Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2

1.
COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE BİREYLERDEKİ DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF BEHAVIORAL CHANGES IN INDIVIDUALS’ DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD
NEZİHE TÜFEKCİ, HALİL TÜRKTEMİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1476    Sayfa: 560-578    772

2.
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİNDE DÖNÜŞEN PARAMETRELER
TRANSFORMING PARAMETERS IN TURKISH-AMERICAN RELATIONS
İSMAİL BURAK KÜNTAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1510    Sayfa: 579-597    827

3.
MUHASEBE MESLEK ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİKLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINING OF THE BURNOUTS OF ACCOUNTING PROFESSIONAL STAFF
AYHAN YATBAZ, HÜRİYET BİLGE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1533    Sayfa: 598-618    594

4.
İSTİSMARCI YÖNETİM VE ETİK İKLİMİN ÖRGÜTSEL SAPMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF ABUSIVE SUPERVISION AND ETHICAL CLIMATE ON ORGANISATIONAL DEVIANCE
YASİN TAŞPINAR, KEMALEDDİN ERYEŞİL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1539    Sayfa: 619-639    618

5.
GENİŞLETİLMİŞ TÜRK KONSEYİ BAĞLAMINDA ÇEKİM MODELİ UYGULAMASI İLE OLASI GÜMRÜK BİRLİĞİ ANALİZİ
THE IMPLEMENTATION OF GRAVITY MODEL FOR THE EXTENDED TURKISH COUNCIL: POSSIBLE ANALYSIS OF THE CUSTOMS UNION
BAYBARSHAN ALİ KAZANCI, MEHMET DİKKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1544    Sayfa: 640-656    545

6.
COVİD-19 PANDEMİSİNİN FİNANSAL ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ: TÜRKİYE HAVAYOLU SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
DETERMINING THE FINANCIAL IMPACTS OF COVID-19 PANDEMIC: AN APPLICATION ON TURKISH AIRLINES INDUSTRY
SERAP NUR ÖZATA CANLI, MURAT ÖZDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1547    Sayfa: 657-681    681

7.
GÖÇ YÖNETİMİNDE LOJISTIK KONUM SEÇİMİ: EGE BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
LOGISTICS LOCATION SELECTION IN MIGRATION MANAGEMENT: AN ANALYSIS OF AEGEAN REGION
AYŞEGÜL TAŞ, LEVENT YILMAZ, ZEYNEP BİRCE ERGÖR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1549    Sayfa: 682-697    677

8.
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMAELLİKLERİNİN HİZMET KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
A RESEARCH ON THE EFFECT OF PERSONALITY CHARACTERISTICS ON SERVICE QUALITY: AN APPLICATION IN HEALTH SECTORSEARCH ON THE EFFECT OF PERSONALITY CHARACTERISTICS ON SERVICE QUALITY: AN APPLICATION IN HEALTH SECTOR
MURAT ER, YUSUF VOLKAN TOPUZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1553    Sayfa: 698-714    630

9.
ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİYLE OECD ÜYESİ ÜLKELERİN ENERJİ GÖSTERGELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF OECD MEMBER COUNTRIES IN TERMS OF ENERGY INDICATORS WITH MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS
İSMAİL DURAK, ERDEM TAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1554    Sayfa: 715-735    631

10.
YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL POLİTİKALARINI GERÇEKLEŞTİRMEDE SOSYAL KOOPERATİFLERİN ROLÜ EVSİZLER KOOPERATİFİ
ROLE OF SOCİAL COOPERATİVES İN IMPLEMENTİNG SOCİAL POLİCİES OF LOCAL GOVERNMENTS: HOMELESS COOPERATİVE
İMAM BAKIR KANLI, AYŞE EFE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.04.1561    Sayfa: 716-759    658

11.
ADEMİ MERKEZİYETÇİLİĞİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİ
THE IMPACT OF DECENTRALİZATİON ON ECONOMİC GROWTH
ÜNAL ERYILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1587    Sayfa: 760-780    541

12.
İNGİLİZ YOKSUL YASALARINA GİRİŞ: 1349-1531 DÖNEMİ BİR ÇOCUK ESİRGEME PERSPEKTİFİ
INTRODUCTION TO ENGLISH POOR LAWS: 1349-1531 PERIOD A CHILD WELFARE PERSPECTIVE
KADİR GÜNDÜZ, İbrahim Kısaç
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1590    Sayfa: 781-805    655

13.
TÜRK TÜKETİCİLERİN TÜKETİCİ DÜŞMANLIĞI SEBEBİYLE ABD MENŞEİLİ ÜRÜNLERİ SATIN ALMA NİYETİNİ ORTAYA KOYMAYA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A STUDY TO DETERMINE THE PURCHASING INTENTION OF USA ORIGIN PRODUCTS DUE TO CONSUMER ANIMOSITY OF TURKISH CONSUMERS
ÖZLEM ÇATLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1515    Sayfa: 806-824    561

14.
BORSA İSTANBUL’DA SHARPE VE SORTİNO ORANLARI KULLANILARAK OLUŞTURULAN PAY PORTFÖYLERİNİN GETİRİLERİNİN İNCELENMESİ
EVALUATION OF STOCK PORTFOLIOS’ RETURNS BUILT USING SHARPE AND SORTINO RATIOS ON BORSA ISTANBUL
HÜSEYİN ÖCAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1559    Sayfa: 825-849    665

15.
ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİNDE KARİYER TATMİNİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SUPERVISORY SUPPORT AND TURNOVER INTENTION: THE MODERATOR EFFECT OF CAREER SATISFACTION
EDİP SABAHATTİN METE, ALEV SÖKMEN, ALPTEKİN SÖKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1589    Sayfa: 850-874    756

16.
SOSYAL SORUMLU İNSAN KAYNAKLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
THE RESEARCH OF ADAPTING SOCIALLY RESPONSIBLE HUMAN RESOURCES SCALE TO TURKISH
OSMAN SERAY ÖZKAN, BURCU ÜZÜM, YASEMİN ÖZDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1573    Sayfa: 875-894    650

17.
“OKUL DIŞI ÖĞRENME FAALİYETLERİNE (ODÖF) YÖNELİK ÖĞRETMEN TUTUM ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE DEVELOPMENT OF AN ATTITUDE SCALE TO MEASURE TEACHERS’ ATTITUDES TO OUT-OF-SCHOOL LEARNING ACTIVITIES (OoSLA): A VALIDITY AND RELIABILITY STUDİES
CENNET GÖLOĞLU DEMİR, FİLİZ ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1600    Sayfa: 895-910    676

18.
KARADENİZ’DE BULUNAN DOĞALGAZ AÇIKLAMASININ BORSA İSTANBUL ENERJİ VE PETROL ŞİRKET HİSSELERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF THE NATURAL GAS DISCLOSURE IN THE BLACK SEA ON BORSA İSTANBUL ENERGY AND OİL COMPANY SHARES
S. ÖZNUR SAKINÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1564    Sayfa: 911-922    678

19.
YEREL YÖNETİMLERİN SAĞLIK HİZMET SUNUM ROLLERİ VE FAALİYETLERİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE
DELIVERY OF HEALTHCARE ROLES AND ACTIVITIES OF LOCAL GOVERNMENTS: EU COUNTRIES AND TURKEY
YETER DEMİR USLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1546    Sayfa: 923-940    553

20.
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK İLE MARKA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KURUMSAL İTİBARIN ARACILIK ETKİSİ
THE MEDİATİNG ROLE OF CORPORATE REPUTATİON ON THE RELATİONSHİP BETWEEN CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY AND BRAND LOYALTY
CEYLAN BOZPOLAT, HÜLYA GÜZELGÜN ARSLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1562    Sayfa: 941-966    629

21.
ATATÜRK DÖNEMİ “CUMHURİYET KADINI” İMGESİNİN, ORTAÖĞRETİM TARİH IV DERS KİTABINA YANSIMASI
THE REFLECTION OF “REPUBLICAN WOMAN” IMAGE IN ATATÜRK PERIOD TO SECOND EDUCATION HISTORY IV COURSEBOOK
YÜCEL GELİŞLİ, SEMA ŞEN ERGÜN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1584    Sayfa: 967-986    566

22.
NEVŞEHİR MÜZESİNDE BULUNAN TEPELİKLER
TEPELİKS FOUND İN NEVŞEHİR MUSEUM
İLKNUR KAMİLOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1594    Sayfa: 987-1005    562

23.
SIĞINMACI VE MÜLTECİLERDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK ÜZERİNDE SOSYAL DESTEĞİN ETKİSİ
THE EFFECT OF SOCIAL SUPPORT ON PSYCHOLOGICAL RESILIANCE IN ASYLUM SEEKERS AND REFUGEES
CENGİZ KILIÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1586    Sayfa: 1006-1020    542

24.
ÜNİVERSİTELERDE KUŞAKLARARASI FARKLILIK VE ERİŞİLEBİLİRLİK: KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
INTERGENERATIONAL DIFFERENCE AND ACCESSIBILITY IN UNIVERSITIES: A CONCEPTUAL ASSESSMENT
SELİN ÇAVUŞOĞLU, MELİS YALÇIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1525    Sayfa: 1021-1045    691

25.
INTERNET HİZMET TİCARETİNİ NASIL ETKİLER?
HOW DOES THE INTERNET AFFECTS SERVICE TRADE?
GİZEM AKBULUT YILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1530    Sayfa: 1046-1061    555

26.
ÖRGÜTSEL MANEVİYAT ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ADAPTATION OF THE ORGANIZATIONAL SPIRITUALITY SCALE TO TURKISH: A VALIDITY AND REABILITY STUDY
DEMET ÇAKIROĞLU, ENVER AYDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1540    Sayfa: 1062-1077    589

27.
SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KAYSERİ İLİ ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON CONSUMER BEHAVIOR: KAYSERİ PROVINCE EXAMPLE
MUSTAFA BURAK ERDEMİR, BUKET ÖZOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1583    Sayfa: 1078-1103    597

28.
HAVAYOLU OPERASYON YÖNETİMİNDE NOTAM YAYINLARINDAN KAYNAKLANAN AKSAKLIKLAR
DISRUPTIONS IN AIRLINE OPERATION MANAGEMENT DUE TO NOTAM PUBLICATION
ALİ AKBABA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.05.1572    Sayfa: 1104-1127    523

29.
LOJİSTİK HİZMET TALEBİNİN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ İÇİN BİR ZAMAN SERİSİ ANALİZİ
QUANTIFIERS OF LOGISTICS SERVICE DEMANDS: A TIME SERIES ANALYSIS FOR TURKEY LOGISTICS SECTOR
MÜCAHİT ÇİTİL, MEHMET RAGIP GÖRGÜN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1552    Sayfa: 1128-1147    517

30.
MOBİL TEKNOLOJİLER KAPSAMINDA TÜKETİCİLERİN AKILLI TELEFON KULLANIM TERCİHLERİNİN SATIN ALMA SÜRECİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF SMARTPHONE USAGE PREFERENCES OF CONSUMERS ON THE BUYİNG PROCESS UNDER THE SCOPE OF MOBİLE TECHNOLOGİES
VOLKAN TEMİZKAN, SİMA NART
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1578    Sayfa: 1148-1166    631

31.
MİLLİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ: TELEVİZYON REKLAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE IMPACT OF NATIONAL AND CULTURAL VALUES ON CONSUMERS’ BRAND PREFERENCES: A RESEARCH STUDY ON TV ADS
HANDAN ÖZDEMİR, ELİF AKAGÜN ERGİN, MUSTAFA SERHAT AVCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1613    Sayfa: 1167-1189    490

32.
2007-2018 LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSLERİNDE BAŞAT AKTÖR OLAN ALMANYA’NIN LOJİSTİK POTANSİYELİ VE STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
A LEADING ACTOR IN THE LOGISTICS PERFORMANCE INDEXES OF 2007-2018: EVALUATION OF LOGISTICS POTENTIAL AND STRATEGIES OF GERMANY
FATMA CANDE YAŞAR DİNÇER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1444    Sayfa: 1190-1209    551

33.
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE CİNSİYETE DAYALI ÜCRET FARKLARINI TANIMAK VE ÜSTESİNDEN GELMEK: İSVEÇ VE FRANSA DERİNLEMESİNE İNCELEMESİ
ACKNOWLEDGING AND OVERCOMING GENDER WAGE GAP IN THE EUROPEAN UNION: A CLOSE EXAMINATION OF SWEDEN AND FRANCE
ECE KUZULU, SILA TURAÇ BAYKARA, DİLARA SÜLÜN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1563    Sayfa: 1210-1230    842

34.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE EKONOMİK BÜYÜME
INFORMATION TECHNOLOGIES AND ECONOMIC GROWTH
ÜMİT KOÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1599    Sayfa: 1231-1244    600

35.
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN STEM EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON STEM EDUCATION
SENA ALAGÖZ, EROL SÖZEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1576    Sayfa: 1245-1266    590

36.
YENİ SAĞ PARADİGMASININ POLİTİKA OLUŞTURMA SÜRECİNE ETKİSİ: 58. VE 59. HÜKÜMET DÖNEMLERİ POLİTİKA BELGELERİ İNCELEMESİ
THE EFFECT OF THE NEW RİGHT PARADİGM ON THE POLİCY MAKİNG PROCESS: ANALYSİS OF 58TH AND 59TH GOVERNMENT PERİODS POLİCY DOCUMENTS
EMRE AYDİLEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1556    Sayfa: 1267-1283    589

37.
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN UÇAK KRİZİ ÖNCESİ VE SONRASINDA EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ
ANALYSIS OF ECONOMIC IMPACTS ABOUT TÜRKİYE-RUSSIA RELATIONS BEFORE AND AFTER PLANE CRISIS
ZİŞAN YARDIM KILIÇKAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.06.1402    Sayfa: 1284-1312    600

Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 2 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.