUREMENT NECESSITY FOR CONTROLLING INFLATION EXPECTATIONS OF DIFFERENT SEGMENTS IN TÜRKİYE
AFŞİN ŞAHİN, GÖKTUĞ ŞAHİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2226    Sayfa: 2402-2423    89

61.
STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ BÖLGE ADLİYE (İSTİNAF) MAHKEMELERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ
IN THE CONTEXT OF STRATEGIC MANAGEMENT, EFFICIENCY ANALYSIS OF REGIONAL COURTS OF APPEAL IN TÜRKİYE
EDİB ALİ PEHLİVANLI, MEHMET YÜCENURŞEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2070    Sayfa: 2424-2443    90

62.
ENGELLİK ALANINDAKİ KAVRAMSAL KARMAŞANIN NEDENLERİ VE MEVCUT DURUM
THE REASONS AND CURRENT STATE OF CONCEPTUAL COMPLEXITY IN THE FIELD OF DISABILITY
YENER ŞİŞMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2210    Sayfa: 2444-2459    81

63.
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: SAPANCA ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES ON COMPETITIVE ADVANTAN ACCOMMOGE IDATION BUSINESS: THE CASE OF SAPANCA
MELİHA SENA YILDIRGAN, AZİZ GÖKHAN ÖZKOÇ, RECEP YILDIRGAN, ORHAN BATMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2196    Sayfa: 2460-2477    82

64.
KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNDE SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF SOCİO-DEMOGRAPHİC FACTORS ON WOMEN'S EMPOWERMENT
HANDE ŞAHİN, RUKİYE ERYILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2211    Sayfa: 2478-2493    117

65.
EV İŞÇİLİĞİ EKSENİNDE KADIN EMEĞİ: ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
WOMEN'S LABOR ON THE AXIS OF DOMESTIC WORK: CHALLENGES AND SEARCH FOR SOLUTIONS
KÜRŞAT TUTAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2256    Sayfa: 2494-2505    84

66.
ENFLASYON ORTAMINDA SABİT GELİRLİLERİN GÖRÜNMEYEN KAYIPLARI
INVİSİBLE LOSSES OF FİXED INCOME İN INFLATİON ENVİRONMENT
RIDVAN YAKA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2191    Sayfa: 2506-2524    96

67.
ALGILANAN COVID-19 TEHDİDİ VE ÖLÜM ANKSİYETESİNİN AKADEMİSYENLERDE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: TÜRKİYE-KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI
THE IMPACT OF PERCEİVED COVID-19 THREAT AND DEATH ANXİETY ON BUYİNG BEHAVİOR AMONG ACADEMİCS: A COMPARİSON BETWEEN TÜRKİYE AND NORTHERN EUROPEAN COUNTRİES
GÜLÇİN BİLGİN TURNA, HİLAL PEKMEZCİ, OKAY IŞIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2198    Sayfa: 2525-2552    82

68.
ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ TARIM SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 APPLICATIONS ON THE AGRICULTURE SECTOR AND ECONOMIC GROWTH
ÇİSİL ERKAN BAL, HASAN ÇEBİ BAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2245    Sayfa: 2553-2572    185

69.
ÇEVRİMİÇİ MÜŞTERİ YORUMLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ: E-TİCARET MÜŞTERİ ŞİKâYETLERİ
CONTENT ANALYSIS ON ONLINE CUSTOMER REVIEWS: E-COMMERCE CUSTOMER COMPLAINTS
DOĞUŞ YÜKSEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2240    Sayfa: 2573-2587    78

70.
TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE AFET YÖNETİMİ ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME
A REVIEW OF GRADUATE THESES ON DISASTER MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION IN TÜRKİYE
DENİZ KOYUNCUOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2119    Sayfa: 2588-2617    81

71.
ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİNİN YORDAYICILARI OLARAK ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK VE ÖĞRENME İKLİMİ
LEARNİNG-CENTERED LEADERSHİP AND LEARNİNG CLİMATE AS PREDİCTORS OF TEACHER AUTONOMY
ONUR ERDOĞAN, EMRE SÖNMEZ, ZEKİ ÖĞDEM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2250    Sayfa: 2618-2634    90

72.
GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE ÇOCUK YOKSULLUĞUNUN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
A PANEL DATA ANALYSIS ON THE DETERMINANTS OF CHILD POVERTY IN SOUTHERN EUROPEAN WELFARE REGIME COUNTRIES
İREP KIROĞLU BAYAT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2227    Sayfa: 2635-2653    90

73.
DİJİTAL BANKACILIK HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSINA ETKİSİ
THE IMPACT OF DIGITAL BANKING SERVICES ON BANK PERFORMANCE
FATMANUR DENİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2257    Sayfa: 2654-2669    96

74.
TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ: İLLERİN PERFORMANSLARININ MAIRCA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
WASTE MANAGEMENT IN TURKEY: EVALUATION OF THE PERFORMANCES OF PROVINCES BY MAIRCA METHOD
NAZLI SEYHAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2110    Sayfa: 2670-2685    85

75.
ESG SKORLARININ FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF ESG SCORES ON FIRM PROFITABILITY: CASE OF BORSA ISTANBUL
ASUMAN ERBEN YAVUZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2253    Sayfa: 2686-2701    104

76.
İŞ BECERİKLİLİĞİ VE İŞE TUTULMA ARASINDAKİ İLİŞKİDE POLİTİK YETİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
INVESTGIATION OF THE MODERATING ROLE OF POLİTİCAL SKİLL İN THE RELATİONSHİP BETWEEN JOB CRAFTING AND WORK ENGAGEMENT
LEYLA İÇERLİ, GÜL BİLEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2212    Sayfa: 2702-2723    91

77.
MASLOW HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA SOSYAL BİLİMLER ALANINDA BEYİN GÖÇÜNÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A RESEARCH OF BRAIN DRAIN IN SOCIAL SCIENCES IN THE CONTEXT OF MASLOW HIERARCHY: THE CASE OF TURKİYE
FATMA GAMZE BOZKURT, GÜLSÜN TASBUNAR, CANSIZ MAHMUT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2244    Sayfa: 2724-2742    78

78.
İNSANİ GELİŞME VE SOSYAL DEVLET: SEÇİLMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR SINIFLANDIRMA
HUMAN DEVELOPMENT AND WELFARE STATE: A CLASSIFICATION ON SELECTED COUNTRIES
MEHMET ATİLLA GÜLER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2238    Sayfa: 2743-2760    83

79.
YÜKSEKÖĞRETİMDE HAVACILIK EĞİTİMİNİN YÖNETİM İLE İLGİLİ BÖLÜMLERDE MEVCUT DURUMUNUN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE CURRENT SITUATION OF AVIATION EDUCATION IN HIGHER EDUCATION DEPARTMENTS RELATED TO MANAGEMENTI
FUNDA KARAASLANOĞLU, ELİF TUĞBA ŞAHİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2216    Sayfa: 2761-2784    81

80.
İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ÖNGÖRÜSÜ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
EMPLOYABILIİTY FORECASTING SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
ABDULKADİR YÜKSEL, PELİN YILIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2249    Sayfa: 2785-2800    80

81.
ENGELLİ BAKIM EVİNDE ÇALIŞAN BAKICI PERSONELLERİN BAKIM EMEKLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAZINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF CARE EFFORTS OF CARER STAFF WORKING IN CARING HOUSES FOR THE DISABLED BY GENDER
ŞEVVAL GÖK, ALİ FUAT ERSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2180    Sayfa: 2801-2818    92

82.
ÇOK KRİTERLİ TEDARİKÇİ SEÇİMİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
MULTI-CRITERIA SUPPLIER SELECTION: AN APPLICATION IN THE CERAMIC INDUSTRY
KAMİL BİRCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2043    Sayfa: 2819-2836    83

83.
HYMAN MİNSKY’NİN FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
HYMAN MINSKY’S FINANCIAL INSTABILITY HYPOTHESIS: A THEORETICAL REVİEW
ÇAĞATAY TUNÇSİPER, HÜSEYİN GÜNSÜZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2199    Sayfa: 2837-2850    85

84.
ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN ÇOĞALMASINDA ETKİSİ OLAN KIRIK CAMLARIN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF BROKEN WİNDOWS, WHİCH HAS AN EFFECT ON THE PROLİFERATİON OF UNETHİCAL BEHAVİORS, ON COUNTERPRODUCTİVE WORK BEHAVİORS
FERDA ALPER AY, HAKAN KARATEPE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2225    Sayfa: 2851-2870    122

85.
FAİZ ORANLARI VE MEVSİMSELLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
INTEREST RATES AND SEASONALİTY: THE CASE OF TURKEY
NURHAN HANDE SEVGİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2190    Sayfa: 2871-2881    103

86.
KAMU SEKTÖRÜ DENETİMİNİN DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ, ZORLUKLARI VE GEREKLİLİĞİ
MEASURING THE VALUE OF PUBLIC SECTOR AUDIT, CHALLENGES AND NECESSITY
YASEMİN YURTOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.10.2260    Sayfa: 2882-2894    0

87.
ÜÇÜNCÜ YAŞ TURİZMİ AÇISINDAN BURSA VE YEREL YÖNETİMLER BOYUTUNDA YAPILABİLECEKLER
THE ACTİONS THAT CAN BE TAKEN FOR BURSA AND LOCAL GOVERNMENTS WİTH REGARD TO THİRD AGE TOURİSM
SANEM BERKÜN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.10.2235    Sayfa: 2895-2910    0

88.
HAVA KİRLİLİĞİ AÇISINDAN OECD ÜYE ÜLKELERİNİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF OECD MEMBER COUNTRIES IN TERMS OF AIR POLLUTION THROUGH MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS
AYLİN ALKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2103    Sayfa: 2911-2932    0

89.
YATIRIM FONLARININ VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KARAKTERİSTİKLERİNİN FONLARIN BAŞARILARINA ETKİSİ
THE IMPACT OF MUTUAL FUNDS AND PORTFOLIO MANAGEMENT COMPANIES' CHARACTERISTICS ON THE SUCCESS OF THE FUNDS
BÜŞRA DEĞERLİ, ŞAHİKA GÖKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2130    Sayfa: 2933-2946    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.