Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 4

1.
ENTEGRE MEREC-MAIRCA TEKNİKLERİ İLE BİST SİGORTA ENDEKSİNDE HİSSE SENEDİ GETİRİSİ VE FİNANSAL BAŞARIM İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTEGRATED MEREC-MAIRCA TECHNIQUES AND STOCK RETURN AND FINANCIAL PERFORMANCE IN THE BIST INSURANCE INDEX
ARİF ÇİLEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.10.1843    Sayfa: 2567-2589    406

2.
KENTSEL SAÇAKLANMANIN TARIM ARAZİSİ DEĞERLERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ: AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN SPRAWL ON AGRICULTURAL LAND VALUES: THE CASE OF EFELER DISTRICT OF AYDIN PROVINCE
CANSU BAŞARAN CANER, SAİT ENGİNDENİZ, GÖRKEM ÖRÜK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.10.1921    Sayfa: 2590-2604    385

3.
BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSININ SEÇİLMİŞ MAKRO GÖSTERGELER PARALELİNDE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF BANKS' FINANCIAL PERFORMANCE IN PARALLEL OF SELECTED MACRO INDICATORS: THE CASE OF TURKEY
MEHMET AKİF BALCI, ABDURRAHMAN OKUR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.10.1953    Sayfa: 2605-2633    278

4.
NEO-FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 2004-2020 DÖNEMİNDE GEÇERLİLİĞİ
THE VALIDITY OF THE NEO-FISHER HYPOTHESIS FOR THE TURKISH ECONOMY IN THE PERİOD 2004-2020
EROL BULUT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.10.1957    Sayfa: 2634-2656    242

5.
YÜKSEK KATILIMLI İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH INVOLVEMENT HUMAN RESOURCES PRACTICES AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
MERVE KARTAL, EMRE BURAK EKMEKÇİOĞLU, SEMİH CEYHAN, MEHMET ALİ ELMA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.10.1961    Sayfa: 2657-2676    281

6.
KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ BAĞLAMINDA DENEYİM/DENEYİMSEL KAVRAMININ İNCELENMESİ
EXAMINING THE CONCEPT OF EXPERIENCE QUALITY/EXPERIENTIAL QUALITY IN THE CONTEXT OF CULTURAL HERITAGE TOURIS
FUAT ATASOY, İLKER ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1810    Sayfa: 2677-2692    224

7.
DEĞİŞEN YAŞANTI DÜNYASININ YENİ İSTİLACI SUÇ TİPİ: BUG SUÇLARI
THE NEW INVASİVE CRİME TYPE OF THE CHANGİNG LİFEWORLD: BUG CRİMES
MUHAMMED FERİT DUMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1883    Sayfa: 2693-2718    241

8.
ALGILANAN ÖRGÜTSEL MANEVİYATIN YAŞAM DOYUM DÜZEYİNE ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SPIRITUALITY ON LIFE SATISFACTION LEVELS: A STUDY ON MANAGERS
SEVDA DEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1926    Sayfa: 2719-2736    290

9.
TÜRKİYE’DE KADIN SOSYAL MEDYA GİRİŞİMCİLERİNİN TİPOLOJİSİ
TYPOLOGY OF WOMEN SOCIAL MEDIA ENTREPRENEURS IN TURKEY
GÜLFİZ ERGİN DEMİRDAĞ, ENVER AYDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1928    Sayfa: 2737-2753    247

10.
TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA GENİŞLETİLMİŞ BENLİK VE ETKİLERİ
THE EXTENDED SELF AND ITS IMPLICATIONS IN CONSUMER BEHAVIOR
CELAL ÖZGÜR BÜYÜKYAVUZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1952    Sayfa: 2754-2765    232

11.
GELENEKSEL FİNANS İLKELERİ İLE DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ANALİZ
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADITIONAL FINANCE PRINCIPLES AND BEHAVIORAL FINANCE APPROACHES: A QUALITATIVE ANALYSIS
YAŞAR KÖSE, CEYDA AKTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1958    Sayfa: 2766-2781    230

12.
DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ, DIŞ TİCARETİ VE TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜ
ALUMİNUM SECTOR, FOREİGN TRADE İN THE WORLD AND İN TURKEY, TURKEY'S COMPETİTİVENESS
MUHİTTİN ADIGÜZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1821    Sayfa: 2782-2813    296

13.
ÖRGÜTLERDE RAYDAN ÇIKAN KİŞİLİĞİN GERÇEK YÜZÜ: PSİKOPATİNİN SANAL AYLAKLIĞA ETKİSİ
THE TRUE NATURE OF JUMPED THE RAILS PERSONALITY IN ORGANIZATIONS: THE EFFECT OF PSYCHOPATHY ON CYBERLOAFING
BURCU ÜZÜM, OSMAN SERAY ÖZKAN, LEYLA ŞENOL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1837    Sayfa: 2814-2828    267

14.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA KURUMSAL YÖNETİM VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ: BİST KY ENDEKSİNDE BİR ANALİZ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM PERFORMANCE IN THE SCOPE OF SUSTAINABILITY: AN ANALYSIS IN THE BIST KY INDEX
DERYA YÜCEL, RAHMİ YÜCEL, AHMET KARAVAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1945    Sayfa: 2829-2846    268

15.
ATIKLARIN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE TÜRKİYE’NİN PLASTİK ATIK İTHALATININ PLASTİK MAMUL İHRACATINA OLASI ETKİSİ
LEGISLATION ON INTERNATIONAL TRADE OF WASTES AND POSSIBLE IMPACT OF TURKEY'S PLASTIC WASTE IMPORT ON PLASTIC PRODUCT EXPORT
OSMAN ALTINTAŞ, YASEMİN KESKİN BENLİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1987    Sayfa: 2847-2869    253

16.
GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ ALTINDA BULUNAN SURİYELİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
THE IMPACT OF SYRIANS UNDER TEMPORARY PROTECTION STATUS ON THE TURKISH ECONOMY
MAKBULE YALIN, MÜSLÜME NARİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989    Sayfa: 2870-2889    396

17.
OKUL VE AİLE ARASINDA YAŞANAN SORUNLARA VE BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS’ VIEWS ON THE PROBLEMS BETWEEN SCHOOL AND FAMILY AND SOLUTION OF THESE PROBLEMS
DİDEM KOŞAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1998    Sayfa: 2890-2902    348

18.
KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL TURİZMİN GELİŞİMİNE ETKİSİ: DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (DAKA) ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF DEVELOPMENT AGENCIES ON THE REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT: THE SAMPLE OF DAKA
BAHADIR İNANÇ ÖZKAN, YASİN BOYLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.2005    Sayfa: 2903-2922    275

19.
GELENEK VE MODERNLİK ARASINDA BİR KİMLİK VE NESİL ARAYIŞI OLARAK İMAM HATİP OKULLARI
IMAM HATIP SCHOOLS AS A SEEKING FOR IDENTITY AND GENERATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY
NAZIM MAVİŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1992    Sayfa: 2923-2938    210

20.
TÜRKİYE’DE BÖLGELERARASI İÇ GÖÇ VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
EXAMİNATİON OF THE INTERREGİONAL INTERNAL MİGRATİON AND UNEMPLOYMENT RELATİONSHİP WİTH PANEL CAUSALİTY ANALYSİS IN TURKEY
ÇİĞDEM ÇADIRCI, LEVENT KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1982    Sayfa: 2939-2954    220

21.
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDE ETİK İKLİM VE ETİK LİDERLİK ALGILARININ ETKİSİ: AKADEMİSYENLER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF ETHICAL CLIMATE AND ETHICAL LEADERSHIP PERCEPTIONS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A STUDY WITHIN THE SCOPE OF ACADEMICIANS
AYHAN ÖZTÜRK, ESAT KALAYCIOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1967    Sayfa: 2955-2974    223

22.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAPAY ZEKâ ÖĞRENME VE İŞ DEĞİŞTİRME KAYGILARININ OTONOM ARAÇLAR VE AKILLI EVLER ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATİON OF UNİVERSİTY STUDENTS' ARTİFİCİAL INTELLİGENCE LEARNİNG AND JOB REPLACEMENT ANXİETY: THE CASE OF AUTONOMOUS VEHİCLES AND SMART HOMES
ZEYNEP AYTAÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1867    Sayfa: 2975-2989    301

23.
ÖĞRETMENLERİN SERGİLEDİĞİ YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İLE ÖRGÜTSEL İTİBAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL REPUTATION AND GREEN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR BY TEACHERS
FADİME GÜRSOY, BERTAN AKYOL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1885    Sayfa: 2990-3005    246

24.
DİJİTAL PAZARLAMADA FENOMENLERİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARI İLE MARKA SADAKATİNE ETKİSİ: İSTANBUL İLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
THE EFFECT OF PHENOMENES IN DİJİTAL MARKETİNG ON THE BUYING DECISION OF CONSUMERS AND BRAND LOYALTY: ISTANBUL PROVINCE UNIVERSTY STUDEN
AHMET ÇELİK, ORHAN İŞCAN, HANDE AYHAN GÖKÇEK, HÜLYA YILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1954    Sayfa: 3006-3029    284

25.
SEÇİLİ AB ÜLKELERİNDE ENFLASYON ORANI YAKINSAMASI ANALİZİ: NAHAR-INDER TEKNİĞİNDEN KANITLAR
ANALYSIS OF INFLATION RATE CONVERGENCE IN SELECTED EU COUNTRIES: EVIDENCE FROM NAHAR-INDER TECHNIQUE
CİHAT KARADEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1972    Sayfa: 3030-3041    215

26.
DEMOKRASİ TEŞVİKİ: NEOREALİST HEDEFLER İÇİN İDEALİST BİR SÖYLEM Mİ?
DEMOCRACY PROMOTION: AN IDEALIST DISCOURSE FOR NEOREALIST GOALS?
KÜRŞAD TURAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1978    Sayfa: 3042-3060    208

27.
TÜRK GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN MARKA MİRASI ALGISI
CONSUMERS' PERCEPTİON OF BRAND HERİTAGE İN THE TURKİSH FOOD INDUSTRY
HİLAL DOĞRUÖZ ÖZER, ELİFA AKAGÜN ERGİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1991    Sayfa: 3061-3077    186

28.
COVID-19 SALGINI EŞİTLEYİCİ BİR DENEYİM MİYDİ?: SALGIN SÜRECİNDE DEZAVANTAJLI/SAVUNMASIZ GRUPLAR, DAMGALANMA VE EŞİTSİZLİKLER
WAS THE COVID-19 PANDEMIC AN EQUALIZING EXPERIENCE?: DISADVANTAGED/VULNERABLE GROUPS, STIGMATIZATION, AND INEQUALITIES THROUGHOUT THE PANDEMIC
SERAP GÜN, HİLAL ULUDAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2002    Sayfa: 3078-3096    310

29.
TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASALARINDA GÖÇ OLGUSUNUN MİKRO EKONOMİK ANALİZİ
A MICROECONOMIC ANALYSIS OF MİGRATİON PHENOMENON IN TURKİSH LABOR MARKETS
FATİH HAKAN DİKMEN, DİLEK BAŞAR, MEHMET BAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2026    Sayfa: 3097-3108    199

30.
ÇAY İÇECEK PAZARINDA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İÇERİK ANALİZİ VE METİN MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CONSUMPTION HABITS IN THE TEA BEVERAGE MARKET WITH CONTENT ANALYSIS AND TEXT MINING
KAMER ILGIN ÇAKIROĞLU, BURCU KARTAL, ABDÜLKADİR ÖZTÜRK, MEHMET FATİH SERT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2031    Sayfa: 3109-3136    263

31.
2015-2020 YILLARI ARALIĞINDAKİ GİRİŞİMCİLİK MAKALELERİ: BİBLİYOMETRİK VE İÇERİK ANALİZİ
ENTREPRENEURSHIP ARTICLES BETWEEN THE YEARS 2015-2020: BIBLIOMETRIC AND CONTENT ANALYSES
ERHAN DEMİR, SAHRA SAYĞAN TUNÇAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1977    Sayfa: 3137-3159    237

32.
YAPAY ZEKÂNIN DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN BÜTÜNLEŞİK YAPAY ZEKÂ MANTIKSAL ÇERÇEVESİ
INTEGRATED ARTIFICIAL INTELLIGENCE LOGICAL FRAMEWORK FOR AUDIT AND CONTROL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
BELDE DURU ÖZCAN, MUSTAFA DOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2017    Sayfa: 3160-3175    244

33.
ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİLİĞİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF THE VALIDITY OF THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS FOR TURKEY
ŞADUMAN YILDIZ (İKT)
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1881    Sayfa: 3176-3191    209

34.
DUYGUSAL ZEKâ VE GENEL ÖZ YETERLİĞİN ÖĞRENMEYE İLİŞKİN TUTUMA ETKİSİNDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİNİN ARACI ROLÜ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE MEDIATOR ROLE OF CRITICAL THINKING DISPOSITION IN THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND GENERAL SELF-EFFICACY ON ATTITUDES TOWARDS LEARNING: A STUDY IN UNIVERSITY STUDENTS
MUSTAFA ALTINTAŞ, FATİH FERHAT ÇETİNKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1959    Sayfa: 3192-3211    191

35.
SİGORTA TAHKİM YARGILAMASINDA VEKALET ÜCRETİ SORUNU VE SORUNA İLİŞKİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
THE PROBLEM OF ATTORNEY FEE IN INSURANCE ARBITRATION JURISDICTION AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS TO THE PROBLEM
ABDÜSSAMET KÜÇÜK, SİBEL BİLGİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1995    Sayfa: 3212-3228    257

36.
TERÖRİZMİN FİNANSMANINDA SİBER TEHDİTLER VE KRİPTO PARALARIN ROLÜ
CYBER THREATS AND THE ROLE OF CRYPTO CURRENCIES IN THE FINANCING OF TERRORISM
OĞUZHAN YANARIŞIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2018    Sayfa: 3229-3241    223

37.
BİRLEŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL VE KULLANIM TEORİSİNİN BİBLİYOMETRİK HARİTASI
BIBLIOMETRIC MAPPING OF UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY
HAKAN ÖZKÖSE, AHMET AYAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2009    Sayfa: 3242-3266    219

38.
ALMAN KAMU PERSONEL SİSTEMİ PERSPEKTİFİNDEN KARİYER-PERFORMANS ETKİLEŞİMİ
CAREER-PERFORMANCE INTERACTION FROM THE PERSPECTIVE OF THE GERMAN PUBLIC PERSONNEL SYSTEM
KAMİL UFUK BİLGİN, GİZEM NAZ DÖLEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2020    Sayfa: 3267-3294    523

39.
YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BRICS-T ÜLKELERI ÖRNEGİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH-TECH EXPORTS AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF THE BRICS-T COUNTRIES:
FATİH MANGIR, HASAN MURAT ERTUĞRUL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2029    Sayfa: 3295-3307    226

40.
TÜRKİYE’DE 2008-2020 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇELERİNDE SOSYAL KORUMA HARCAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF EXPENDITURES ON SOCIAL PROTECTION IN 2008-2020 CENTRAL GOVERNMENT BUDGETS IN TURKEY
MELİKE BOZTİLKİ, İSMAİL BARIŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2003    Sayfa: 3308-3325    235

41.
2020 VE 2022 YILLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ ÖLÇÜMDE DEĞİŞEN ŞARTLARA BAĞLI OLARAK YABANCI DÜŞMANLIĞI HAKKINDA NİCEL BİR ARAŞTIRMA
A QUANTITATIVE STUDY ON XENOPHOBIA BASED ON CHANGING CONDITIONS IN TWO MEASUREMENTS CARRIED OUT IN 2020 AND 2022
RIDVAN ŞİMŞEK, ADEM DAĞ, ALİ FUAT ERSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1996    Sayfa: 3326-3340    228

42.
REEL DÖVİZ KURU SAPMASI VE İHRACAT PERFORMANSI: KIRILGAN BEŞLİ ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF REAL EXCHANGE RATE DEVİATİON ON EXPORTS İN FRAGİLE FİVE
TANER TAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1986    Sayfa: 3341-3359    206

43.
ÜRETİM ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNDE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI: BİR DERLEME ÇALIŞMASI
ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN PRODUCTION SCHEDULING PROBLEMS: A REVIEW STUDY
B. TÜRKER PALAMUTÇUOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1905    Sayfa: 3360-3379    283

44.
MATERYALİZMİN GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM MOTİVASYONUNA ETKİSİ: DÖNÜŞÜM BEKLENTİLERİNİN ARACILIK ROLÜNÜN İNCELENMESİ
THE EFFECT OF MATERIALİSM ON CONSPICUOUS CONSUMPTION MOTIVATION: EXAMINING THE MEDIATING ROLE OF TRANSFORMATION EXPECTATIONS
SELİM ÇAM, DİDEM DEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1931    Sayfa: 3380-3394    203

45.
SPORDA ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN YANSIMASI OLARAK PROFESYONEL SPORCULARA YÖNELİK SENDİKAL DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE’YE İLİŞKİN ÇIKARIMLAR
TRADE UNION REGULATIİONS FOR PROFESSİONAL ATHLETES AS A REFLECTİON OF INDUSTRIAL RELATIONS IN SPORTS AND THE INFERENCES FOR TURKEY
TÜRKER TOPALHAN, AHMET NUSRET BAŞTUĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1956    Sayfa: 3395-3417    202

46.
FİNANSAL GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE İNCELEMESİ
THE IMPACT OF FİNANCİAL DEVELOPMENT LEVEL ON ECONOMİC GROWTH: BRICS COUNTRİES AND TURKEY ANALYSİS
MOHAMMAD AYOOB MAKHDOM, AHMAD KANİSHKA ZOHOR, HAMEEDULLAH EBADİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1985    Sayfa: 3418-3433    202

47.
BALTIK KURU YÜK ENDEKSİ İLE FİNANSAL PİYASALAR ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: PANDEMİ DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ
CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN BALTIC DRY INDEX AND FINANCIAL MARKETS: PANDEMIC PERIOD EVIDENCE FROM TURKEY
CUMHUR ŞAHİN, ÇAĞLAR KARAMAŞA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1947    Sayfa: 3434-3450    230

48.
TÜRKİYE’DE KOOPERATİFÇİLİK ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR: BİR İÇERİK ANALİZİ
STUDİES ON THE COOPERATİVE SYSTEM İN TURKEY: A CONTENT ANALYSİS
ABDULKADİR FASAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1971    Sayfa: 3451-3465    208

49.
COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE 18-65 YAŞ ARALIĞINDAKİ YETİŞKİNLERİN TRANSAKSİYONEL ANALİZ YAŞAM POZİSYONLARININ ALGILADIKLARI YOĞUN STRES DÜZEYLERİNİ YORDAMASI
TRANSACTIONAL ANALYSIS LİFE POSITIONS PREDICTING THE PERCEIVED INTENSE STRESS LEVELS OF ADULTS AGED 18-65 DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
ONUR EMRE KAYABAŞI, MUHAMMED BAHTİYAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1812    Sayfa: 3466-3478    256

50.
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ ALGILARININ BAĞLAMSAL PERFORMANSA ETKİSİNDE İŞE BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT IN THE EFFECT OF EMPLOYEES' PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL DEMOCRACY ON CONTEXTUAL PERFORMANCE
FATMA AKDOĞAN, MERYEM DERYA YEŞİLTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1913    Sayfa: 3479-3498    243

51.
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇMENLERE YÖNELİK TUTUMLARI
ATTITUDES OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION STUDENTS AGAINST IMMIGRANTS
DERYA ÇAKMAK, CENGİZ KILIÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1949    Sayfa: 3499-3512    211

Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 4 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.