Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3

1.
SPONSORLUĞUN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINDA KARŞILIĞI VAR MIDIR?
DOES SPONSORSHİP HAVE AN EQUİVALENT İN CONSUMER BEHAVİORS?
MURAT BAŞAL, İZZET GÜMÜŞ, NURETTİN PARILTI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2121    Sayfa: 1663-1681    248

2.
ÇOCUK KORUMA KANUNU KAPSAMINDA HAKKINDA KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARI ALINAN ÇOCUKLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON CHILDREN, ABOUT PROTECTIVE AND SUPPORTIVE INJUNCTION WITHIN THE SCOPE OF CHILD PROTECTION LAW: THE CASE OF OSMANİYE
M. BURHANETTİN COŞKUN, ERHAN KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2122    Sayfa: 1682-1701    192

3.
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PERSPEKTİFİYLE SOSYAL SORUMLU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLE BİREYSEL PERFORMANS İLİŞKİSİNİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDEN ANLAMAK
COMPREHENDİNG THE RELATİONSHİP BETWEEN SOCİALLY RESPONSİBLE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND INDİVİDUAL PERFORMANCE FROM THE CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY PERSPECTİVE THROUGH AUTOMOTİVE INDUSTRY EMPLOYEES
OSMAN SERAY ÖZKAN, BURCU ÜZÜM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2126    Sayfa: 1702-1717    195

4.
İŞYERİNDE DIŞLANMA: PSİKOLOJİK SIKINTI, ÜRETİM KARŞITI İŞ DAVRANIŞI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
WORKPLACE OSTRACİSM: IMPACT ON PSYCHOLOGİCAL DİSTRESS, COUNTER-PRODUCTİVE WORK BEHAVİOR, AND TURNOVER INTENTİON
İBRAHİM YIKILMAZ, LÜTFİ SÜRÜCÜ, İLKAY GÜLERYÜZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2136    Sayfa: 1718-1735    165

5.
X, Y, Z KUŞAKLARİ PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMA DEĞERLERİ VE İŞ-YAŞAM DENGESİ
WORKING VALUES AND WORK-LIFE BALANCE FROM THE PERSPECTIVE OF GENERATIONS X, Y, Z
GOKHAN AYTAÇ, CEYHAN CIGDEMOGLU, AYŞE ASLI YILMAZ, ŞULE TUZLUKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2143    Sayfa: 1736-1751    175

6.
X, Y, Z KUŞAKLARININ BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ, OBEZİTEYE KARŞI ÖN YARGILARI VE BESİN SEÇİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF X, Y, Z GENERATIONS' NUTRITIONAL KNOWLEDGE LEVELS, PREJUDICES AGAINST OBESITY AND THEIR FOOD CHOICES
ÖZGE VARLIK, MÜGE ARSLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2144    Sayfa: 1752-1772    147

7.
TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM İSTİHDAM VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK KONULU TEZLERİN ANALİZİ
ANALYSİS OF THESES ON EDUCATİON, EMPLOYMENT AND EMPLOYABİLİTY İN TÜRKİYE
CAHİDE KİBAROĞLU, SERKAN KOŞAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2146    Sayfa: 1773-1790    203

8.
İSRAİL SAĞI’NIN İDEOLOJİK, KURUMSAL VE KİŞİSEL ROTALARI: REVİZYONİST SİYONİZM, LİKUD PARTİSİ VE BİNYAMİN NETANYAHU
THE IDEOLOGICAL, INSTITUTIONAL, AND PERSONAL TRAJECTORIES OF THE ISRAELI RIGHT: REVISIONIST ZIONISM, THE LIKUD PARTY, AND BINYAMIN NETANYAHU
GÖKHAN ÇINKARA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2149    Sayfa: 1791-1817    151

9.
LABORATUVAR DENEYLERİ VE KÜLTÜREL FARKLAR
LABORATORY EXPERIMENTS AND CULTURAL DIFFERENCES
ABDULLAH DOĞAN, BURAK KAĞAN DEMİRTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2164    Sayfa: 1818-1839    129

10.
UZAKTAN ÇALIŞMANIN ÇALIŞANLARIN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SOMALILAND ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF REMOTE WORKING ON EMPLOYEES' JOB PERFORMANCE: THE CASE OF SOMALILAND
MONA DAHIR FARAH, PROF.DR. ENVER AYDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2167    Sayfa: 1840-1860    164

11.
TEKNOLOJİK İŞSİZLİK KAYGISININ ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF TECHNOLOGİCAL UNEMPLOYMENT ANXİETY ON ORGANİZATİONAL CYNİCİSM
MUSTAFA ÇAĞRI PEHLİVANOĞLU, MUSTAFA EMRE CİVELEK, EMRE EYMÜR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2170    Sayfa: 1861-1874    193

12.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE ULAŞMADA BİR ARAÇ OLARAK ADLİ MUHASEBE
FORENSIC ACCOUNTING AS A TOOL FOR ACHIEVING THE UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
ENGİN BOZTEPE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2172    Sayfa: 1875-1894    166

13.
BEYAZ FİL SENDROMU ÇERÇEVESİNDE OLİMPİYATLARIN EKONOMİK VE MALİ BOYUTU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
ASSESSMENTS ON THE ECONOMIC AND FISCAL DIMENSIONS OF THE OLYMPICS IN THE FRAMEWORK OF THE WHITE ELEPHANT SYNDROME
KEMAL CEBECİ, ÖZKAN ZÜLFÜOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2177    Sayfa: 1895-1916    126

14.
EKONOMİK BÜYÜME, TİCARİ DIŞA AÇIKLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ: AKDENİZ HAVZASI ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ
THE NEXUS BETWEEN ECONOMIC GROWTH, TRADE OPENNESS AND FOOD SECURITY: AN EMPIRICAL FOR MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES
GÜLFERAH BOZKAYA ERTÜRKMEN, HÜSEYİN ÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2194    Sayfa: 1917-1929    142

15.
İŞ KAZALARININ İŞLETMELERE OLAN EKONOMİK ETKİLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK YENİ BİR RİSK ANALİZ MODELİ ÖNERİSİ
A NEW RISK ANALYSIS MODEL PROPOSAL FOR DETERMINING THE ECONOMIC EFFECTS OF OCCUPATIONAL ACCIDENTS ON BUSINESSES
ULAŞ ÇINAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2071    Sayfa: 1930-1944    133

16.
HETEROJEN MÜŞTERİ SEGMENTLERİ VE TALEP BELİRSİZLİĞİ VARSAYIMLARIYLA AĞ TASARIMI PROBLEMİ İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ
A MODEL PROPOSAL FOR THE NETWORK DESIGN PROBLEM WITH HETEROGENEOUS CUSTOMER SEGMENTS AND DEMAND UNCERTAINTY ASSUMPTIONS
HANDE CANSIN KAZANÇ, ERENCAN YAVRUCU, MEHMET SOYSAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2152    Sayfa: 1945-1971    126

17.
BİLGİ YÖNETİMİ İLE ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE MODERATING ROLE OF ORGANIZATIONAL AGILITY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCEN
SİBEL AYDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2165    Sayfa: 1972-1992    174

18.
JCI TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ HASTANELERDE KRİZ YÖNETİMİ: BÜYÜK KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ İLETİŞİMİ ÖRNEĞİ
CRİSİS MANAGEMENT IN JCI ACCREDİTED HOSPİTALS: AN EXAMPLE OF GREAT KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKE COMMUNİCATİON
UĞUR BOZBAYIR, ALİ OSMAN UYMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2166    Sayfa: 1993-2006    136

19.
ÇEVİK LİDERLİK İLE ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENMENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE MODERATOR ROLE OF ORGANİZATİONAL LEARNİNG İN THE RELATİONSHİP BETWEEN AGİLE LEADERSHİP AND ORGANİZATİONAL AGİLİTY
MESUT ÖZTIRAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2171    Sayfa: 2007-2026    138

20.
BANKALARDA ENTEGRE RAPOR, ÖZKAYNAK MALİYETİ VE ÖZKAYNAK GETİRİSİ İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL İNCELENMESİ
INTEGRATED REPORT, COST OF EQUITY AND RETURN ON EQUITY RELATIONSHIP IN BANKS: A STUDY ON BORSA İSTANBUL
ÇAĞDAŞ GÜNDÜZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2173    Sayfa: 2027-2041    120

21.
SEÇMEN DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTİNG VOTER BEHAVİOURS
BARIŞ ARMUTCU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2174    Sayfa: 2042-2067    143

22.
VİZYONER LİDERLİĞİN KARİYER TATMİNİ VE DİLE GETİRME DAVRANIŞINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE VISIONARY LEADERSHIP’S EFFECT ON CAREER SATISFACTION AND VOICE BEHAVIOR: A RESEARCH ON HEALTH EMPLOYEES
ALPTEKİN SÖKMEN, ALEV SÖKMEN, OSMAN BENK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2186    Sayfa: 2068-2087    141

23.
BİR SOSYAL GİRİŞİMCİLİK ÖRNEĞİ OLARAK KADIN KOOPERATİFLERİ
WOMEN'S COOPERATIVES AS AN EXAMPLE OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
AYŞE İRMİŞ, NEZİHE BOZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2159    Sayfa: 2088-2124    250

24.
BİST ORMAN, KAĞIT, BASIM ENDEKSİNDE KARLILIĞIN İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PROFİTABİLİTY ON BUSİNESS SUCCESS İN BIST FOREST, PAPER, PRİNTİNG INDEX
YUNUS EMRE KAHRAMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2161    Sayfa: 2125-2143    150

25.
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BANKA KREDİ HACMİ İLE GSYH ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİLER
DYNAMIC RELATIONS BETWEEN BANK LOAN VOLUME AND GDP IN THE TURKISH ECONOMY
SİBEL TEKE İLHAN, ATİLLA GÖKÇE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2178    Sayfa: 2144-2155    193

26.
ÖĞRETMENLERİN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN SOSYAL SERMAYEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF TEACHERS AND SCHOOL ADMINISTRATORS ON SOCIAL CAPITAL
SEVİLAY ÇALIŞKANOĞLU, DİDEM KOŞAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2203    Sayfa: 2156-2177    153

27.
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ KATILIM BANKALARINI TERCİH ETME NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ
DETERMINING THE REASONS OF EDUCATION STAFF TO PREFER PARTICIPATION BANKS: THE EXAMPLE OF AKSARAY
HAMZA AĞIR, HAŞİM BAĞCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2120    Sayfa: 2178-2209    121

28.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESİN ETİKET BİLGİSİ OKUMA TUTUMU VE GIDA OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF UNIVERSITY STUDENTS' READING ATTITUDES TO NUTRITIONAL LABEL INFORMATION AND FOOD LITERACY LEVELS
DİLŞAT BAŞ, SİMGE KAYAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2135    Sayfa: 2210-2230    130

29.
DEMOGRAFİK YAŞLANMA VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ: GÜMÜŞ EKONOMİDE YENİLİK ODAKLI GERONTEKNOLOJİ UYGULAMALARININ YAŞLI REFAHI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN DEMOGRAPHIC AGING AND TECHNOLOGY: EVALUATION OF INNOVATION-FOCUSED GERONTECHNOLOGY APPLICATIONS IN SILVER ECONOMY IN TERMS OF ELDERLY WELFARE
BANU METİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2179    Sayfa: 2231-2248    138

30.
ULUSLARARASI PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESES ON INTERNATIONAL MARKETING
UĞUR ERDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2181    Sayfa: 2249-2261    155

31.
ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ BİLGİ UÇURMAYA (WHİSTLEBLOWİNG) ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ: BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION IN THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR ON WHISTLEBLOWING: A RESEARCH ON WHITE COLLAR EMPLOYEES
ZEKİ ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2224    Sayfa: 2262-2283    205

32.
TÜRKİYE’NİN BUĞDAY UNU VE MAKARNA İHRACATINDAKİ REKABETÇİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
A CRITICAL APPROACH TO TÜRKIYE’S COMPETITIVENESS IN WHEAT FLOUR AND PASTA EXPORTS
SİBEL ÇAŞKURLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2201    Sayfa: 2284-2307    119

33.
HAVACILIK YÖNETİMİNDE ÖRGÜTSEL ADALETİN SOSYAL MEDYA PAZARLAMADA MARKA KİŞİLİĞİYLE İLİŞKİSİ
THE RELATİONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL JUSTİCE İN AVİATİON MANAGEMENT AND BRAND PERSONALİTY İN SOCİAL MEDİA MARKETİNG
MURAT BAŞAL, EKREM SÜZEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2128    Sayfa: 2308-2322    205

34.
DÖNGÜSEL EKONOMİ ÖZELİNDE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: DÜNYA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ
DETERMINANTS OF SUSTAINABILITY IN THE TEXTILE AND APPERAL SECTOR WITHIN THE CONTEXT OF CİRCULAR ECONOMY: EXAMPLES FROM THE WORLD AND TURKEY
AHU FATMA MANGIR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2205    Sayfa: 2323-2339    132

35.
KÜRESELLEŞMENİN FİRMALARIN İHRACAT KARARINA ETKİSİ : İNŞAAT MAKİNALARI SEKTÖR ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON EXPORT BEHAVIOR OF FIRMS: THE CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY EXAMPLE
AYŞE SARAÇOĞLU, FERİDE BAHAR IŞIN, KUMRU DİDEM ATALAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2129    Sayfa: 2340-2360    129

36.
EĞİTİM KURUMLARINDA ÇATIŞMA YÖNETİMİ, ÖRGÜTSEL SESSİZLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI
CONFLICT MANAGEMENT, ORGANIZATIONAL SILENCE AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
SELİN ÖZÇAKAL, GÖKHAN DEMİRHAN (EĞT-COĞ)
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2228    Sayfa: 2361-2377    144

37.
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
CRISIS MANAGEMENT STRATEGIES IN THE HOSPITALITY SECTOR: A CASE OF TÜRKİYE
ADNAN GÜZEL, AHMET CANGA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2222    Sayfa: 2378-2401    132

38.
TÜRKİYE’DE FARKLI KESİMLERİN ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN KONTROLÜ İÇİN ÖLÇÜM İHTİYACI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE ÖNERİ
AN EVALUATION AND PROPOSAL ON THE MEASUREMENT NECESSITY FOR CONTROLLING INFLATION EXPECTATIONS OF DIFFERENT SEGMENTS IN TÜRKİYE
AFŞİN ŞAHİN, GÖKTUĞ ŞAHİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2226    Sayfa: 2402-2423    135

39.
STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ BÖLGE ADLİYE (İSTİNAF) MAHKEMELERİNİN ETKİNLİK ANALİZİ
IN THE CONTEXT OF STRATEGIC MANAGEMENT, EFFICIENCY ANALYSIS OF REGIONAL COURTS OF APPEAL IN TÜRKİYE
EDİB ALİ PEHLİVANLI, MEHMET YÜCENURŞEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2070    Sayfa: 2424-2443    147

40.
ENGELLİK ALANINDAKİ KAVRAMSAL KARMAŞANIN NEDENLERİ VE MEVCUT DURUM
THE REASONS AND CURRENT STATE OF CONCEPTUAL COMPLEXITY IN THE FIELD OF DISABILITY
YENER ŞİŞMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2210    Sayfa: 2444-2459    158

41.
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN REKABET ÜSTÜNLÜĞÜNE ETKİSİ: SAPANCA ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES ON COMPETITIVE ADVANTAN ACCOMMOGE IDATION BUSINESS: THE CASE OF SAPANCA
MELİHA SENA YILDIRGAN, AZİZ GÖKHAN ÖZKOÇ, RECEP YILDIRGAN, ORHAN BATMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2196    Sayfa: 2460-2477    140

42.
KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ ÜZERİNDE SOSYO-DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTİGATİON OF THE EFFECT OF SOCİO-DEMOGRAPHİC FACTORS ON WOMEN'S EMPOWERMENT
HANDE ŞAHİN, RUKİYE ERYILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2211    Sayfa: 2478-2493    164

43.
EV İŞÇİLİĞİ EKSENİNDE KADIN EMEĞİ: ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
WOMEN'S LABOR ON THE AXIS OF DOMESTIC WORK: CHALLENGES AND SEARCH FOR SOLUTIONS
KÜRŞAT TUTAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2256    Sayfa: 2494-2505    129

44.
ENFLASYON ORTAMINDA SABİT GELİRLİLERİN GÖRÜNMEYEN KAYIPLARI
INVİSİBLE LOSSES OF FİXED INCOME İN INFLATİON ENVİRONMENT
RIDVAN YAKA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2191    Sayfa: 2506-2524    137

45.
ALGILANAN COVID-19 TEHDİDİ VE ÖLÜM ANKSİYETESİNİN AKADEMİSYENLERDE SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: TÜRKİYE-KUZEY AVRUPA ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI
THE IMPACT OF PERCEİVED COVID-19 THREAT AND DEATH ANXİETY ON BUYİNG BEHAVİOR AMONG ACADEMİCS: A COMPARİSON BETWEEN TÜRKİYE AND NORTHERN EUROPEAN COUNTRİES
GÜLÇİN BİLGİN TURNA, HİLAL PEKMEZCİ, OKAY IŞIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2198    Sayfa: 2525-2552    116

46.
ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARININ TARIM SEKTÖRÜ VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİ
EFFECTS OF INDUSTRY 4.0 APPLICATIONS ON THE AGRICULTURE SECTOR AND ECONOMIC GROWTH
ÇİSİL ERKAN BAL, HASAN ÇEBİ BAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2245    Sayfa: 2553-2572    389

47.
ÇEVRİMİÇİ MÜŞTERİ YORUMLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ: E-TİCARET MÜŞTERİ ŞİKâYETLERİ
CONTENT ANALYSIS ON ONLINE CUSTOMER REVIEWS: E-COMMERCE CUSTOMER COMPLAINTS
DOĞUŞ YÜKSEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2240    Sayfa: 2573-2587    132

48.
TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMDE AFET YÖNETİMİ ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İNCELEME
A REVIEW OF GRADUATE THESES ON DISASTER MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION IN TÜRKİYE
DENİZ KOYUNCUOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2119    Sayfa: 2588-2617    144

49.
ÖĞRETMEN ÖZERKLİĞİNİN YORDAYICILARI OLARAK ÖĞRENME MERKEZLİ LİDERLİK VE ÖĞRENME İKLİMİ
LEARNİNG-CENTERED LEADERSHİP AND LEARNİNG CLİMATE AS PREDİCTORS OF TEACHER AUTONOMY
ONUR ERDOĞAN, EMRE SÖNMEZ, ZEKİ ÖĞDEM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2250    Sayfa: 2618-2634    144

50.
GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ ÜLKELERİNDE ÇOCUK YOKSULLUĞUNUN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
A PANEL DATA ANALYSIS ON THE DETERMINANTS OF CHILD POVERTY IN SOUTHERN EUROPEAN WELFARE REGIME COUNTRIES
İREP KIROĞLU BAYAT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2227    Sayfa: 2635-2653    207

51.
DİJİTAL BANKACILIK HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSINA ETKİSİ
THE IMPACT OF DIGITAL BANKING SERVICES ON BANK PERFORMANCE
FATMANUR DENİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2257    Sayfa: 2654-2669    149

52.
TÜRKİYE’DE ATIK YÖNETİMİ: İLLERİN PERFORMANSLARININ MAIRCA YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
WASTE MANAGEMENT IN TURKEY: EVALUATION OF THE PERFORMANCES OF PROVINCES BY MAIRCA METHOD
NAZLI SEYHAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2110    Sayfa: 2670-2685    136

53.
ESG SKORLARININ FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF ESG SCORES ON FIRM PROFITABILITY: CASE OF BORSA ISTANBUL
ASUMAN ERBEN YAVUZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2253    Sayfa: 2686-2701    267

54.
İŞ BECERİKLİLİĞİ VE İŞE TUTULMA ARASINDAKİ İLİŞKİDE POLİTİK YETİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
INVESTGIATION OF THE MODERATING ROLE OF POLİTİCAL SKİLL İN THE RELATİONSHİP BETWEEN JOB CRAFTING AND WORK ENGAGEMENT
LEYLA İÇERLİ, GÜL BİLEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2212    Sayfa: 2702-2723    148

55.
MASLOW HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA SOSYAL BİLİMLER ALANINDA BEYİN GÖÇÜNÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A RESEARCH OF BRAIN DRAIN IN SOCIAL SCIENCES IN THE CONTEXT OF MASLOW HIERARCHY: THE CASE OF TURKİYE
FATMA GAMZE BOZKURT, GÜLSÜN TASBUNAR, CANSIZ MAHMUT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2244    Sayfa: 2724-2742    190

56.
İNSANİ GELİŞME VE SOSYAL DEVLET: SEÇİLMİŞ ÜLKELER ÜZERİNE BİR SINIFLANDIRMA
HUMAN DEVELOPMENT AND WELFARE STATE: A CLASSIFICATION ON SELECTED COUNTRIES
MEHMET ATİLLA GÜLER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2238    Sayfa: 2743-2760    130

57.
YÜKSEKÖĞRETİMDE HAVACILIK EĞİTİMİNİN YÖNETİM İLE İLGİLİ BÖLÜMLERDE MEVCUT DURUMUNUN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE CURRENT SITUATION OF AVIATION EDUCATION IN HIGHER EDUCATION DEPARTMENTS RELATED TO MANAGEMENTI
FUNDA KARAASLANOĞLU, ELİF TUĞBA ŞAHİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2216    Sayfa: 2761-2784    171

58.
İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ÖNGÖRÜSÜ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
EMPLOYABILIİTY FORECASTING SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
ABDULKADİR YÜKSEL, PELİN YILIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2249    Sayfa: 2785-2800    117

59.
ENGELLİ BAKIM EVİNDE ÇALIŞAN BAKICI PERSONELLERİN BAKIM EMEKLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET BAZINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF CARE EFFORTS OF CARER STAFF WORKING IN CARING HOUSES FOR THE DISABLED BY GENDER
ŞEVVAL GÖK, ALİ FUAT ERSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2180    Sayfa: 2801-2818    165

60.
ÇOK KRİTERLİ TEDARİKÇİ SEÇİMİ: SERAMİK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
MULTI-CRITERIA SUPPLIER SELECTION: AN APPLICATION IN THE CERAMIC INDUSTRY
KAMİL BİRCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2043    Sayfa: 2819-2836    193

61.
HYMAN MİNSKY’NİN FİNANSAL İSTİKRARSIZLIK HİPOTEZİ: TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
HYMAN MINSKY’S FINANCIAL INSTABILITY HYPOTHESIS: A THEORETICAL REVİEW
ÇAĞATAY TUNÇSİPER, HÜSEYİN GÜNSÜZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2199    Sayfa: 2837-2850    159

62.
ETİK DIŞI DAVRANIŞLARIN ÇOĞALMASINDA ETKİSİ OLAN KIRIK CAMLARIN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF BROKEN WİNDOWS, WHİCH HAS AN EFFECT ON THE PROLİFERATİON OF UNETHİCAL BEHAVİORS, ON COUNTERPRODUCTİVE WORK BEHAVİORS
FERDA ALPER AY, HAKAN KARATEPE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2225    Sayfa: 2851-2870    250

63.
FAİZ ORANLARI VE MEVSİMSELLİK: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
INTEREST RATES AND SEASONALİTY: THE CASE OF TURKEY
NURHAN HANDE SEVGİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2190    Sayfa: 2871-2881    174

Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.