Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2

1.
ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONLARININ PERFORMANS VE İŞE BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF EMPLOYEE MOTİVATİON ON PERFORMANCE AND WORK COMMİTMENT
DERYA YILDIZ, GÜLAÇTI ŞEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2329    Page: 666-693    116

2.
ZORUNLULUK VE FIRSAT İKİLEMİNDE ENFORMEL SEKTÖRÜN DEĞİŞEN YAPISINI YENİDEN DÜŞÜNMEK
RETHINKING THE CHANGING STRUCTURE OF THE INFORMAL SECTOR IN THE DILEMMA OF NECESSITY AND OPPORTUNITY
AHMET ERTAN ÇÖLGEÇEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2352    Page: 694-707    113

3.
TFRS 15 STANDARDININ İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE UYGULANMASI
APPLICATION OF TFRS 15 STANDARD IN CONSTRUCTION CONTRACTING WORA
EMEL SARAÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2312    Page: 708-722    76

4.
ETKİN PİYASA HİPOTEZİ İLE İLİŞKİLİ OLARAK HAM PETROL FUTURES KONTRAT FİYATLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATING CRUDE OIL FUTURES PRICES IN RELATION TO THE EFFICIENT MARKET HYPOTHESIS
CEYDA AKTAN, EŞREF KULOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2348    Page: 723-734    97

5.
DİJİTAL PAZARLAMA UYGULAMALARI TÜKETİCİLERİN PLANSIZ, KOMPULSİF VE HEDONİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLER Mİ?
DO DİGİTAL MARKETİNG APPLİCATİONS AFFECT CONSUMERS' UNPLANNED, COMPULSİVE AND HEDONİC PURCHASE BEHAVİORS?
MEHMET EMİN KEKE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2337    Page: 735-753    87

6.
YAPAY ZEKâNIN TASARIMA VE TASARIMCIYA ETKİLERİ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE'S IMPACT ON DESIGN AND DESIGNERS
MUSTAFA GÜNAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2335    Page: 754-764    86

7.
TÜRKİYE’DE GIDA SEKTÖRÜ HİSSE FİYATLARININ KÜRESEL VE ULUSAL DÜZEYDEKİ DİNAMİKLERİ
GLOBAL AND COUNTRY LEVEL DYNAMICS OF FOOD INDUSTRY STOCK PRICES IN TURKEY
PINAR OKAN GÖKTEN, TÜRKER AÇIKGÖZ, SONER GÖKTEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.04.2392    Page: 765-778    84

8.
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDEN MEMNUNİYETSİZLİK ALGILARININ EMEKLİLİKLERİNİ PLANLAMA SÜREÇLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF PROFESSIONAL ACCOUNTANTS' PERCEPTIONS OF DISSATISFACTION WITH DIGITALIZATION AND TECHNOLOGICAL PRODUCTS ON THEIR RETIREMENT PLANNING PROCESSES
ALİ ÖZBEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2331    Page: 779-795    71

9.
YENİ BİR ÇIĞIR AÇMAK: AFRİKA BİRLİĞİ'NİN GELECEK 10 YILDA İKLİM DİRENCİNE YÖNELİK ÖNCÜ YAKLAŞIMI
BREAKİNG NEW GROUND: THE AFRİCAN UNİON'S PİONEERİNG APPROACH TO CLİMATE RESİLİENCE İN THE NEXT DECADE
NAZLI YÜCEL BATMAZ(K Y), ABDUL MALIK ABDULAI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2373    Page: 796-812    74

10.
ÖRGÜTSEL GÜVENİN İNOVATİF İŞ DAVRANIŞI VE DİLE GETİRME DAVRANIŞI İLE İLİŞKİSİNDE KARİYER TATMİNİNİN ARACI ROLÜ
MEDIATING ROLE OF CAREER SATISFACTION IN RELATIONSHIP OF ORGANIZATIONAL TRUST WITH INNOVATIVE WORK AND VOICE BEHAVIOR
ALEV SÖKMEN, ALPTEKİN SÖKMEN, OSMAN BENK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2384    Page: 813-832    92

11.
DIŞ TİCARETTE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: E7 ÜLKELERİ İÇİN FOURİER BOOTSTRAP AARDL ANALİZİ
THE VALIDITY OF THE ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE IN FOREIGN TRADE: FOURIER BOOTSTRAP AARDL ANALYSIS FOR E7 COUNTRIES
OĞUZHAN ÖZÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2353    Page: 833-856    74

12.
PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN MESLEK YAŞAMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ VE İŞ ANLAMI İLİŞKİSİ
A STUDY ON THE PROFESSİONAL LİFE OF COUNSELORS: THE RELATİONSHİP BETWEEN COUNSELİNG SKİLLS AND MEANİNG OF WORK
RABİA ŞEYDA AYDIN, HAKAN SARIÇAM, BÜŞRA YILDIRIM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2127    Page: 857-875    77

13.
ALTMAN Z-SKOR MODELİ İLE FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ELEKTRİK ÜRETİM ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
FİNANCİAL FAİLURE PREDİCTION WİTH ALTMAN Z-SCORE MODEL: AN APPLİCATİON ON ELECTRİCİTY GENERATİON COMPANİES TRADED ON THE STOCK EXCHANGE ISTANBUL
TUNAY ASLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2360    Page: 876-889    73

14.
TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İMAR VE HUKUKİ AÇIDAN YAŞANAN SORUNLAR
ZONING AND LEGAL IN URBAN TRANSFORMATION IN TURKEY PROBLEMS EXPERIENCED FROM PERSPECTIVE
İHSAN KELEŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2415    Page: 890-904    109

15.
YALIN BİLİŞİM KAVRAMINA YÖNELİK BİR ALANYAZIN İNCELEMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
A LITERATURE REVIEW ON THE CONCEPT OF LEAN COMPUTING AND EXAMPLES OF IMPLEMENTATIONS
MUSTAFA TANRIVERDİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2344    Page: 905-919    75

16.
DÖVİZ KURUNUN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF THE EXCHANGE RATE ON FOREIGN TRADE IN TURKEY
ÖMER ÇİFTÇİ, FETULLAH AKIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2248    Page: 920-943    95

17.
ÇEVRESEL DÜZENLEMELERİN TARIM İHRACATINA ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ YAKLAŞIMI
THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL REGULATIONS ON AGRICULTURAL EXPORT: PANEL DATA APPROACH ON OECD COUNTRİES
SEDA ÖZKUL, MEHMET ÇINAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2310    Page: 944-961    65

18.
İÇ LOJİSTİK SÜRECİNDEKİ ALTERNATİF ROTALARIN REKABET ÖNCELİKLERİNE GÖRE OLUŞTURULMASI
CREATING ALTERNATIVE ROUTES IN THE DOMESTIC LOGISTICS PROCESS ACCORDING TO COMPETITION PRIORITIES
ŞENGÜL COŞKUN, KADİR YILMAZ, KAMİL TAŞKIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2367    Page: 962-976    75

19.
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL DUYARLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS’ ENVIRONMENTAL AWARENESS AND SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL BEHAVIORS
DAMLA YILDIRIM, GÖKÇE KILIÇOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2340    Page: 977-992    71

20.
TÜRKİYE’DEKİ KOBİ’LERİN BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNE ADAPTASTASYONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF SMES IN TURKEY ON ADAPTATION TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
BAHAN YENİLMEZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2386    Page: 993-1007    71

21.
SESSİZ İSTİFANİN İŞ PERFORMANSİNA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF QUİET QUİTTİNG ON JOB PERFORMANCE: A RESEARCH ON HEALTH SECTOR EMPLOYEES
TURGAY KARALİNÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2395    Page: 1008-1024    81

22.
DUYGUSAL ZEKÂ VE ALGILANAN STRESİN EKİP KAYNAK YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: UÇUŞ OKULLARI ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PERCEIVED STRESS ON TEAM RESOURCE MANAGEMENT: A STUDY ON FLIGHT SCHOOLS
ALPER BAHADIR DALMIŞ, FİRDEVS DİDEM GÖÇMEN, NUSRET MEMİŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2370    Page: 1025-1041    76

23.
SOSYAL AĞ ANALİZİ VE ÖRGÜTSEL AĞLAR: SİSTEMATİK BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
SOCIAL NETWORK ANALYSIS AND ORGANIZATIONAL NETWORKS: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
MERT AKINET, FERHAN K. ŞENGÜR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2424    Page: 1042-1054    80

24.
SAĞLIK TURİZMİ ZİYARETÇİ SAYISININ GOOGLE TREND VERİLERİ İLE TAHMİNLENMESİ
ESTIMATING THE NUMBER OF HEALTH TOURISM VISITORS WITH GOOGLE TREND DATA
AYKUT EKİYOR, GÖZDE KARADEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2366    Page: 1055-1068    91

25.
BOŞ ZAMAN ÇALIŞMALARI: KESİŞİMSEL FEMİNİST BAKIŞ AÇISINDAN KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA
LEISURE STUDIES: AN EXPLORATORY RESEARCH FROM AN INTERSECTIONAL FEMINIST PERSPECTIVE
AHMET ELNUR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2264    Page: 1069-1087    80

26.
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE SEÇİLMİŞ MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ECONOMETRİC ANALYSİS OF THE RELATİONSHİP BETWEEN CONSUMER CONFİDENCE INDEX AND SELECTED MACROECONOMİC INDİCATORS: TÜRKİYE EXAMPLE
MUSTAFA ŞEKER, MEHMET İSLAMOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2269    Page: 1088-1101    77

27.
KAMU MUHASEBESİ OKURYAZARLIĞI İLE AKILLI VATANDAŞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ: E-DEVLET VE BELEDİYE WEB SİTELERİNE DAYALI KURAMSAL BİR ARAŞTIRMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNMENT ACCOUNTING LITERACY AND SMART CITIZENSHIP: A THEORETICAL STUDY BASED ON E-GOVERNMENT AND MUNICIPAL WEBSITES
UĞUR BELLİKLİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2318    Page: 1102-1120    86

28.
B2C E-TİCARET PLATFORMLARINDA ONLİNE SATIŞ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
ONLINE SALES IN B2C E-COMMERCE PLATFORMS: A QUALITATIVE STUDY
AYBEGÜM GÜNGÖRDÜ BELBAĞ, SEDAT BELBAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2418    Page: 1121-1141    78

29.
ÜST- ORTA GELİRLİ SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
THE EFFECT OF GLOBALİZATİON ON ECONOMİC GROWTH İN UPPER-MİDDLE INCOME SUB-SAHARAN AFRİCAN COUNTRİES
ESRA CEBECİ MAZLUM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2345    Page: 1142-1156    72

30.
ALGILANAN ÖRGÜTSEL POLİTİKA VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN META ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
META-ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL POLITICS AND JOB SATISFACTION
AYŞE YAVUZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2398    Page: 1157-1172    86

TÜRKÇE    ENGLISH

SEARCH MANUSCRIPT
Search in:
Search Term:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.