Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI

1.
NEVŞEHİR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÇALIŞANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
NEVŞEHİR AGRICULTURE CREDIT COOPERATIVE STAFF DETERMINING THE LEVEL OF ATTITUDE, BEHAVIOR AND INFORMATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ALİ ERBAŞI, ŞÜKRAN GÜNGÖR TANÇ, ABDURRAHMAN GÜMRAH
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.808    Sayfa: 33-63    360

2.
SOSYAL EKONOMİK AĞ AÇISINDAN ENERJİ ÜRETEN VE TÜKETEN KOOPERATİF MODELİ
COOPERATİVE MODEL OF ENERGY PRODUCİNG AND CONSUMİNG İN TERMS OF SOCİAL ECONOMİC NETWORK
AYDIN GÜREL, EBRU IRMAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.809    Sayfa: 87-103    278

3.
GEÇMİŞTEN YENİ BİR KAVRAM: YEŞİL (EKO) GİRİŞİMCİLİK
NEW CONCEPT FROM THE PAST: GREEN (ECO) ENTREPRENEURSHİP
AYŞE GÖKÇEN KAPUSUZ, MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.810    Sayfa: 104-119    273

4.
KIRSAL KALKINMADA KOOPERATİFLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ; SS ÇAVUŞLU TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÖRNEĞİ
THE ROLE AND İMPORTANCE OF COOPERATİVES İN RURAL DEVELOPMENT: THE CASE OF ÇAVUŞLU AGRİCULTURAL DEVELOPMENT COOPERATİVE WİTH LİMİTED LİABİLİTY
BAHAR AYDIN CAN, SAİT ENGİNDENİZ, ONUR CAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.811    Sayfa: 120-139    368

5.
GÜNCEL GELİŞMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE’DEKİ ÇİFTÇİ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATİON OF FARMER ORGANİZATİONS LEGİSLATİON İN TURKEY UNDER RECENT DEVELOPMENTS
BAKİYE KILIÇ TOPUZ, MEHMET BOZOĞLU, UĞUR BAŞER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.812    Sayfa: 140-161    254

6.
GİRİŞİMCİLİK VE KOOPERATİFLERDE TARIMSAL YAYIMIN MEVCUT DURUMU
CURRENT SITUATION OF AGRICULTURAL EXTENSION IN ENTREPRENEURSHIP AND COOPERATIVES
EBRU IRMAK, AYDIN GÜREL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.813    Sayfa: 176-202    213

7.
TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİ KOOPERATİFLERİ: BACIYAN-I MERAM ÖRNEĞİ
WOMEN ENTREPRENEUR COOPERATIVES IN TURKEY: THE CASE OF BACIYAN-I MERAM
EBRU ÖZER TOPALOĞLU, MURAT TOPALOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.814    Sayfa: 203-218    307

8.
TÜRKİYE'DE KOOPERATİFLERİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
THE THOUGHTS ON SOLUTİON SUGGESTİONS AND MAİN PROBLEMS OF THE COOPERATİVES İN TURKEY
ERTUĞRUL GÜREŞCİ, MURAT GÖNÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.815    Sayfa: 219-229    248

9.
TÜRKİYE’DE BANKALARIN TARIMSAL KOOPERATİFLERE SUNDUĞU FİNANSAL KAYNAKLAR, BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BU KAYNAKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER
FINANCIAL RESOURCES OFFERED BY BANKS TO AGRICULTURAL COOPERATIVES AND SUGGESTIONS FOR IMPROVING THESE FINANCIAL RESOURCES
F. AKIN OLGUN, ONUR TERZİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.816    Sayfa: 230-256    227

10.
KIRSAL KALKINMADA YEREL YÖNETİMLER İLE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
A REVİEW ON COOPERATİON POSSİBİLİTİES OF LOCAL GOVERNMENTS AND PRODUCER ORGANİZATİONS FOR RURAL DEVELOPMENT: THE CASE OF İZMİR PROVİNCE
FATİH ÖZDEN, FAZIL AKIN OLGUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.817    Sayfa: 257-283    225

11.
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜME İÇİN YURTİÇİ TASARRUFLARIN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF DOMESTIC SAVINGS FOR SUSTAINABLE HIGH GROWTH
FETULLAH AKIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.818    Sayfa: 284-302    256

12.
TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNİN SERMAYE BİRİKİMİNE ETKİLERİ (ATATÜRK DÖNEMİ 1935-1938)
THE EFFECTS OF AGRICULTURE CREDIT COOPERATIVES TO CAPITAL ASSOCIATION (ATATURK 'S PERIOD 1935-1938)
HASAN MUTLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.820    Sayfa: 341-357    202

13.
TÜRKİYE’DE KONUT POLİTİKALARININ KONUT KOOPERATİFÇİLİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ VE KONUT KOOPERATİFLERİNİN KONUT ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON THE EFFECTS OF HOUSING POLICIES ON HOUSING COOPERATION IN TURKEY AND THE ROLE OF HOUSING COOPERATION ON HOUSING PRODUCTION
HASAN YAYLI, SİNAN AVAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.821    Sayfa: 358-385    221

14.
KOOPERATİFLERDE MARKALAŞMA VE TÜKETİCİ-KOOPERATİF ÜRÜNLERİ İLİŞKİSİ: TORKU ÖRNEĞİ
BRANDING IN COOPERATIVES AND RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER-COOPEATIVE PRODUCTS: TORKU CASE
HAZAL OĞUZ, OĞUZ METE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.822    Sayfa: 386-424    242

15.
KÜÇÜK SANAYİ İŞLETMELERİNDE ÇIRAK-KALFA-USTA TEMİNİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
AN APPLIED RESEARCH ON APPRENTICE-FOREMAN-MASTER IN SMALL INDUSTRY ENTERPRISES
İSMAİL GÖKDENİZ, ÇAĞLAR KARAMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.823    Sayfa: 425-447    198

16.
İSTANBUL İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİNİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI
MANAGEMENT AND ORGANIZATION STRUCTURE OF FISHERIES COOPERATIVES IN ISTANBUL
KADİR DOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.824    Sayfa: 448-469    558

17.
TEKNO-GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ HİBE PROGRAMININ SOSYAL PAZARLAMA KARMASI AÇISINDAN İNCELENMESİ
A STUDY ON THE INVESTIGATION OF TECHNO-INITIATIVE CAPITAL SUPPORT GRANT PROGRAM IN TERMS OF SOCIAL MARKETING MIX
SELMA KALYONCUOĞLU, EMEL FAİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.825    Sayfa: 970-991    231

18.
KOOPERATİF KURULUŞLARINDA İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM
COOPERATION AND COMMUNICATION IN COOPERATIVE ORGANIZATIONS
MUHARREM ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.826    Sayfa: 470-491    222

19.
TÜKETİCİLERİN PERAKENDE MARKALARINA BAKIŞI: KOOPERATİF MARKA ÖRNEĞİ
THE VIEW OF CONSUMERS TO RETAIL BRANDS; AN EXAMPLE OF A COOPERATIVE BRAND
MEHMET BAŞ, SELİN GÖRAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.827    Sayfa: 492-514    313

20.
SOSYAL SORUNLARIN YÖNETİM VE ÇÖZÜMÜNDE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK: SOSYAL GİRİŞİMCİ KOOPERATİFÇİLİK VE AVRUPA GİRİŞİMCİLİK AĞI ÖRNEĞİ
SHAPING THE FUTURE IN THE MANAGEMENT AND SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS: SOCIAL ENTREPRENEUR COOPERATIVES AND THE EXAMPLE OF ENTERPRISE EUROPE NETWORK
MEHMET GÜNEŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.828    Sayfa: 515-527    233

21.
KOOPERATİFLERİN FİNANSAL SORUNLARI VE FİNANSAL YÖNETİMİ
FINANCIAL PROBLEMS AND MANAGEMENT OF COOPERATIVES
MELTEM KESKİN KÖYLÜ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.829    Sayfa: 528-541    255

22.
PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ ERTELEME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ; HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE IMPACT OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL ON JOB POSTPONEMENT BEHAVIOUR; A RESEARCH ON NURSES
METİN KAPLAN, HATİCE UÇAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.830    Sayfa: 542-554    244

23.
DUYGUSAL ZEKANIN İÇ GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE ON THE PERFORMANCE OF INTERNAL ENTREPRENEURSHIP
METİN KAPLAN, HAVVA GÖKER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.831    Sayfa: 555-571    177

24.
C KUŞAĞINA YÖNELİK MÜŞTERİ ELDE TUTMA STRATEJİLERİ
CUSTOMER RETENTION STRATEGIES FOR GENERATION C
MUSTAFA ÜNSALAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.832    Sayfa: 587-607    217

25.
KâRLILIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE KâRLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ: BİR KOOPERATİF İŞLETMESİ OLAN KONYA ŞEKER FABRİKASI
ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING PROFITABILITY SUSTAINABILITY AND PROFITABILITY: KONYA SUGAR FACTORY WITH A COOPERATIVE OPERATION
NİLGÜN KİNDİK, ALPER ASLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.833    Sayfa: 608-626    186

26.
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNDE SWOT ANALİZİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ
SWOT ANALYSIS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVES: A CASE STUDY IN USAK PROVINCE
NURİ ÖZGÜR DOĞAN, YUSUF ERSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.834    Sayfa: 952-969    213

27.
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNDE VZA İLE ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: MARMARABİRLİK ÖRNEĞİ
EFFICIENCY MEASUREMENT IN THE AGRICULTURAL SALES COOPERATIVE UNIONS VIA DEA: A CASE STUDY IN MARMARABİRLİK
NURİ ÖZGÜR DOĞAN, YUSUF ERSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.835    Sayfa: 627-641    193

28.
İZMİR, ÇANAKKALE VE BALIKESİR İLLERİNDE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN DAMIZLIK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİNİN İŞLEVLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ
THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF GOAT FARMS IN IZMIR, CANAKKALE AND BALIKESIR PROVINCES ABOUT THE FUNCTIONS OF SHEEP AND GOAT BREEDERS’ ASSOCIATIONS ABSTRACT
SAİT ENGİNDENİZ, DUYGU AKTÜRK, A.FERHAT SAVRAN, NEDİM KOŞUM, TURGAY TAŞKIN, HARUN KESENKAŞ, MUKADDERAT GÖKMEN, AYŞE UZMAY, GÖRKEM ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.836    Sayfa: 642-667    227

29.
İZMİR’DE KOOPERATİF ORTAĞI OLAN KONVENSİYONEL SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNİN ORGANİK SÜT ÜRETME EĞİLİMLERİ
TENDENCIES TOWARDS ORGANIC MILK PRODUCE OF CONVENTIONAL DAIRY CATTLE FARMS AS MEMBER OF COOPERATIVES IN IZMIR
SAİT ENGİNDENİZ, FİLİZ KINIKLI, MİNE BURHAN, CANSU ÇELİK, GÖRKEM ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.837    Sayfa: 668-686    188

30.
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN ARICILIK VE BAL POLİTİKASI ( SÜRDÜRÜLEBİLİR KOOPERATİFÇİLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME)
EUROPEAN UNİON’S BEEKEEPING AND HONEY POLICIES (EVALUATION FOR TURKEY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE COOPERATIVES)
SELMA AYTÜRE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.838    Sayfa: 687-704    199

31.
KOOPERATİFLERDE MODERN DENETİM TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI
IMPLEMENTATION OF MODERN AUDITING TECHNIQUES FOR COOPERATIVES
SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, GANİTE KURT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.840    Sayfa: 705-733    236

32.
YAPI KOOPERATİFLERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ: KUYAŞ ÖRNEĞİ
GOVERNANCE PROCESS AT BUILDING COOPERATIVES: THE CASE OF KUYAS
SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.841    Sayfa: 734-759    224

33.
ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN KURUMLARINDA UYGULANMAKTA OLAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMLERİNE DUYDUKLARI MEMNUNİYET VE BİR ÖRNEK UYGULAMA
SATISFACTION WITH PERFORMANCE EVALUATION SYSTEMS APPLIED TO HEALTH PERSONNEL WORKING IN PRİVATE HOSPITALS AND AN EXAMPLE APPLICATION
SİNEM CANOL, PELİN VARDARLIER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.842    Sayfa: 760-785    174

34.
ETKİN, VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KOOPERATİFÇİLİK İÇİN TEMSİLCİLİK VE TAHKİM KURUMLARININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF REPRESENTATION AND ARBITRATION INSTITUTIONS FOR AN EFFICIENT AND SUSTAINABLE COOPERATIVE SYSTEM
SÜLEYMAN AKDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.843    Sayfa: 786-810    185

35.
TÜRK KOOPERATİF YÖNETİM PERFORMANSINA ETKİSİ AÇISINDAN TOPLUMSAL İLETİŞİM AĞI KOOPERATİFÇİLİKTE HOLLANDA ÖRNEĞİ “NAUTILUS”
ON THE EFFECT OF TURKISH COOPERATIVE MANAGEMENT PERFORMANCE SOCIAL COMMUNICATION NETWORK NETHERLANDS EXAMPLE IN CO-OPERATIVISM“NAUTILUS”
SYLVİA MONİQUE DE ROOIJ, SEYFİ ÖZGÜZEL, KAMİL U. BİLGİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.844    Sayfa: 811-835    169

36.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA POLİTİKASI AÇISINDAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFÇİLİĞİNE YÖNELİK MALİ TEŞVİKLERİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL INCENTIVES FOR RENEWABLE ENERGY COOPERATIVES IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY
VİLDAN HİLAL AKÇAY, SİBEL BİLGİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.845    Sayfa: 867-896    211

37.
TÜRK KOOPERATİFÇİLİĞİNİN DÖNEMSEL ANALİZİ (1950-1960 DÖNEMİ)
THE PERIODICAL ANALYSIS OF TURKISH COOPERATION (1950-1960 PERIOD)
YASEMİN MEMİOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.846    Sayfa: 897-921    234

38.
OYUNLAŞTIRMA UYGULAMALARINA İLİŞKİN TUTUM VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM EĞİLİMLERİ: CİNSİYET VE GELİR DÜZEYİNE GÖRE BİR İNCELEME
ATTITUDE AND WORD OF MOUTH INTENSIONS REGARDING GAMIFICATION: AN INVESTIGATION ON GENDER AND INCOME LEVEL
ASUDE YASEMİN ZENGİN, ELİF BODUROĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.847    Sayfa: 64-86    231

39.
COMPARISON OF TRADITIONAL AND LEARNING ORGANIZATION IN TERMS OF LEARNING DIMENSION
COMPARISON OF TRADITIONAL AND LEARNING ORGANIZATION IN TERMS OF LEARNING DIMENSION
ADNAN ÇELİK, AHMET GÖZEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.850    Sayfa: 14-32    238

40.
SOCIAL MEDIA TOOLS: FOSTERING COLLABORATION, KNOWLEDGE TRANSFER AND INNOVATION WITHIN COOPERATIVES
SOCIAL MEDIA TOOLS: FOSTERING COLLABORATION, KNOWLEDGE TRANSFER AND INNOVATION WITHIN COOPERATIVES
GİBRáN RİVERA GONZáLEZ, LI XUGUANG, GABRIELA MEDINA TAPIA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.852    Sayfa: 321-340    201

41.
THE INTERNATIONAL CENTER OF RESEARCH AND INFORMATION ON THE PUBLIC, SOCIAL AND COOPERATIVE ECONOMY (CIRIEC), A NETWORK TO BETTER UNDERSTAND AND PROMOTE THE SOCIAL ECONOMY AND COOPERATIVE ENTREPRENEURSHIP
THE INTERNATIONAL CENTER OF RESEARCH AND INFORMATION ON THE PUBLIC, SOCIAL AND COOPERATIVE ECONOMY (CIRIEC), A NETWORK TO BETTER UNDERSTAND AND PROMOTE THE SOCIAL ECONOMY AND COOPERATIVE ENTREPRENEURSHIP
BERNARD THIRY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.853    Sayfa: 162-175    179

42.
PAMUK ÜRETİCİLERİNİN MEVCUT ÖRGÜTLENME DURUMLARI VE ÖRGÜTLENMEYE BAKIŞ AÇILARININ BELİRLENMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ
DETERMINING THE CURRENT ORGANIZATIONS OF COTTON FARMERS AND THEIR ASPECTS OF ORGANIZATION: A CASE OF AYDIN
FİLİZ KINIKLI, AYŞE UZMAY, MURAT YERCAN, MUHAMMED ZEYTİN, H. CAN DEMİRKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.854    Sayfa: 922-951    176

43.
OKUL KOOPERATİFÇİLİK ÇALIŞMALARININ ÖĞRENCİLERİN GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ VE GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
SCHOOL COOPERATIVES
MUSTAFA TAHİROĞLU, ALİ MEYDAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.855    Sayfa: 572-586    203

44.
ORTAKLARIN KOOPERATİF HİZMETLERİNDEN YARARLANMA OLANAKLARI VE MEMNUNİYET DURUMLARININ İNCELENMESİ: İZMİR İLİ GÖDENCE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON MEMBERS’ SATİSFACTİON FOR COOPERATİVE SERVİCES: A CASE ON GÖDENCE RURAL DEVELOPMENT COOPERATİVE
FİLİZ KINIKLI, CEM ÇIKIKÇI, MURAT YERCAN, YUNUS EMRE İNCE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.856    Sayfa: 303-320    207

45.
TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFLERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA YÖNELİK İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE İŞBİRLİĞİ EĞİLİMLERİ ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA
INOVATION
CEMALETTİN AKTEPE, HİLAL ÇİFTÇİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.857    Sayfa: 836-866    194

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.