Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1

1.
ORTADOĞU' DA YAŞANAN REJİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNE YANSIMALARI
THE EFFECTS OF REGIME CHANGE IN THE MIDDLE EAST ON TURKEY AND WORLD ECONOMY
FİLİZ TEKER CENGİZ, ÖZGE AYNAGÖZ ÇAKMAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1266    Sayfa: 1-19    911

2.
KÜLTÜRÜ ÇÖZÜMLEMEYE İLİŞKİN SINIFLAMALAR
CLASSİFİCATİONS ANALYSİNG CULTURE
SAHRA SAYĞAN TUNÇAY, PINAR SÜRAL ÖZER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1263    Sayfa: 20-39    845

3.
DEPRESYONUN MEKÂNSAL YÖNÜ
SPATIAL ASPECTS OF DEPRESSION
GÜLSEN KIRAL, CAN MAVRUK, ERSİN KIRAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1188    Sayfa: 40-57    738

4.
YALIN ÜRETİM, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE RELATİONSHİP BETWEEN LEAN MANUFACTURİNG SUSTAİNABİLİTY AND COMPANY PERFORMANCE
İSA DEMİRKOL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1233    Sayfa: 58-75    1057

5.
NE İÇİNDEDİR SEKTÖRLERİN NE DE BÜSBÜTÜN DIŞINDA YEKPARE GENİŞ BİR ALANIN PARÇALANMAZ AKIŞINDA: OSMANLI PARA VAKIFLARINDAN SOSYAL GİRİŞİMLERE
NEITHER DIRECTLY IN THE SECTORS NOR ENTIRELY OUT OF THEM WITHIN A STATE OF SINGLE PIECE; IT IS IN THE SHATTERLESS FLOW OF A WIDE AREA: FROM THE OTTOMAN CASH WAQFS TO SOCIAL ENTERPRISES
ÇİĞDEM GÜRSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1231    Sayfa: 76-92    748

6.
TÜRKİYE’NİN TURİZM PİYASALARININ YAKINSAMA ANALİZİ:FOURİER BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR
CONVERGENCE ANALYSIS OF TURKEY'S TOURISM MARKET: EVIDENCE FROM FOURIER UNIT ROOT TESTS
ÖMER YALÇINKAYA, ŞEKİP YAZGAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1276    Sayfa: 93-110    706

7.
SİGORTACILIK SEKTÖRÜ İLE İNSANİ KALKINMA ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: 1985-2017
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INSURANCE SECTOR AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX: 1985-2017
HAYRETTİN TÜLEYKAN, YELİZ DEMİRCİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1211    Sayfa: 111-133    750

8.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE EKONOMİSİNİ MAKROEKONOMİK OLARAK ETKİLEME MEKANİZMALARI VE SEKTÖRE YÖNELİK BİR ANALİZ
THE INFLUENCE MECHANİSMS OF AUTOMOTİVE SECTOR ON TURKİSH ECONOMY İN MACROECONOMİC MANNER AND A SECTOR ANALYSİS
ALİ KEMAL BAŞBUĞ, UMUT EVLİMOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1243    Sayfa: 134-154    714

9.
KOMPÜLSİF SATIN ALMA DAVRANIŞ DÜZEY VE BİÇİMLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE KUŞAKLAR ARASI DENEYİMSEL BİR ARAŞTIRMA
AN EXPERİMENTAL RESEARCH ON INTERGENERATİONAL DETERMİNATİON OF COMPULSİVE PURCHASİNG BEHAVİOR LEVELS AND FORMS
KAZIM KARABOĞA, GÜZİDE ÖNCÜ EROĞLU PEKTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1267    Sayfa: 155-172    695

10.
PERFORMANS YÖNETİMİNİN KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU
THE APPLICABILITY PROBLEM OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION
VASFİYE ÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1280    Sayfa: 173-195    726

11.
DAĞITIM ADALETİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞE ADANMIŞLIĞIN ARACI ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT IN THE EFFECT OF DİSTRİBUTİVE JUSTİCE ON JOB SATİSFACTİON
HÜSEYİN ASLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1283    Sayfa: 196-210    676

12.
TÜRK İHRACATÇILARININ ULUSLARARASI REKABETİNİN GELİŞTİRİLMESİ KAPSAMINDA KÜMELENME YAKLAŞIMININ İHRACATÇI İŞLETMELERİN REKABET PERFORMANSINA ETKİSİ: ÇORUM İLİNDE BİR UYGULAMA
THE EFECT OF CLUSTERING APPROACH ON THE COMPETITIVE PERFORMANCE OF EXPORTING ENTERPRISES WITHIN THE SCOPE OF DEVELOPING INTERNATIONAL COMPETITION OF TURKISH EXPORTERS: AN APPLICATION IN CORUM
CEMALETTİN AKTEPE, FATMA KARSLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1198    Sayfa: 211-235    683

13.
VARDİYALI ÇALIŞAN BİREYLERDE SİRKADİYEN RİTMİN OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CIRCADIAN RHYTHM AND OBESITY IN SHIFT-WORKERS
ASLI ONUR, NURCAN YABANCI AYHAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1250    Sayfa: 236-245    689

14.
GÖNÜLLÜLÜK FAALİYETİNDE BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ
ENTREPRENEURSHİP CHARACTERİSTİCS OF VOLUNTEERİNG UNİVERSİTY STUDENTS
YETER AYTÜL DAĞLI EKMEKÇİ, ÖZLEM IŞIK İNAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1257    Sayfa: 246-267    616

15.
SOSYAL HARCAMALAR EKONOMİK BÜYÜMEYİ ETKİLİYOR MU? TÜRKİYE ÖRNEĞİ
DO SOCIAL SPENDING EFFECT ECONOMIC GROWTH? THE CASE OF TURKEY
EFDAL POLAT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1273    Sayfa: 268-281    664

16.
İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞ STRESİNİN ROLÜ
THE ROLE OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL JUSTICE AND JOB STRESS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
ÜLKÜHAN BİKE ESEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1277    Sayfa: 282-299    731

17.
OECD ÜLKELERİNDE ATIK YÖNETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: BİR PANEL KANTİL REGRESYON YAKLAŞIMI
THE RELATIONSHIP BETWEEN WASTE MANAGEMENT AND ECONOMIC GROWTH IN OECD COUNTRIES: A PANEL QUANTILE REGRESSION APPROACH
ŞÜKRÜ APAYDIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1288    Sayfa: 300-312    786

18.
EĞİTİMİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ ROLÜ ÇERÇEVESİNDE UYUMSUZ EŞLEŞME OLGUSU: TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN TALEP YÖNLÜ BİR DEĞERLENDİRME
THE MISMATCH PHENOMENON WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ROLE OF EDUCATION IN LABOR MARKET: A DEMAND- SIDE ASSESSMENT CONCERNING TURKISH LABOR MARKET
IŞIL KURNAZ , MEHMET MERVE OZAYDIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1290    Sayfa: 313-336    648

19.
ENERJİ TÜKETİMİ, ALTYAPI YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME: SOVYETLER BİRLİĞİ SONRASI ORTA ASYA ÜLKELERİ
ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF POST-SOVIET ERA CENTRAL ASIAN COUNTRIES
HAŞMET GÖKIRMAK, FUAT SEKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1294    Sayfa: 337-350    682

20.
ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN FONOLOJİK FARKINDALIĞI, YAZI FARKINDALIĞI, MATEMATİK BECERİLERİ VE FEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ
A STUDY INTO THE RELATIONS BETWEEN PHONETIC AWARENESS, PRINT AWARENESS, MATHEMATICAL AND SCIENTIFIC SKILLS OF THE CHILDREN ATTENDING TO A KINDERGARTEN İN TERMS OF STRUCTURAL EQUALITY MODELLING
VEDAT BAYRAKTAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1300    Sayfa: 351-367    642

21.
YEŞİLAY CEMİYETİ VE FAALİYETLERİ: BAĞIMLILIKLA MÜCADELE, SAĞLIKLI VE AHLâKLI NESİLLER YETİŞTİRME
GREEN CRESCENT SOCIETY AND ACTIVITIES: FIGHTING WITH ADDICTION RAISING, HEALTHY AND MORAL GENERATIONS
HATİCE GÜZEL MUMYAKMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1315    Sayfa: 368-387    744

22.
PARTİ VE CEMİYET ARASINDA: PARTİ TİPOLOJİSİ VE KADIN POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İTTİHAT TERAKKİ
BETWEEN PARTY AND COMMİTTEE: PARTY OF UNİON AND PROGRESS AS PART OF PARTY TYPOLOGY AND WOMEN’S POLİCİES
YUSUF ÇİFCİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1269    Sayfa: 388-401    628

23.
ROMEN İDARESİNDEKİ GÜNEY DOBRUCA’DA TÜRKLER: TARİHÎ PERSPEKTİF VE TOPRAK REFORMU (1918-1940)
TURKS IN SOUTH DOBDRUDJA UNDER ROMANIAN ADMINISTRATION. HISTORICAL PERSPECTIVE AND LAND REFORM (1918-1940)
METİN OMER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1272    Sayfa: 402-418    636

24.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) YÖNTEMİYLE ANALİZİ
ANALYSIS OF SUSTAINABLE SUPPLIER SELECTION BY MEANS OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD
Ö. EMRAH ACAR, A. SELÇUK KÖYLÜOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1286    Sayfa: 419-440    719

25.
FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI FİYATLARININ TAHMİNİNDE GRİ SİSTEM TEORİSİ
PREDICTION OF FINANCIAL INVESTMENT INSTRUMENTS PRICES: EVIDENCE FROM GREY SYSTEM THEORY
BUĞRA BAĞCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1268    Sayfa: 441-457    658

26.
E-FİNANSTA KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİNİN AĞIRLIKLANDIRILMASINA İLİŞKİN NİCELİKSEL BİR ANALİZ: ESKİŞEHİR’DE BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
QUANTİTATİVE ANALYSİS İN PRİORİTİZİNG CRİTİCAL SUCCESS FACTORS FOR E-FİNANCE: A CASE STUDY İN ESKİŞEHİR
CUMHUR ŞAHİN, ÇAĞLAR KARAMAŞA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1287    Sayfa: 458-474    681

27.
ANKARA’DA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BULUNAN SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF JOB SATISFACTION OF THE EMPLOYEES OF INSURANCE COMPANIES WITH REGIONAL DIRECTORATES IN ANKARA ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
İBRAHİM GÖRMÜŞ, HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1312    Sayfa: 475-486    498

28.
TÜRKİYE’DE VERGİ GELİRLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİ: NARDL EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI
THE ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEN TAX REVENUES AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: A NARDL COINTEGRATION APPROACH
SEMRA BOĞA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1311    Sayfa: 487-507    588

29.
SEKTÖREL ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME
SECTORAL ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH
ÜMİT KOÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1289    Sayfa: 508-521    601

30.
SPORDA ŞİDDETE İLİŞKİN GRUP DİNAMİĞİNİN DAMGALAMA TEORİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF GROUP DYNAMICS ON VIOLENCE IN SPORT IN THE SCOPE OF STAMPING THEORY
AYKUT ÇALIŞKAN, TUĞÇA POYRAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1279    Sayfa: 522-539    560

31.
TÜRKİYE’DEKİ SIĞINMACILARA VE MÜLTECİLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMET SUNUMUNDA ÜÇÜNCÜ SEKTÖR ANALİZİ
THIRD SECTOR ANALYSIS IN SOCIAL WORK PRACTICES FOR ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES IN TURKEY
BEKİR GÜZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1310    Sayfa: 540-563    532

32.
SEYAHAT ACENTALARINDA YAŞLI VE ENGELLİ YERLİ TURİSTLERE SUNULAN HİZMETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSING THE SERVICES OFFERED TO ELDERLY AND ACCESSIBLE LOCAL TOURISTS IN TRAVEL AGENCIES
CEMRE EDA ERKILIÇ, AYŞE EREN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1313    Sayfa: 564-585    536

33.
EKONOMİK KRİZLER VE ÖĞRENEN EKONOMİ: TÜRKİYE’YE İLİŞKİN AMPİRİK BİR ANALİZ
ECONOMIC CRISIS AND LEARNING ECONOMY: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON TURKEY
FİLİZ ERYILMAZ, AHMET EMRAH TAYYAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1305    Sayfa: 586-605    513

34.
KASTAMONU İLİ MERKEZ İLÇESİNDE SÜT PROJESİ UYGULAYAN TARIM KALKINMA KOOPERATİFLERİNİN İNCELENMESİ
THE RESEARCH OF AGRICULTURAL DEVELEOPMENT COOPERATIVES WHICH DAIRY PROJECT PRACTICES IN CENTRAL DISTRICT OF KASTAMONU PROVINCE
BAYRAM ARI, AHMET ÖZÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1302    Sayfa: 606-615    491

35.
DÜNYA TİCARET KORUMACILIĞININ FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ
IMPACT OF GLOBAL TRADE PROTECTIONISM ON FINANCIAL MARKETS: AN ANALYSIS ON TURKEY
DERYA YILMAZ, FİLİZ ERYILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1301    Sayfa: 616-635    633

36.
BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİNİN MESLEKİ TATMİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖZ-YETERLİLİĞİN ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF SELF-EFFICACY ON THE EFFECT OF COPING STRATEGIES ON OCCUPATIONAL SATISFACTION
NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN, MEHMET BİÇER, AYŞE GÖKÇEN KAPUSUZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1284    Sayfa: 636-650    693

Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.