Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1

1.
OECD VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GELİR ARTIŞI VE İŞGÜCÜNE KATILIM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
RELATIONSHIP BETWEEN INCOME GROWTH AND LABOR FORCE PARTICIPATION IN OECD AND EMERGING COUNTRIES: PANEL COINTEGRATION ANALYSIS
HALİL İBRAHİM KESKİN, EMRE AKSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077    Sayfa: 1-20    831

2.
1673-1850 TARİHLERİ ARASINDA NARH KAYITLARINA GÖRE KASTAMONU’DA UN VE UNLU MAMUL FİYATLARI
FLOUR AND BAKERY PRİCES İN KASTAMONU ACCORDİNG TO NARH RECORDS BETWEEN 1673-1850
MURAT FİDAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1078    Sayfa: 21-40    706

3.
ÜNLÜLERİN SKANDALLARI TÜKETİCİLERE GEMİYİ TERK ETTİRİR Mİ? : GELİŞMEKTE OLAN PAZARDA BİR UYGULAMA
DO CONSUMERS ABANDON SHIP AFTER A CELEBRITY ENDORSEMENT SCANDAL: EVIDENCE FROM AN EMERGING MARKET
ELİF AKAGÜN ERGİN, HANDAN ÖZDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1074    Sayfa: 41-52    837

4.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE KATILIM-30 İSLAMİ HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ SAKLI İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE INVESTIGATION OF HIDDEN RELATIONSHIP BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE INDEX AND PARTICIPATION-30 ISLAMIC STOCK MARKET INDEX: THE CASE OF TURKEY
HİLMİ TUNAHAN AKKUŞ, FEYYAZ ZEREN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1060    Sayfa: 53-70    792

5.
HEDONİZM, HEDONİK TÜKETİM VE TÜKETİMDE MATERYALİST EĞİLİMLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON HEDONISM, HEDONIC CONSUMPTION AND MATERIALIST TRENDS IN CONSUMPTION
BÜLENT ÖZSAÇMACI, TOLGA DURSUN, DURSUN YENER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1071    Sayfa: 71-88    839

6.
EKONOMİ OKURYAZARLIĞININ GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF ECONOMIC LITERACY ON ENTREPRENEURSHIP INTENTION
SERKAN DİLEK, HAYRETTİN KESGİNGÖZ, EBRU NERGİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1059    Sayfa: 89-107    689

7.
DEVLETİN SOSYAL AMAÇLI SİGARA KULLANIMINI AZALTMAYA YÖNELİK PAZARLAMAMA (DEMARKETİNG) UYGULAMALARININ TÜKETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF DEMARKETİNG PRACTİCES ON REDUCİNG SOCİAL USE OF THE STATE FOR CONSUMERS
SALİH MEMİŞ, ZAFER CESUR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1033    Sayfa: 108-121    747

8.
SURİYELİ SIĞINMACILARIN YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE İL İSTİHDAM OLANAKLARINA VE ÖNCÜL SIĞINMACILARA DUYARLILIK MUKAYESESİ
SURİYELİ SIĞINMACILARIN YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE İL İSTİHDAM OLANAKLARINA VE ÖNCÜL SIĞINMACILARA DUYARLILIK MUKAYESESİ
MURAT ÇİFTÇİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1037    Sayfa: 122-141    760

9.
TOPLUMDA POSTA VE TELGRAF TEŞİKİLATI ANONİM ŞİRKETİ’NİN İMAJI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ
IMAGE OF POSTAL AND TELEGRAPH SERVICE COMPANY IN THE COMMUNITY: ANKARA PROVINCE CASE
DİLAVER TENGİLİMOĞLU, NESLİHAN SAYGILI AKKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1045    Sayfa: 142-163    719

10.
ÖĞRETİMİ PLANLAMAYA YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF ATTITUDE SCALE FOR PLANNING INSTRUCTION
ŞABAN ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1091    Sayfa: 164-177    651

11.
PATERNALİST LİDERLİĞİN İŞ TATMİNİ VE ÇALIŞAN PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION ON THE EFFECT OF PATERNALIST LEADERSHIP ON JOB SATISFACTION AND EMPLOYEE PERFORMANCE
EROL TEKİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1087    Sayfa: 178-204    742

12.
ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ENFLASYON VE İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1988-2018)
ANALYSES OF RAISE MINIMUM WAGE EFFECT ON INFLATION AND UNEMPLOYMENT CASE OF TURKEY (1988-2018)
HAYRETTİN TÜLEYKAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1085    Sayfa: 205-221    758

13.
AB ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRK SİGORTACILIK PİYASASININ MEVCUT GELİŞMİŞLİĞİ VE ARTIRILMASINA İLİŞKİN POLİTİKA ÖNERİLERİ
THE CURRENT DEVELOPMENT OF THE TURKISH INSURANCE MARKET ON THE WAY TO EU MEMBERSHIP AND POLICY RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT
MUHARREM UMUT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1089    Sayfa: 222-242    717

14.
MATERYALİST EĞİLİMLERİN ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MATERIALIST TENDENCY ON IMPULSIVE PURCHASING BEHAVIOR: A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS
ŞÜKRAN KARACA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1026    Sayfa: 243-260    724

15.
YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE İÇİN CARİ AÇIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİLİĞİ
CURRENT ACCOUNT DEFICIT SUSTAINABILITY IN TURKEY UNDER THE CONCEPT OF STRUCTURAL BREAK UNIT ROOT TESTS
MEMDUH ALPER DEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1069    Sayfa: 261-273    901

16.
İŞLETMELERDE KÜRESELLEŞME İLE BİRLİKTE PERSONEL İHTİYAÇ DURUMU TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE NEED OF PERSONNEL ACCORDING TO THE GLOBALIZATION IN THE BUSINESSES: SAMPLE OF KIRIKKALE
İSMAİL GÖKDENİZ, MÜZEYYEN ÖZHAVZALI, TUNCAY ERDURAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1076    Sayfa: 274-290    668

17.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ BİLİŞSEL BASAMAKLARINA GÖRE SORU SORMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF QUESTKIONING SKILLS ACCORDING TO COGNITIVE STEPS OF RENEWED BLOOM TAXONOMY IN SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES
SİBEL IŞIK MERCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1083    Sayfa: 291-301    757

18.
KARBON VERGİSİNİN TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
THE APPLICABILITY OF CARBON TAX IN TURKEY
SİBEL BALI, GİZEM YAYLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1104    Sayfa: 302-319    812

19.
KOBİLERİN ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: OSTİM ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON PRODUCTION AND MARKETING PROBLEMS OF SME’S: OSTIM EXAMPLE
B.DENİZ ŞAHİN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1008    Sayfa: 320-333    791

20.
ŞİDDET VE SAVAŞ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNA DAİR İLK BULGULAR
FIRST FINDINGS AND BELIEFS ABOUT THE FORMATION VIOLENCE AND WAR CULTURE
GÜRAY ALPAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1108    Sayfa: 334-343    608

21.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ HARCAMALARININ KENT EKONOMİSİNE KATKISI: HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
CONTRIBUTION OF UNİVERSITY STUDENT EXPENDITURES TO URBAN ECONOMY: AN ANALYSIS ON THE STUDENTS OF HİTİT UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
NESLİHAN KOÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1031    Sayfa: 344-365    748

22.
ANAMUR İLÇESİNDE KIRSAL YOKSULLUK KARŞISINDA ÇİLEK ÜRETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF STRAWBERRY PRODUCTION IN ANAMUR PROVINCE AGAINST RURAL POVERTY
MEHMET AKİF ALTINBIÇAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1098    Sayfa: 366-376    575

23.
KATILIM BANKALARININ MÜŞTERİLERİNİN İSLAMİ PAZARLAMA VE İSLAMİ FİNANS ANLAYIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMIC MARKETING AND ISLAMIC FINANCE OF CUSTOMERS OF PARTICIPATION BANKS
YUSUF ÖCEL, TOLGA KABAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1055    Sayfa: 377-393    695

24.
ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT ON THE LEAVE OF EMPLOYMENT INTENTION OF THE ORGANIZATIONAL JUSTICE: A RESEARCH ORIENTED TO THE PRIVATE SECTOR EMPLOYEES
EROL TURAN, YAVUZ DEMİREL, SEFA ÇETİN, DERYA DENGEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1063    Sayfa: 394-414    746

25.
KOMPULSIF SATIN ALMA VE FİNANSAL FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
COMPULSIVE BUYING AND FINANCIAL FACTORS: EVIDENCE FROM TURKEY
AYBEGÜM GÜNGÖRDÜ BELBAĞ, ÇİĞDEM KURT CİHANGİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1064    Sayfa: 415-430    1028

26.
TÜRKİYE’DE YENİLENEBİLİR VE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİNİN BÜYÜME ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEM ETKİLERİ
THE LONG RUN EFFECTS OF RENEWABLE AND PRIMARY ENERGY DEMAND ON GROWTH IN TURKEY
ŞÜKRÜ APAYDIN, CELAL TAŞDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1109    Sayfa: 431-445    620

27.
KÜRESEL ÖLÇEKTE GERÇEKLEŞTİRİLEN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ASSESSMENT AND EVALUATION OF THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF ENTREPRENEURSHİP ACTIVITIES AT THE GLOBAL SCALE: TURKEY CASE
ALİ KONAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1066    Sayfa: 446-462    617

28.
PAZARLAMA 4.0: NESNELERİN İNTERNETİ
MARKETİNG 4.0: INTERNET OF THİNGS
GİZEM BÜYÜKKALAYCI, HAZEL MİHRİBAN KARACA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1105    Sayfa: 463-477    693

29.
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE BİLGİ GÜVENLİĞİ
INFORMATION SECURITY IN SMALL AND MEDIUM SIZE COMPANIES
MURAT SAMİ BAYKIZ, CİHAN TANRIÖVEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1086    Sayfa: 478-501    735

30.
İLİŞKİSEL DENEYİMİNİN VE ÖZNEL İYİ OLMANIN MÜŞTERİ MENNUNİYETİNE ETKİSİ
EFFECTS OF RELATIONAL EXPERIENCE AND SUBJECTIVE WELL BEING ON CUSTOMER SATISFACTION
RUZİYE COP, YUSUF VOLKAN TOPUZ, OYA ERU, AYŞE ŞİMAL YÜZÜAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1102    Sayfa: 502-513    532

31.
ALGILANAN MAĞDURİYET, ÖRGÜTSEL İNTİKAM NİYETİ VE AFFETME EĞİLİMİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ARAŞTIRMA
A CONCEPTUAL RESEARCH ON PERCEIVED VICTIMIZATION, ORGANIZATIONAL REVENGE INTENTION AND FORGIVENESS TENDENCY
MEHMET HALİT YILDIRIM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1106    Sayfa: 514-530    559

32.
İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞTE CAN SIKINTISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMALAT SEKTÖRÜ BAĞLAMINDA BİR İNCELEME
THE EFFECT OF JOB CRAFTING ON JOB BOREDOM: AN INVESTIGATION IN THE CONTEXT OF MANUFACTURING SECTOR
GÖKHAN KERSE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1092    Sayfa: 531-548    572

33.
MÜŞTERİ AFFEDER Mİ? (ZİNCİR SÜPERMARKETLERDE HİZMET HATALARI VE TELAFİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA)
DOES THE CUSTOMER FORGIVE? (A QUALITATIVE RESEARCH ON SERVICE FAILURE AND COMPENSATION AT CHAIN SUPERMARKETS)
HANDAN ÖZDEMİR, MUSTAFA SERHAT AVCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1097    Sayfa: 549-564    558

34.
YATIRIM VE KALKINMA BANKALARININ ETKİNLİKLERİNİN VZA YÖNTEMİYLE ANALİZİ VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
ANALYSIS OF INVESTMENT AND DEVELOPMENT BANKS' EFFICIENCIES AN APPLICATION IN TURKISH BANKING SECTOR
CEMİL ŞENEL, SİNAN ŞEKEROĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1101    Sayfa: 565-580    608

35.
AVM ÇEVRESİNİN, AVM ZİYARETİ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF SHOPPING CENTER’S ENVIRONMENT ON SHOPPING CENTER’S PATRONAGE AND CUSTOMER SATISFACTION
PARİSA ALİZADEHFANAELOO, HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.972    Sayfa: 581-603    696

36.
ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİ VERGİLENDİRME YAKLAŞIMLARI
TAXATION APPROACHES REGARDING PRIVATE PENSION SYSTEMS
UFUK KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1112    Sayfa: 604-625    540

37.
KAZAKİSTAN’DA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELERLE GAYRİ SAFİ HASILA ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATION BETWEEN GDP AND TRANSPORTATION SECTOR IN KAZAKHSTAN
ARTUR BOLGANBAYEV, NURETTİN PARILTI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1062    Sayfa: 626-637    606

38.
AKRAN ARABULUCULUK EĞİTİMİNİN ORTAOKUL 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİMLERİNE ETKİSİ VE AKRAN ARABULUCULUĞUNA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE IMPACT OF PEER MEDIATION TRAINING ONTOLERANCE TENDENCIES OF SECONDARY SCHOOL GRADE 5 STUDENTS AND THEIR VIEWS ON PEER MEDIATION
ALİ GÖKALP, YUSUF İNEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1116    Sayfa: 638-661    530

39.
BİLGİ YÖNETİM SÜRECİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ FİNANSAL BOYUTLARI VE BİR FİRMADA UYGULANMASI
FINANCIAL DIMENSIONS OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING IN THE INFORMATION MANAGEMENT PROCESS AND APPLICATION IN A COMPANY
MEDİHA MİNE ÇELİKKOL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1016    Sayfa: 662-680    678

40.
KIRGIZİSTAN'IN AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ’NE ÜYELİĞİ
MEMBERSHIP IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION OF KYRGYZSTAN
OĞUZ YILDIRIM, MALİKA STAMALİEVA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1052    Sayfa: 681-700    652

Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.