Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2

1.
BÜYÜME FIRSATLARI BAĞLAMINDA KALDIRAÇ, KAR PAYI, SAHİPLİK YOĞUNLAŞMASI VE FİRMA DEĞERİ İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVERAGE, DIVIDEND, OWNERSHIP CONCENTRATION AND FIRM VALUE IN THE CONTEXT OF GROWTH OPPORTUNITIES
BURCU DİNÇERGÖK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1754    Sayfa: 674-690    460

2.
ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE İŞ YERİ ÇATIŞMASININ ÇALIŞANLARIN BİREYCİ VE TOPLULUKÇU DAVRANIŞ EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND WORKPLACE CONFLICT ON INDIVIDUAL AND COLLECTIVE BEHAVIOR TENDENCIES OF EMPLOYEES
GÜLER YANIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1764    Sayfa: 691-702    388

3.
YÜKSEK DÜZEYDE FİNANSAL OKURYAZARLIK BRİSTOL VE İSTANBUL'DAKİ GENÇ YETİŞKİNLERİN FİNANSAL REFAHINI GELİŞTİRİR Mİ?
DOES HİGH LEVEL OF FİNANCİAL LİTERACY IMPROVE FİNANCİAL WELL-BEİNG OF YOUNG ADULTS İN BRİSTOL AND ISTANBUL?
ISIK AKIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1771    Sayfa: 703-740    265

4.
TÜRK İTHALATININ GELİR VE GÖRELİ FİYAT ESNEKLİKLERİ: BİR ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI
INCOME AND RELATIVE PRICE ELASTICITIES OF TURKISH IMPORT: AN ARDL BOUNDS TESTING APPROACH
AHMET GÜNEY , ENSAR BALKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1803    Sayfa: 741-760    266

5.
ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİK İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİNDE PSİKOLOJİK SAHİPLENMENİN ARACILIK ROLÜ
INTERMEDIATE ROLE OF PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP IN THE EFFECT OF PERCEIVED OVERQUALIFICATION ON THE JOB PERFORMANCE
ENVER AYDOĞAN, ZEKERİYA OLGUNÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1818    Sayfa: 761-781    258

6.
İSTİSMARCI YÖNETİMİN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞYERİNDE DIŞLANMANIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE MODERATING ROLE OF WORKPLACE OSTRACISM ON THE EFFECT OF ABUSIVE SUPERVISION ON COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR
ERKAN TAŞKIRAN, NİHAL KARTALTEPE BEHRAM, ESRA DİNÇ ÖZCAN, GÜLŞAH GENÇER ÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1758    Sayfa: 782-802    238

7.
BİTCOİN İLE ETHEREUM ARASINDAKİ NEDENSELLİĞİN TRANSFER ENTROPİSİ İLE ANALİZİ
ANALYSIS OF CAUSALITY BETWEEN BITCOIN AND ETHEREUM USING TRANSFER ENTROPY
BAKİ ÜNAL, ABDULLA SAKALLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1785    Sayfa: 803-815    258

8.
TÜRKİYE’DEKİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARININ ANALİZİ
ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL CULTURE STUDIES IN TURKEY
DİDEM KOŞAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1831    Sayfa: 816-828    253

9.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKONOMİ OKURYAZARLILIĞININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE ECONOMIC LITERACY OF HEALTHCARE WORKERS
HİLAL KAMER, ABDURRAHMAN YUNUS SARIYILDIZ, BURHANETTİN UYSAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1782    Sayfa: 829-840    231

10.
HAVACILIK SEKTÖRÜNDE Y VKUŞAĞININ SATIN ALMA TERCİHİNDE MARKA ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON BRAND PERCEPTİON İN PURCHASİNG PREFERENCES OF GENERATİONS Y İN THE AVİATİON INDUSTRY
EKREM SÜZEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1802    Sayfa: 841-853    216

11.
KURUMSAL İTİBAR, İŞ TATMİNİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH TO DETERMİNE THE RELATİONSHİPS BETWEEN CORPORATE REPUTATİON, JOB SATİSFACTİON, AFFECTİVE COMMİTMENT AND TURNOVER INTENTİON
İRFAN ÇAĞLAR, COŞKUN AKÇA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1765    Sayfa: 854-867    242

12.
KADINLARIN TOPLUMSAL TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN RASYONEL OLMAYAN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF WOMEN'S SOCİAL BURNOUT LEVELS ON IRRATİONAL BUYİNG BEHAVİORS
BARAN ARSLAN, EBRU TANRIKULU, FATMANUR AKSÖZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1783    Sayfa: 868-894    248

13.
SU ÜRÜNLERİNİN DIŞ TİCARET HACMİNE ETKİSİ: ÇEKİM MODELİ YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ
THE EFFECT OF FOREİGN TRADE VOLUME OF SEAFOOD: AN ANALYSİS ON THE GRAVİTY MODEL METHOD OF TURKEY
ÖMER FARUK GÜLTEKİN, ERDEMALP ÖZDEN, TURGUT BAYRAMOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1830    Sayfa: 895-912    207

14.
SALGIN VE FELAKET DÖNEMLERİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI: COVİD-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE ANKARA’DA BİR İNCELEME
CONSUMER BEHAVİORS DURİNG EPİDEMİCS AND DİSASTERS PERİODS: A STUDY IN ANKARA DURİNG THE COVİD-19 PANDEMİC PERİOD
SELAHATTİN ÇELİK, CİHAT KARTAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1835    Sayfa: 913-934    232

15.
BULANIK ENTROPİ TABANLI BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI SEÇİMİ: BİR RULMAN ŞİRKETİNDE ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI
ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SELECTION USING FUZZY ENTROPY-BASED FUZZY MOORA METHOD: CASE STUDY IN A BEARING COMPANY
BEYZANUR DURMUŞ, MUHAMMET ENES AKPINAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1726    Sayfa: 935-953    293

16.
MÜLKİYET HAKLARI: ÖZEL MÜLKİYET SİSTEMİNDE KAYNAK TAHSİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
PROPERTY RIGHTS: A REVIEW ON RESOURCE ALLOCATION IN PRIVATE PROPERTY SYSTEM
ŞERİFE GAMZE ALBAYRAK, GÖNÜL DİNÇER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1767    Sayfa: 954-969    198

17.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN DİNAMİK GEZGİN SATICI PROBLEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON THE DYNAMIC TRAVELING SALESMAN PROBLEM FOR ELECTRIC VEHICLES
VOLKAN ÜNAL, ERENCAN YAVRUCU, MEHMET SOYSAL, MUSTAFA ÇİMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1786    Sayfa: 970-996    221

18.
ROMANTİK BAĞLANMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
EXAMINATION OF ROMANTIC ATTACHMENT ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
ADEM DAĞ, ALİ FUAT ERSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1793    Sayfa: 997-1007    250

19.
BİREYSEL MUTLULUĞUN VE YAŞAM MEMNUNİYETİNİN KAYNAĞI: TÜRKİYE'DEN BULGULAR
THE SOURCE OF INDIVIDUAL HAPPINESS AND LIFE SATISFACTION: EVIDENCE FROM TURKEY
SEDA ŞENGÜL, BÜŞRA KARAKUZU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1834    Sayfa: 1008-1026    204

20.
TÜRKİYE’DE KAYITLI EKONOMİ İLE KAYIT DIŞI İSTİHDAM ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SEKTÖRLER İTİBARİYLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN REGISTERED ECONOMY AND UNREGISTERED EMPLOYMENT RATE BY SECTORS IN TURKEY
ANIL ERALP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1801    Sayfa: 1027-1039    213

21.
SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINDA BİREY MERKEZLİ YAKLAŞIM: CARL ROGERS VE ROGERYAN TERAPİ
INDIVIDUAL CENTERED APPROACH IN SOCIAL WORK PRACTICE: CARL ROGERS AND ROGERIAN THERAPY
FİKRİ KELEŞOĞLU, MÜNİRE AKYÜZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1804    Sayfa: 1040-1053    206

22.
TÜRK ATASÖZLERİNDE ERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİ
ERIKSON'S PSYCHOSOCIAL STAGES OF DEVELOPMENT IN TURKISH PROVERBS
ESİN ÖZER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1817    Sayfa: 1054-1076    186

23.
PAZARLAMA FAALİYETİ OLARAK RAMAZANA ÖZEL TASARLANAN REKLAM AFİŞLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
SEMIOTIC ANALYSIS OF ADVERTISING POSTERS SPECIALLY DESIGNED FOR RAMADAN AS A MARKETING ACTIVITY
EMİNE PINAR SAYGIN, GÖKMEN ÖNAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1814    Sayfa: 1077-1093    231

24.
ENERJİ SEKTÖRÜNDE PİYASA BAŞARISIZLIKLARINA DEVLET MÜDAHALESİ VE DEVLET BAŞARISIZLIKLARI
GOVERNMENT INTERVENTION TO THE MARKET FAILURES AND GOVERNMENT FAILURES IN THE ENERGY SECTOR
MÜGE YETKİN ATAER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1826    Sayfa: 1094-1114    212

25.
ABD’DE GÖÇ VE REEL ÜCRETLER ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND REAL WAGES IN THE US
İBRAHİM AYTEKİN, ŞEYMA BOZKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1842    Sayfa: 1115-1132    207

26.
BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KâRLILIĞI BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: PANEL VERİ ANALİZİ
EXAMİNİNG OF THE FACTORS DETERMİNİNG PROFİTABİLİTY İN THE BANKİNG SECTOR: PANEL DATA ANALYSİS
FEYZA ERŞİN META
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1848    Sayfa: 1133-1152    247

27.
ÜNLÜ GÜVENİLİRLİĞİ MODELİNİN ÜNLÜLERLE KURULAN PARA-SOSYAL İLİŞKİ VE ÜNLÜ-BENLİK BAĞLANTISI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF CELEBRİTY CREDİBİLİTY MODEL ON PARA-SOCİAL RELATİONSHİP AND CELEBRİTY-SELF CONNECTİON
MEHMET ÖZER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1857    Sayfa: 1153-1175    177

28.
TÜRKİYE’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR PROFİLLEME VE PUAN KARTI GELİŞTİRME UYGULAMASI
A PROFİLİNG AND SCORECARD DEVELOPMENT EXERCİSE FOR ANALYZİNG AND ASSESSİNG WOMEN’S ENTREPRENEURSHİP İN TURKEY
NURAN HALİSE BELET
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1873    Sayfa: 1176-1199    199

29.
E-S-QUAL ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
THE VALİDİTY AND RELİABİLİTY STUDY OF THE TURKİSH VERSİON OF THE E-S-QUAL SCALE
HASAN TERZİ, SELMA KARABAŞ, RABİYA GÖKÇE ARPA, EBUBEKİR IŞIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1768    Sayfa: 1200-1216    180

30.
MÜCEVHERAT SATIN ALAN HANELERİN ÖZELLİKLERİ: MAKİNE ÖĞRENMESİ PERSPEKTİFİ
CHARACTERISTICS OF JEWELRY PURCHASING HOUSEHOLDS: A MACHINE LEARNING PERSPECTIVE
UĞUR ERCAN, AHMET TÜRKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1827    Sayfa: 1217-1232    173

31.
MALİ VE VERGİ TEŞVİKLERİNİN SANAYİ YATIRIMLARINA ETKİLERİ
EFFECTS OF FINANCIAL AND TAX INCENTIVES ON INDUSTRIAL INVESTMENTS
NAZILA MAHDAVI KIA, CİHAN TANRIÖVEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1841    Sayfa: 1233-1248    179

32.
RUHSAL LİDERLİK: LİTERATÜR TARAMASI VE İÇERİK ANALİZİ
SPIRITUAL LEADERSHIP: LITERATURE REVIEW AND CONTENT ANALYSIS
ZÜLFİ UMUT ÖZKARA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1869    Sayfa: 1249-1280    222

33.
MARKA FARKINDALIĞININ, MARKA TATMİNİ VE MARKA SADAKATİNE ETKİSİNDE MARKA DENEYİMİNİN ARACI ROLÜ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
THE MEDIATING ROLE OF BRAND EXPERIENCE IN THE BRAND AWARENESS’S EFFECT ON BRAND SATISFACTION AND BRAND LOYALTY: A RESEARCH ON HOSPITAL EMPLOYEES
ALEV SÖKMEN, GÖKHAN KENEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1863    Sayfa: 1281-1292    168

34.
COVİD 19 RİSKİNİN VE DİJİTAL ORTAMDAKİ OLUMSUZ GÖRÜŞLERİN YOLCULARIN SEYAHAT KARARLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
THE IMPACT ON PASSENGER TRAVEL DECİSİON: THE MEDİATİNG ROLE OF RİSK-TAKİNG AND THE MODERATİNG ROLE OF NEGATİVE E-WOM
NİL KONYALILAR, VAHAP ONEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1790    Sayfa: 1293-1314    182

35.
ONLİNE YİYECEK İÇECEK MARKALARININ CİNSİYET ÖZELLİKLERİNİN MARKA KULLANIM NİYETİ VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF GENDER CHARACTERISTICS OF ONLINE FOOD AND BEVERAGE BRANDS ON BRAND USAGE INTENT AND PURCHASE INTENTION
PARİSA ALİZADEHFANAELOO
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1853    Sayfa: 1315-1334    177

36.
İKTİSATÇILAR ÂŞIK OLURSA: EŞ SEÇİMİNE DAİR BİR PERSPEKTİF
WHEN ECONOMISTS FALL IN LOVE: A PERSPECTIVE ON PARTNER SELECTION
ORHON CAN DAĞTEKİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1868    Sayfa: 1335-1344    214

37.
G-8 ÜLKELERİNDE DIŞ TİCARET HACMİ GENÇ İŞSİZLİĞİ NASIL ETKİLER?
HOW DOES FOREIGN TRADE VOLUME AFFECT YOUTH UNEMPLOYMENT IN G-8 COUNTRIES?
SÜLEYMAN UĞURLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1833    Sayfa: 1345-1363    160

38.
DOSTLUK DEĞERİ ÜZERİNDE SEVGİ VE SAYGI DEĞERİNİN YORDAYICI ROLÜNÜN İNCELENMESİ
AN ANALYSİS OF THE PREDİCTİVE ROLE OF LOVE AND RESPECT VALUES OVER THE VALUE OF FELLOWSHİP
ALİ GÖKALP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1811    Sayfa: 1364-1374    159

39.
HASAN RUHANİ DÖNEMİ
UNDER HASSAN ROUHANİ
AYLİN KARNAP, CENGİZ ÇAĞLA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1760    Sayfa: 1375-1390    175

40.
ULUSAL KÜLTÜREL DEĞERLER, KİŞİ BAŞINA GSYİH VE ÜLKELERİN SOSYAL GELİŞME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON NATIONAL CULTURAL VALUES, GDP PER CAPITA AND SOCIAL DEVELOPMENT LEVELS OF COUNTRIES
GÜLDEN KARAKUŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1780    Sayfa: 1391-1410    184

41.
KAMU SOSYAL YARDIM UYGULAMA SİSTEMİNİN İNCELENMESİ: IĞDIR İLİ KIRSAL ALAN ÖRNEĞİ
EXAMINATION OF PUBLIC SOCIAL ASSISTANCE IMPLEMENTATION SYSTEM: IĞDIR PROVINCE RURAL AREA EXAMPLE
OSMAN DOĞAN BULUT, CENGİZ SAYIN, YAKUP ERDAL ERTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1844    Sayfa: 1411-1424    188

42.
TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SAĞLIK HARCAMALARI ÜZERİNE ETKİLERİ: BİR KANTİL REGRESYON ANALİZİ
THE EFFECTS OF ECONOMİC GROWTH AND ENVİRONMENTAL POLLUTİON ON HEALTH EXPENDİTURES İN TURKEY: A QUANTİLE REGRESSİON ANALYSİS
VOLKAN HAN, FATİH ADLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1795    Sayfa: 1425-1440    255

43.
TELEVİZYON DİZİLERİNDE İZLEYİCİLERE SUNULAN GASTRONOMİK ÖĞELERİN BELİRLENMESİ: GÖNÜL DAĞI DİZİSİ ÖRNEĞİ
DETERMİNATİON OF GASTRONOMİC ITEMS PRESENTED TO THE AUDİENCE İN TELEVİSİON SERİES: THE CASE OF GÖNÜL DAĞI SERİES
HAKKI ÇILGINOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1850    Sayfa: 1441-1455    207

44.
COVID-19 SALGINININ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN HİBRİD ÇKKV YAKLAŞIMLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE IMPACT OF THE COVID-19 EPIDEMIC ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE TURKISH BANKING SECTOR WITH HYBRID MCDM APPROACHES
AYŞEGÜL TOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1856    Sayfa: 1456-1472    210

45.
SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMCİLİK: ADANA’DAKİ PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETMELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP: A QUALITATIVE STUDY ON PLASTIC RECYCLING BUSINESSES IN ADANA
BİLGE AKSAY, SEDA GÜĞERÇİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1884    Sayfa: 1473-1493    247

Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.