Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4

1.
GAMBİA'DAKİ TİCARİ BANKALARIN TEKNİK ETKİNLİĞİNİN TAHMİNİ VE ANALİZİ
ESTIMATING AND ANALYZING THE TECHNICAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN THE GAMBIA
BUBACAR MALANG FATTY, ERHAN ÇANKAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1371    Sayfa: 2044-2055    690

2.
SİGORTACILIKTA SUİSTİMAL VE SAHTE HASAR: SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE SİGORTA SUİSTİMALLERİNE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)
MISCONDUCT AND FRAUDULENT DAMAGE IN INSURANCE: ATTITUDES AND BEHAVIORS OF INSURANCE COMPANIES EMPLOYEES AGAINST INSURANCE MISCONDUCT ACCORDING TO THEIR DEMOGRAPHIC SPECIFICATIONS (SAMPLE OF ANKARA PROVINCE)
KAMİL ŞİRİN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1252    Sayfa: 2056-2070    600

3.
ORTAKLAŞA REKABET: 2010-2020 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ AMPİRİK MAKALELER KAPSAMINDA BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
COOPEITION: A CONTENT ANALYSIS STUDY WITHIN THE SCOPE OF EMPIRICAL ARTICLES PUBLISHED BETWEEN 2010-2020
AYDIN BERAHA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1380    Sayfa: 2071-2092    534

4.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE KÜLTÜREL BOYUTLARIN ROLÜ
THE ROLE OF CULTURAL DIMENSIONS IN ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF UNIVERSİTY STUDENTS
MEHMET HALİT YILDIRIM, GÖZDE SUNMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1413    Sayfa: 2093-2107    545

5.
BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT İŞLETMELERİNİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN İŞLETMEYE ÖZGÜ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ
ANALYSIS OF FIRM SPECIFIC AND MACROECONOMIC VARIABLES AFFECTING THE PROFITABILITY OF MANUFACTURING COMPANIES QUATED ON BORSA ISTANBUL
NİLÜFER YÜCEDAĞ ERDİNÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1441    Sayfa: 2108-2125    484

6.
KRİPTO PARALAR VE FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİTCOİN VE SEÇİLİ PAY PİYASALARI ARASINDA YAPILMIŞ NEDENSELLİK ANALİZİ (2010-2020)
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CRYPTOCURRENCIES AND FINANCIAL MARKETS: CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN BITCOIN AND SELECTED STOCK MARKETS (2010-2020)
SAMET GÜRSOY, MERT BARAN TUNÇEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1344    Sayfa: 2126-2142    642

7.
KADIN İSTİHDAMI VE İŞ KAZASI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
A PANEL DATA ANALYSIS OF WOMEN EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL ACCIDENT RELATIONS
TÜRKER TOPALHAN, FATMA YEŞİLKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1405    Sayfa: 2143-2156    518

8.
KÜRESELLEŞME VE BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLEŞİM ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE INTERACTION EFFECT OF GLOBALIZATION AND HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY
UĞUR URSAVAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1423    Sayfa: 2157-2167    612

9.
KÜRESEL İSLAMİ BORSALARDA ZAYIF VE YARI-GÜÇLÜ FORM PİYASA ETKİNLİKLERİNİN GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİ VE BOOTSTRAP NEDENSELLİK TESTİ YAKLAŞIMI İLE KANITLAR
EXAMINING THE VALIDITY OF THE WEAK AND SEMI-STRONG FORM MARKET EFFICIENCIES AT THE GLOBAL ISLAMIC STOCK MARKETS: EVIDENCE LINEAR AND NONLINEAR UNIT ROOT TESTS AND BOOTSTRAP CAUSALITY TEST APPROACH
MEHMET LEVENT ERDAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1428    Sayfa: 2168-2189    609

10.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK TUTUM VE FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES AND AWARENESS TOWARDS INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
DAVUT GÜREL, TURHAN ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1432    Sayfa: 2190-2205    463

11.
GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE PAZAR ODAKLILIĞIN PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ENTREPRENEURSHIP TREND AND THE EFFECT OF MARKET FOCUS ON PERFORMANCE
KUNDYZ MYRZABEKKYZY, ARTUR BOLGANBAYEV, DİNMUKHAMED KELESBAYEV
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1447    Sayfa: 2206-2224    444

12.
ALGILANAN ÖRGÜTSEL AYRIMCILIK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL DISCRIMINATION PERCEIVED AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
FATİH FERHAT ÇETİNKAYA, MUSA ÖZATA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1477    Sayfa: 2225-2241    482

13.
TÜRKİYE VE FRANSA’DA YASAMA VE YÜRÜTME İLİŞKİLERİ
LEGISLATIVE AND EXECUTIVE RELATIONS IN TURKEY AND FRANCE
EMİNE ÇELİKSOY, TUĞBA GÜLER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1335    Sayfa: 2242-2253    1406

14.
EĞİTİM KURUMLARININ HİYERARŞİK DÜZEYLERİNDEKİ LİDERLİK TARZLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE DIFFERENCES BETWEEN LEADERSHIP STYLES AT THE HIERARCHICAL LEVELS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
ARTUR BOLGANBAYEV, KUNDYZ MYRZABEKKYZY, DİNMUKHAMED KELESBAYEV
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1446    Sayfa: 2254-2271    435

15.
BELEDİYELER AÇISINDAN ORYANTASYON EĞİTİMİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF ORIENTATION TRAINING IN TERMS OF MUNICIPALITIES
MELİKE HACIOĞLU, DUYGU KIZILDAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1470    Sayfa: 2272-2287    465

16.
YEŞİL STRATEJİLER VE UYGULAMA ALANLARINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
A QUALITATIVE ANALYSIS ON GREEN STRATEGIES AND APPLICATIONS: THE CASE OF TURKEY
TARKAN TUNÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1439    Sayfa: 2288-2322    592

17.
İNSANLAR BENCİL Mİ? DAVRANIŞSAL İKTİSAT OYUNLARINDAN HAREKETLE OSMANLI’DA VÂKIFLARIN YOKSULLUĞU AZALTAN ALTURİSTİK DAVRANIŞLARI
ARE PEOPLE SELFISH? BASED ON THE BEHAVIORAL ECONOMICS GAMES, THE ALTRUISTIC BEHAVIORS OF WAQF FOUNDER THE OTTOMAN EMPIRE TO REDUCE POVERTY
HATİME KAMİLÇELEBİ, ÇİĞDEM GÜRSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1410    Sayfa: 2323-2340    615

18.
TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMSAL ÜRETİMDE ÖRGÜTLENME MODELLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL MODELS IN ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN TURKEY
ŞEYMA KAHVECİ, YENER ATASEVEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1451    Sayfa: 2341-2360    481

19.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE “DALGALANMA KORKUSU” BASKISI ALTINDA DALGALANMADAN KORKUSUZ DALGALANMAYA GEÇİŞ
TRANSITION FROM MANAGED FLOATING TO FEARLESS FLOATING UNDER THE FEAR OF FLOATING IN EMERGING MARKET COUNTRIES
TOLGA DAĞLAROĞLU, ŞERİFE GAMZE ALBAYRAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1472    Sayfa: 2361-2379    455

20.
ÇALIŞANLARIN ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME AÇIKLIĞIN ARACI ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF OPENNESS TO ORGANIZATIONAL CHANGE IN THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON JOB PERFORMANCE
NİLÜFER SERİNİKLİ, MUSTAFA KARA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1448    Sayfa: 2380-2398    455

21.
ÖZÜMSEME KAPASİTESİ LİTERATÜRÜNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
ABSORPTIVE CAPACTIY: A REVIEW OF THE LITERATURE
MÜCAHİT BURAK ÜNLÜÖNEN, YASİN BOYLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1431    Sayfa: 2399-2419    470

22.
YENİLENEBİLİR ENERJİ: TARİHSEL VE TEORİK BİR BAKIŞ
RENEWABLE ENERGY: A HISTORICAL AND THEORETICAL OVERVIEW
UĞUR YILDIRIM, M.VEYSEL KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1437    Sayfa: 2420-2433    507

23.
UZUN VADELİ DOĞALGAZ SÖZLEŞMELERİ VE EKONOMİK PERFORMANS: TÜRKİYE İÇİN BİR TARİHSEL AYRIŞTIRMA ANALİZİ
LONG-TERM NATURAL GAS CONTRACTS AND ECONOMIC PERFORMANCE: A HISTORICAL DECOMPOSITION ANALYSIS FOR TURKEY
GÖKTUĞ ŞAHİN, ABDÜLKADİR DEVELİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1307    Sayfa: 2434-2461    596

24.
TÜRKİYE’DE SICAK PARA GİRİŞLERİ VE CARİ AÇIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
RELATIONSHIP BETWEEN HOT MONEY INFLOWS AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY
MUTLU BARBAROS, SALİH KALAYCI, DEMET BAKIR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1364    Sayfa: 2462-2477    466

25.
KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE KAMU YARARI: MERAM BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ
URBAN TRANSFORMATION PROJECTS AND PUBLIC BENEFIT: URBAN TRANSFORMATION PROJECTS OF MERAM MUNICIPALITIY
TUĞBA DAMGACI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1396    Sayfa: 2478-2498    433

26.
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE İŞYERİNDE DIŞLANMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE CONTRACTED EMPLOYEES IN A UNIVERSITY HOSPITAL AND THEIR WORKPLACE OSTRACISM
KEZBAN ÖZÇELIK KAYNAK, BARIŞ ÖZTUNA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1411    Sayfa: 2499-2514    452

27.
TÜKETİCİLERİN AKILLI ROBOT SÜPÜRGE KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON CONSUMERS' USE OF SMART ROBOT VACUUM CLEANERS
CANSU TOR-KADIOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1450    Sayfa: 2515-2537    509

28.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ANLAYIŞINA YÖNELİK DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELİ
THE CIRCULAR ECONOMY MODEL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT APPROACH
FULYA KILIÇ, MEVHİBE AY TÜRKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1452    Sayfa: 2538-2556    469

29.
PARA VAKIFLARININ TEMEL PRENSİPLERİ VE YÖNETİMİ
FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF CASH WAQFS AND THEIR MANAGEMENT
AYDIN KUDAT, SEMİH CEYHAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1468    Sayfa: 2557-2578    453

30.
SOSYAL TİCARET UYGULAMALARINDAN BEKLENEN FAYDALARIN TESPİTİ: PERAKENDE MAĞAZALAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
DETERMINATION OF EXPECTED BENEFITS OF SOCIAL COMMERCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON RETAIL STORES
BANU KÜLTER DEMİRGÜNEŞ, MUTLU YÜKSEL AVCILAR, GÜLİN TUĞÇE SÖYLEYİCİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1469    Sayfa: 2579-2601    379

31.
COĞRAFYA DERSİ 10. SINIF ÇEVRE VE TOPLUM ÖĞRENME ALANINDA KAVRAMSAL DEĞİŞİM YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CONCEPTUAL CHANGE APPROACH ON THE 10TH GRADE ENVIRONMENT AND COMMUNITY LEARNING AREA ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF STUDENT
ÖMER TÜRKSEVER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1474    Sayfa: 2602-2618    372

32.
YATIRIMLARIN Q TEORİSİ VE KONUT YATIRIMLARI: TÜRKİYE’DE KONUT YATIRIMLARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA
Q THEORY OF INVESTMENTS AND HOUSİNG INVESTMENTS: AN EMPİRİCAL APPLİCATİON ON HOUSİNG INVESTMENTS İN TURKEY
CENAP MENGÜ TUNÇAY, ATİLLA GÖKÇE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1481    Sayfa: 2619-2631    334

33.
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ TÜRLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPİLARİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ COGNITIVE STRUCTURES RELATED TO MIGRATION TYPES
CENNET ŞANLI, ADNAN KOCABUĞA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1490    Sayfa: 2632-2650    405

34.
ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACI ROLÜ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
ORGANIZATIONAL JUSTICE, ORGANIZATIONAL TRUST, JOB SATISFACTION, AND INTENTION TO LEAVE RELATIONSHIP: A RESEARCH ON PUBLIC SERVANTS
ALEV SÖKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1492    Sayfa: 2651-2663    358

35.
TÜRKİYE’DE HAYVANCILIĞA VERİLEN HASTALIKTAN ARİ İŞLETME DESTEKLEMESİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF NON- DISEASE ANIMAL FARM SUBSIDIES IN TURKEY
TİJEN ÖZÜDOĞRU, UMUT GUL, OSMAN ORKAN ÖZER, MİNE HASDEMİR, ZEHRA ÇİÇEKGİL, GONCA GÜL YAVUZ, BURAK UZUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1494    Sayfa: 2664-2683    378

36.
TÜRKİYE’DE YENİ NESİL KOOPERATİF OLARAK NİTELENDİRİLEN SOSYAL KOOPERATİFLERİN GELENEKSEL VE YENİ NESİL KOOPERATİFLERLE KIYASLAMASI VE SWOT ANALİZİ
SWOT ANALYSIS AND COMPARISON OF SOCIAL COOPERATIVES DESCRIBED AS NEW GENERATION COOPERATIVE WITH TRADITIONALS IN TURKEY
VİLDAN HİLAL AKÇAY, MÜCAHİT BURAK ÜNLÜÖNEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1488    Sayfa: 2684-2703    433

37.
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMENLERİ İÇİN GELİŞTİRİLEN YENİLİKÇİ YÖNTEM VE TEKNİKLERE İLİŞKİN PROGRAMIN ETKİLİLİĞİ
EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM REGARDING INNOVATIVE METHODS AND TECHNIQUES DEVELOPED FOR THE TEACHERS OF SPECIALLY GIFTED STUDENTS
DERYA YÜREĞİLLİ GÖKSU , SEHER YALÇIN, YÜCEL GELİŞLİ , MEHMET TAŞPINAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1501    Sayfa: 2704-2720    409

38.
KIRILGAN SEKİZLİ ÜLKELERDE BEKLENTİLER HİPOTEZİ İÇİN BİR ARAŞTIRMA
TESTİNG THE EXPECTATİON HYPOTHESİS FOR FRAGİLE EİGHT COUNTRİES
MEHMET ÇANAKÇI, ÖMER FARUK DERİNDAĞ, TAHA EĞRİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1388    Sayfa: 2721-2738    367

39.
OECD ÜLKELERİNDE CEPTEN YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
DETERMINANTS OF OUT OF POCKET HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS
ELVAN HAYAT, ŞABAN ERTEKİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1389    Sayfa: 2739-2757    357

40.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA ENERJİ KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANIMININ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF EFFICIENT USE OF ENERGY RESOURCES ON DIRECT FOREIGN INVESTMENTS HEADED TOWARDS THE DEVELOPING COUNTRIES
SELİN PURTUL, ORHAN KANDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1401    Sayfa: 2758-2769    346

41.
TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2009:01-2019:08
THE TIME SERIES DETERMINED BY ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURAL GAS AND ELECTRICITY PRODUCED FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES IN TURKEY: 2009: 01-2019: 08
SELİM GÜNDÜZ, HÜSEYİN ATAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1429    Sayfa: 2770-2789    397

42.
KARİZMATİK LİDERLİK İLE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KOBİLERDE BİR ARAŞTIRMA
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHARISMATIC LEADERSHIP AND SOCIAL CAPITAL: A RESEARCH ON SMALL AND MEDIUM INDUSTRIAL ENTERPRISES
MESUT KASAP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1454    Sayfa: 2790-2805    360

43.
BİLGİ PAYLAŞIMI BOYUTLARININ ALGILANAN FİRMA YENİLİKÇİLİĞİNE ETKİSİ: BT FİRMALARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF KNOWLEDGE SHARING DIMENSIONS ON PERCEIVED FIRM INNOVATION: AN EMPIRICAL RESEARCH ON IT COMPANIES
TÜRKAN ÖNCÜL, ESMA ERGÜNER ÖZKOÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1462    Sayfa: 2806-2827    361

44.
TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİK DERGİLERDE DENETİM ALANINDA 2002–2019 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ BİLİMSEL MAKALELERİN İÇERİK ANALİZİ
CONTENT ANALYSIS OF SCIENTIFIC PAPERS PUBLISHED BETWEEN 2002-2019 IN THE FIELD OF AUDITING ON ACADEMIC JOURNALS IN TURKEY
MEHMET NURİ SALUR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1464    Sayfa: 2828-2846    382

45.
MEDİKAL TURİZM HİZMETİ VEREN SAĞLIK KURULUŞLARININ REKABET STRATEJİLERİNİN KURUM PERFORMANSINA ETKİSİ (İSTANBUL ÖRNEĞİ)
THE EFFECT OF COMPETITIVE STRATEGIES ON HEALTH PERFORMANCE OF HEALTH ORGANIZATIONS PROVIDING MEDICAL TOURISM SERVICES (CASE OF ISTANBUL)
TEKİN SANCAR, VOLKAN ÖNGEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475    Sayfa: 2847-2868    345

46.
KONAKLAMA SEKTÖRÜNDE MESLEKİ ETİK ALGISININ KURUMSAL İTİBARA ETKİSİ
EFFECT OF PROFESIONAL ETHICS PERCEPTION ON CORPORATE REPUTATION IN THE ACCOMMODATION SECTOR
ÖMER SARI, HALİME GÖKTAŞ KULUALP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1478    Sayfa: 2869-2893    419

47.
ÇİN YURT DIŞI DOĞRUDAN YATIRIMLARIN KÜRESEL EKONOMİDEKİ KONUMU VE KUŞAK –YOL PROJESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
THE POSITION OF CHINA’S FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN THE GLOBAL ECONOMY AND THE BARRIERS TO THE BELT-ROAD INITIATIVE
MUSTAFA EMRE AKBAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1487    Sayfa: 2894-2915    357

48.
TÜRK TARIM ÜRÜNLERİNİN REKABETÇİ GÜCÜ VE TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜNDE DEVLET DESTEKLERİ
COMPETİTİVE POWER OF TURKİSH AGRİCULTURAL PRODUCTS AND GOVERNMENT SUPPORTS İN TURKİSH AGRİCULTURAL SECTOR
EROL BULUT, ÖZGÜR ŞAHAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1493    Sayfa: 2916-2930    389

49.
TEKNOKENTLERDEKİ ULUSLARARASI TEKNOLOJİ FİRMALARININ ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ, YÖNTEMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER (ANKARA ÖRNEĞİ)
INTERNATIONALIZATION PROCESS, METHODS AND FACTOR AFFECTING OF INTERNATIONATECCHNOLOGY FIRMS IN TECHNOPARKS IN ANKARA
CEMALETTİN AKTEPE, İBRAHİM GÖKSU KAYIŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1498    Sayfa: 2931-2950    373

50.
6360 SAYILI KANUN İLE BELDE BELEDİYELERİNİN KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ: KÜTAHYA’NIN SİMAV İLÇESİ ÖRNEĞİ
TRANSFORMING TOWN MUNICIPALITIES INTO VILLAGES WITH LAW NO. 6360: THE CASE OF SİMAV DISTRICT OF KÜTAHYA
ABDULKERİM ÇALIŞKAN, SERCAN GÖKDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1505    Sayfa: 2951-2972    350

51.
GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYE KÖKENLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM GÖRDÜKLERİ İLKOKULLARDA YAŞANAN SORUNLAR: ANKARA-ALTINDAĞ İLÇESİ ÖRNEĞİ
THE PROBLEMS IN THE PRIMARY SCHOOLS WHERE SYRIAN STUDENTS ARE EDUCATED: ANKARA-ALTINDAĞ SAMPLE
NEŞE SONGÜR, ONUR OLGUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1434    Sayfa: 2969-2996    445

52.
PAZARLAMA BİLİM DALINDA YAZILMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF BIBLIOMETRIC PROFILE OF MASTER’S AND DOCTORAL THESES WRITTEN IN THE MARKETING DISCIPLINE
BAHTIŞEN KAVAK, ŞERİFE KAZANCI SUNAOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1509    Sayfa: 2997-3021    616

53.
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN KAR YAPISININ ANALİZİ: ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİNE YÖNELİMİN BANKALARIN PERFORMANSINA ETKİSİ
ANALYZING THE CHANGING PROFIT STRUCTURE OF TURKISH BANKS: THE EFFECTS OF FEE AND COMMISSION INCOME SHIFT ON BANKS’ PERFORMANCE
TUNA CAN GÜLEÇ, SELİM DURAMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1495    Sayfa: 3022-3035    355

54.
BİTCOİN TİCARET HACMİ İLE ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE RELATİONSHİP BETWEEN BİTCOİN TRADE VOLUME AND INFLATİON UNCERTAİNTY: EVİDENCE FROM TURKEY
AYŞEN SİVRİKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1506    Sayfa: 3036-3049    557

Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.