Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1

1.
KAYNAK TÜKETİM MUHASEBESİNİN TMS-2 STOKLAR STANDARDI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA
ANALYSIS OF RESOURCE CONSUMPTION ACCOUNTING BY TAS-2 INVENTORIES STANDARD: AN APPLICATION IN A MANUFACTURING COMPANY
MEHMET GÜNEŞ, MEHMET MURAT GUTNU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1694    Sayfa: 1-15    538

2.
BÜTÜNCÜL KANALLI YÖNETİM AÇISINDAN MÜŞTERİ DENEYİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CUSTOMER EXPERIENCE IN TERMS OF OMNI CHANNEL MANAGEMENT
ÖZLEN ONURLU, GÖZDE KANDEMİR ÇOMOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1702    Sayfa: 16-33    369

3.
FİNANSAL ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND STOCK RETURNS: A STUDY IN THE FOOD SECTOR
SERVET SAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1703    Sayfa: 34-46    376

4.
SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNDE SAĞLIK HARCAMALARI BELİRLEYİCİLERİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ PANEL REGRESYON ANALİZİ
THE EFFECT OF DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURES ON HEALTH EXPENDITURES: OECD COUNTRIES PANEL REGRESSION ANALYSIS
AYLİN ALKAYA, HAMDİ ORHUN GÜLBAHAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1712    Sayfa: 47-67    355

5.
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SEÇİMİ: SD-MULTIMOORA YAKLAŞIMI
ELECTRIC CAR SELECTION WITH MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING TECHNIQUES: SD-MULTIMOORA APPROACH
İBRAHİM TOLGA ÇOŞKUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1735    Sayfa: 68-82    433

6.
COVİD 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DÜNYADA ŞİDDET VE GÖÇ
VIOLENCE AND MIGRATION IN THE WORLD DURING THE COVID 19 PANDEMIC PROCESS
MURAT ÇINAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1737    Sayfa: 83-104    419

7.
Z KUŞAĞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ COVİD-19 SÜRECİNDEN POST COVİD-19 DÖNEMİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH ON THE POST-COVID PERIOD CHANGE OF CONSUMER BEHAVIOR OF GENERATION Z FROM THE COVID-19 PROCESS
FATMAGÜL BİLGİNER ÖZSAATÇİ, EMINE NİHAN CİCİ KARABOĞA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1748    Sayfa: 105-125    311

8.
ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİNDE DÖVİZ KURU GEÇİŞ ETKİSİ: TÜRKİYE’DE TAYLOR HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
EXCHANGE RATE PASS-THROUGH İN INFLATİON TARGETİNG REGİME: ECONOMETRİC ANALYSİS OF THE VALİDİTY OF TAYLOR'S HYPOTHESİS İN TURKEY
ONUR ŞEKER, VOLKAN ÖNGEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1692    Sayfa: 126-142    296

9.
TÜRK GÜN ÖNCESİ ELEKTRİK PİYASASINDA FİYAT BALONU TESTİ VE ANALİZİ
TESTİNG AND ANALYZİNG THE PRİCE BUBBLES İN TURKİSH EDAM
FATMA ÖZGÜ SERTTAŞ, DAVUT ULUÖZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1695    Sayfa: 143-159    362

10.
PREKARYALAŞMA SÜRECİNDE BEYAZ YAKALILARIN SINIFSAL AÇMAZLARI
CLASS IMPASSE OF WHITE COLLARS IN PRECARIALIZATION PROCESS
EMRE EZGİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1696    Sayfa: 160-174    308

11.
COVID-19 PANDEMİSİNİN GÖLGESİNDE İHRACAT İKLİMİ ENDEKSİ: İHRACAT İÇİN GÜVENİLİR BİR GÖSTERGE Mİ?
EXPORT CLIMATE INDEX IN THE SHADOW OF THE COVID-19 PANDEMIC: IS IT A RELIABLE INDICATOR FOR EXPORT?
TUBA EREN, RÜMEYSA MANİSA, SÜREYYA KOVACI, SÜLEYMAN ŞEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1714    Sayfa: 175-188    309

12.
ÜÇLÜ AÇMAZ - İKİLİ AÇMAZ HİPOTEZLERİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR
THE DISCUSSIONS ON TRILEMMA - DILEMMA HYPOTHESES
NURİ ÇAĞRI AKAR, CEMİL VARLIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1717    Sayfa: 189-209    320

13.
KAMU TEŞVİKLERİ VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE AR-GE VE FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ NASIL ROL OYNAR?
HOW DO R&D AND FIRM SİZE PLAY A ROLE IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC INCENTIVES AND FIRM PERFORMANCE?
KAYHAN AHMETOĞULLARI, RAHMİ YÜCEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1749    Sayfa: 210-230    270

14.
HALKLA İLİŞKİLER ARAŞTIRMALARI LİTERATÜRÜNÜN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BİBLİOMETRİC ANALYSİS OF PUBLİC RELATİONS RESEARCH LİTERATURE
GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1757    Sayfa: 231-250    345

15.
TÜRKİYE’DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GİRİŞİMCİLİK
DIGITAL TRANSFORMATION AND ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY
ABDULLAH BALLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1697    Sayfa: 251-279    288

16.
YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE FİNANSAL GELİŞME İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
RENEWABLE ENERGY CONSUMPTİON AND FİNANCİAL DEVELOPMENT RELATİONSHİP: EVİDENCE SELECTED OECD COUNTRİES
ERKAN USTAOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1718    Sayfa: 280-293    276

17.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN KARİYER GELİŞİM PERFORMANSINA ETKİSİ
THE EFFECT OF UNIVERSITY STUDENTS' TIME MANAGEMENT SKILLS ON CAREER DEVELOPMENT PERFORMANCE
NAZİK ERDAL AKYÜZ, MAHMUT ÖZDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1734    Sayfa: 294-311    297

18.
HELAL OTEL MİSAFİRLERİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE EXPERİENCE OF HALAL HOTEL GUESTS
BERNA ERCAN, YÜKSEL ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1745    Sayfa: 312-335    299

19.
BURSA İPEK SEKTÖRÜNÜN XIX. YÜZYILDA YAPISAL DÖNÜŞÜMÜ
STRUCTURAL TRANSFORMATION OF BURSA SILK SECTOR IN THE XIXTH CENTURY
CUMALİ BOZPİNAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1773    Sayfa: 336-348    276

20.
HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGISININ MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF EMPLOYEES' LEARNING ORGANIZATION PERCEPTION ON EMPLOYEE MOTIVATION IN AIRLINE BUSINESSES
NİL KONYALILAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1682    Sayfa: 349-365    270

21.
GÜNCEL İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SUNDUĞU DİJİTAL İŞ İMKÂNLARININ (DIGITAL BUSINESS) ÖĞRENCİLER TARAFINDAN NASIL ALGILANDIĞI ÜZERİNE BİR SAHA ARAŞTIRMASI
A FIELD RESEARCH ON HOW STUDENTS PERCEIVE THE DIGITAL BUSINESS OFFERED BY CURRENT COMMUNICATION TECHNOLOGIES
TOLGA DURSUN, SERHAT YETİMOVA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1710    Sayfa: 366-391    269

22.
ULUSLARARASI FİNANS MERKEZLERİ VE İSTANBUL FİNANS MERKEZİ PROJESİNİN KÜRESEL ŞEHİR ENDEKSLERİ PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF INTERNATİONAL FINANCIAL CENTERS AND ISTANBUL FINANCIAL CENTER PROJECT IN THE PERSPECTIVE OF GLOBAL CITY INDICES
YUNUS YILMAZ, GÜLSEDA KÖSE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1762    Sayfa: 392-408    270

23.
ÖRGÜT YARARINA ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI
UNETHİCAL PRO-ORGANİZATİONAL BEHAVİOR: A STUDY OF SCALE ADAPTATİON
SEVAL AKSOY KÜRÜ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1724    Sayfa: 409-426    328

24.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “LİDER” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
METAPHORICAL PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING THE CONCEPT OF “LEADER”
MEHTAP ARAS
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1747    Sayfa: 427-441    293

25.
TEKNOLOJİK İNOVASYON VE KRİPTO PARA PİYASALARI: MOMENTUM VE ZITLIK ANOMALİLERİNİN TEST EDİLMESİ
TECHNOLOGICAL INNOVATION AND CRYPTOCURRENCY MARKETS: TESTING MOMENTUM AND CONTRARIAN ANOMALIES
EYYÜP ENSARİ ŞAHİN, CEYDA AKTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1772    Sayfa: 442-457    380

26.
KADIN AKADEMİSYENLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR ANALİZİ: SCOPUS VERİ TABANI ÖRNEĞİ
A SYSTEMATİC ANALYSİS OF STUDİES ON WOMEN ACADEMİCS: SCOPUS DATABASE EXAMPLE
ESRA KIZILOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1787    Sayfa: 458-476    306

27.
ÇİFTE KAYITLI PAY SENETLERİNİN VOLATİLİTE YAPISI BORSALARA GÖRE FARKLILAŞIR MI?
DOES THE VOLATILITY STRUCTURE OF DOUBLE REGISTERED STOCKS DIFFERENTIATE ACCORDING TO STOCK EXCHANGES?
GAMZE ŞEKEROĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1756    Sayfa: 477-491    276

28.
DÖVİZ KURU İLE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEK FİYATLARI ARASINDAKİ ZAMANLA DEĞİŞEN NEDENSELLİK ANALİZİ
ANALYSIS OF TIME CHANGING CAUSES BETWEEN THE EXCHANGE RATE AND THE PRICES OF FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
DOĞAN UYSAL, KUBİLAY ÇAĞRI YILMAZ, HİCRAN KASA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1766    Sayfa: 492-505    252

29.
ELEKTRONİK TİCARETTE GÜVENİN TÜKETİCİ SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF TRUST ON CONSUMER LOYALTY İN ELECTRONİC COMMERCE
RAMAZAN ASLAN, ÜMMÜ GÜLSÜM MENTEŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1776    Sayfa: 506-527    266

30.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖZELİNDE MARKA AŞKININ MARKA SADAKATİNE ETKİSİNDE TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ARACI ROLÜ
IN PARTICULAR OF UNIVERSITY STUDENTS THE MEDIATING ROLE OF CONSUMER BASED BRAND EQUITY IN THE EFFECT OF BRAND LOVE ON BRAND LOYALTY
ZAFER SAYAN, SÜLEYMAN CAN YILDIRIR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1781    Sayfa: 528-542    302

31.
E-PERSONEL TEDARİKİ: BIST 100 ŞİRKETLERİNİN PERSONEL TEDARİK YÖNTEM VE ARAÇLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
E-RECRUİTMENT: A REVIEW OF BIST 100 COMPANIES' RECRUİTMENT METHODS AND TOOLS
DURSUN BİNGÖL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1791    Sayfa: 543-563    242

32.
E-TİCARET WEB SİTELERİNE AİT ÖZELLİKLERİN TÜKETİCİ ALGISINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF FEATURES OF E-COMMERCE WEBSİTES ON CONSUMER PERCEPTİON
KADİR ÖZDEMİR, RAMAZAN NACAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1784    Sayfa: 564-585    273

33.
FAİZ ORANLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİMLERİN BANKALARIN PERFORMANSINA ETKİSİ: SİSTEMATİK YAKLAŞIM VE DUYARLILIK ANALİZİNİ DE İÇEREN STRES TESTİ MODEL UYGULAMASI
THE EFFECTS OF CHANGES İN INTEREST RATES AND EXCHANGE RATES ON BANKS' PERFORMANCE: SYSTEMATİC APPROACH AND A STRESS TEST MODEL APPLİCATİON INCLUDİNG SENSİTİVİTY ANALYSİS.
ADNAN GÜZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1792    Sayfa: 586-611    273

34.
HEGEMONYA MÜCADELESİNDE ABD-ÇİN TEKNOLOJİ SAVAŞI: YARI İLETKENLER SEKTÖRÜ
USA-CHINA TECHNOLOGY WAR IN HEGEMONY STRUGGLE: SEMICONDUCTORS
SİBEL ÇAŞKURLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1794    Sayfa: 612-634    340

35.
TÜKETİCİ TERCİHLERİNİN OLUŞUMUNDA, MARKA İMAJI VE MARKA BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİNE, MARKA GÜVENİNİN ARACILIK ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
DETERMINING THE INTERMEDIATION EFFECT OF BRAND TRUST ON THE RELATIONSHIP OF BRAND IMAGE AND BRAND LOYALTY ON THE FORMATION OF CONSUMER PREFERENCES
BİLGE DOĞANLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1778    Sayfa: 635-655    269

36.
GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE TRANSFER HARCAMALARI İLE KAMU KESİMİ FİNANSMAN AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN TRANSFER EXPENDITURES AND PUBLIC FINANCE DEFICIENCIES IN DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIEIS
EMRAH KIRATOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.03.1799    Sayfa: 656-673    310

Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.