Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 4

1.
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMLARININ EKONOMİK ANALİZİ
ECONOMIC ANALYSIS OF SOLAR POWER PLANT INVESTMENTS
MELEK AKSU, ŞAKİR SAKARYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1575    Page: 2177-2197    155

2.
TÜRKİYE’DE İŞLETME İFLASLARI VE FAİZ İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN BUSINESS FAILURE AND INTEREST IN TURKEY
SALİH BARIŞIK, SERDAR BUDAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1591    Page: 2198-2212    123

3.
TÜRKİYE’DEKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ENTROPİ-TOPSİS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF RENEWABLE ENERGY RESOURCES IN TURKEY USING ENTROPY-TOPSIS METHOD
MERT ÖZGÜNER, ZEYNEP ÖZGÜNER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1618    Page: 2213-2227    137

4.
DİNDARLIK VE KAMU HİZMETİ MOTİVASYONU İLİŞKİSİ: NEVŞEHİR İLİNDE İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
RELATİONSHİP BETWEEN RELİGİOSİTY AND PUBLİC SERVİCE MOTİVATİON: AN EMPİRİCAL RESEARCH İN NEVŞEHİR PROVİNCE ON PRİMARY SCHOOL TEACHERS
MUSTAFA ARSLAN, DİLEK CERAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1627    Page: 2228-2245    100

5.
HAVALİMANI ÖZELLEŞTİRMESİ VE DEĞERLEMESİ: TÜRKİYE’DE BULUNAN ÇEŞİTLİ SİVİL HAVALİMANLARI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR İNCELEME
AIRPORT PRIVATIZATION AND VALUATION: AN EMPIRICAL STUDY ON VARIOUS CIVIL AIRPORTS IN TURKEY
MERIC GOKDALAY, YAŞAR KÖSE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1664    Page: 2246-2259    103

6.
TÜRKİYE’DE ŞEHİR ÇİFTLERİ ARASINDA ULAŞIM TÜRÜ TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
A FIELD STUDY TOWARDS DETERMINING THE FACTORS THAT AFFECT PREFERENCES FOR TRAVEL MODE BETWEEN CITY PAIRS IN TURKEY
İZAY REYHANOĞLU, DİLAVER TENGİLİMOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1670    Page: 2260-2279    88

7.
ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SAFHA MALİYET YÖNTEMİNİN ÖNEMİ: MUĞLA İLİNDE ARICILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
PROCESS COSTİNG IN THE PRODUCTİON ENTERPRİSES: AN APPLİCATİON ON THE BEEKEEPİNG SECTOR IN MUĞLA
SAADET KAHYA, EYMEN GÜREL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1693    Page: 2280-2299    111

8.
POSTA İŞLETMELERİNDE SUNULAN HİZMETLERİN KALİTESİNİN KARŞILAŞTIRMALI ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE POSTA İŞLETMESİ ÖRNEĞİ
COMPARATIVE MEASUREMENT OF SERVICES QUALITY IN POSTAL BUSINESSES: TURKISH POST CASE
HİLAL SAADET AKTEPE, TÜLİN DURUKAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1641    Page: 2300-2320    116

9.
FİNANSAL PERFORMANSIN TOPSİS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ: BIST ELEKTRİK GAZ VE BUHAR ŞİRKETLERİNDE UYGULANMASI
DETERMİNATİON OF THE FİNANCİAL PERFORMANCE USİNG TOPSIS METHOD: APPLİCATİON İN BIST ELECTRİC GAS AND STEAM COMPANİES
SELÇUK KENDİRLİ , FATMA ÇITAK, AYKUT İŞLEYEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1644    Page: 2321-2334    110

10.
STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARININ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÜZERİNDEN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİLERİ: İSTANBUL’DA LİSE VE ORTA OKUL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL KURUMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
STRATEGIC MANAGEMENT PRACTICES ORGANIZATION OVER EMPLOYEE OWNERSHIP EFFECTS ON PERFORMANCE: A RESEARCH ON PRIVATE INSTITUTIONS PROVIDING HIGHSCHOOL AND MIDDLE SCHOOL EDUCATION IN ISTANBUL
TURGAY KAYMAKCI, ERDEM BAĞCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1657    Page: 2335-2354    106

11.
SAĞLIK İŞLETMESİNDE EĞİTİM HİZMETLERİNİN ALGILANAN KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ: “ÖZEL BİR HASTANEDE UYGULAMA”
MEASUREMENT OF PERCEIVED QUALITY EDUCATION SERVICES IN HEALTH ORGANIZATIONS: “APPLICATION IN A PRIVATE HOSPITAL”
EDA ŞENER, ESRA ÇİĞDEM CEZLAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1663    Page: 2355-2378    103

12.
COVİD-19 (SARS-COV-2) SALGININ TOPLU ULAŞIMA OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA VE MERSİN İLLERİNİN ANALİZİ
ASSESSİNG THE IMPACT OF COVİD-19(SARS-COV-2) PANDEMİC ON PUBLİC TRANSPORTATİON: ANALYSİS BASED ON ANKARA AND MERSİN PROVİNCES
TOYGUN ATASOY, SEVİLAY BOSTANCI, YEŞİM ALİEFENDİOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1679    Page: 2379-2400    114

13.
YAPAY ZEKA’NIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA YARATTIĞI DEĞİŞİMLER
THE CHANGES CREATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INTERNATIONAL RELATIONS
MESUT ASLAN, A.AZİZ YILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1585    Page: 2401-2416    82

14.
WEB OF SCIENCE’DA TARANAN DİJİTAL TEDARİK ZİNCİRİ ÇALIŞMALARININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF DIGITAL SUPPLY CHAIN STUDIES SCANNED IN WEB OF SCIENCE
GÖKHAN AKANDERE, HASAN HAKSES
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.10.1639    Page: 2417-2435    101

15.
YÖNETİŞİM İLKELERİNE TÜRKSOY GENEL SEKRETERLİĞİ’NİN UYUMU: NİTEL BİR DEĞERLENDİRME
THE COMPLIANCE OF TURKSOY WITH GOVERNANCE PRINCIPLES: A QUALITATIVE EVALUATION
FATİH ALİYİ, ENVER AYDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1601    Page: 2436-2451    90

16.
Y KUŞAĞININ ETNOSENTRİK EĞİLİMLERE GÖRE YERLİ VE YABANCI ÜRÜNLERE KARŞI SATIN ALMA DAVRANIŞI: AFYONKARAHİSAR ÖRNEĞİ
PURCHASING BEHAVIOR OF Y GENERATION TOWARDS DOMESTIC AND FOREIGN PRODUCTS BASED ON ETNOCENTRIC TENDENCIES: AFYONKARAHİSAR SAMPLE
GİZEM BÜYÜKKALAYCI, YUSUF KARACA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1669    Page: 2452-2476    93

17.
FİNANSAL OKURYAZARLIK İLE YAŞAM TARZI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İRDELENMESİ
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL LITERACY AND LIFE-STYLE
KAYHAN AHMETOĞULLARI, YUSUF ÖCEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1690    Page: 2477-2497    93

18.
TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR VE HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜNÜN ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ: BÖLGESEL BİR YAKLAŞIM
THE ANALYSIS OF THE EFFECT OF GDP PER CAPITA AND HOUSEHOLD SIZE ON ENERGY CONSUMPTION: A REGIONAL APPROACH
PINAR KOÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1595    Page: 2498-2515    81

19.
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE KONU ÇALIŞMA YÖNTEMİ
METHOD OF CASE STUDY IN INTERNATIONAL RELATIONS
ADİL CALAP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1633    Page: 2516-2535    81

20.
MALİ KURALLAR- MAKROEKONOMİK PERFORMANS İLİŞKİSİ: AMPİRİK ANALİZ
THE RELATIONSHIP BETWEEN FISCAL RULES AND MACROECONOMIC PERFORMANCE: EMPIRICAL ANALYSIS
RECEP TARI, HAKAN GÜNEŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1660    Page: 2536-2549    122

21.
STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARININ, İŞLETMELERİN KRİZ YÖNETİMİNE ETKİLERİNİN ANALİZİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE EFFECTS OF STRATEGİC MANAGEMENT PRACTİCES ON CRİSİS MANAGEMENT
MUSTAFA ÖZAN, İZZET GÜMÜŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1667    Page: 2550-2575    90

22.
E-7 ÜLKELERİNDE SAĞLIK HARCAMALARI İLE İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: FOURİER YAKLAŞIMI
THE RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH EXPENDITURES AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN E-7 COUNTRIES: FOURIER APPROACH
FATMA KIZILKAYA, MEHMET DAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1675    Page: 2576-2588    98

23.
SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞMENİN POLİÇE BİLİNİRLİĞİNE ETKİSİ VE MÜŞTERİLERİN SATIN ALMA TERCİHLERİ ANKARA ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EFFECT DİGİTALİZATİON ON POLİCY AWARENESS İN THE İNSURANCE SECTOR AND EVALUATION OF CUSTOMERS PURCHASİNG PREFERENCES İN ANKARA SCALE
HATİCE KAYA, ABDURRAHMAN OKUR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1678    Page: 2589-2606    84

24.
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDEKİ İMALAT SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CORPORATE SUSTAINABILITY ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF MANUFACTURING SECTOR COMPANIES IN THE BIST SUSTAINABILITY INDEX
EMRE HORASAN, FATİH AKTAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1685    Page: 2607-2626    122

25.
COVID-19'UN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVDUAT VE KATILIM BANKALARININ KÂRLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF COVID-19 ON PROFITABILITY LEVELS OF DEPOSIT AND PARTICIPATION BANKS IN THE TURKISH BANKING SECTOR
MUSTAFA BEYBUR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1688    Page: 2627-2646    123

26.
KOOPERATİFÇİLİK VE BÖLGESEL KALKINMA İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
THE RELATIONSHIP BETWEEN COOPERATIVES AND REGIONAL DEVELOPMENT: A STUDY ON TURKEY
YILDIZ ÖZKÖK, ZEYNEP KÖSE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1689    Page: 2647-2664    90

27.
HAVAYOLU OPERASYON YÖNETİMİNDE METEOROLOJİ KAYNAKLI AKSAKLIKLAR
METEOROLOGY-RELATED DİSRUPTİONS İN AİRLİNE OPERATİONS MANAGEMENT
ALİ AKBABA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1704    Page: 2665-2682    76

28.
ÖRGÜT İKLİMİ VE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİ ÜZERİNE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH IN THE HEALTH SECTOR ON THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CLIMATE AND PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
İLAY TİLKİ, ESRA BURCU BULGURCU GÜREL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1706    Page: 2683-2700    123

29.
İÇ GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMADA PSİKOLOJİK SERMAYENİN ROLÜ
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL IN CREATING AN INTRAPRENEURSHIP CULTURE
MEHMET KIZILOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1643    Page: 2701-2714    83

30.
DÖRT AVRUPA ÜLKESİ İŞGÜCÜ VERİMLİLİK ANALİZİ: MİKRO DÜZEY BİR KARŞILAŞTIRMA
A MANPOWER EFFICIENCY ANALYSIS OF FOUR EUROPEAN COUNTRIES: A MICRO LEVEL COMPARISON
TEKİNER KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1619    Page: 2715-2733    59

31.
KARANLIK ÜÇLÜ’DEN AYDINLIK TARAFA GİDEN YOLDA AYDINLIK ÜÇLÜ ÖLÇEĞİ: TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI
LIGHT TRIAD SCALE ON THE ROAD FROM DARK TRIAD TO LIGHT SIDE: A STUDY ON ADAPTATION TO TURKISH
SALİH SERBEST, ALPTEKİN SÖKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1705    Page: 2734-2744    73

32.
TÜRKİYE’DE DEMOKRASİNİN EKOLOJİK AYAK İZİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE IMPACT OF DEMOCRACY ON ECOLOGICAL FOOTPRINT IN TURKEY
NESLİHAN URSAVAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1720    Page: 2745-2757    91

33.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE İNTERNET KULLANIM AMAÇLARI İLE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE INTERNET USAGE PROPERTIES AND RELATIONSHIP BETWEEN PURPOSES OF INTERNET USAGE AND SOCİAL MEDİA ADDICTION AMONG UNİVERSITY STUDENTS
FİLİZ AKAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1681    Page: 2758-2781    81

34.
KENDİ KENDİNE UYGULANABİLEN_ YAŞLI İSTİSMARI ŞÜPHESİ ÖLÇEĞİ : TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ
TURKISH VALIDITY AND REABILITY OF SENİORS' SELF-ADMİNİSTRATİON OF THE ELDER ABUSE SUSPİCİON INDEX
PELİN UYMAZ, MİKAİL ÖZDEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1652    Page: 2782-2792    99

35.
ÇOKKÜLTÜRCÜLÜĞE KARŞI KÜLTÜRLERARASICILIK TARTIŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME: ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK İFLAS MI ETTİ?
A CRITICAL EVALUATION OF THE INTERCULTURALISM VERSUS MULTICULTURALISM DEBATES: HAS MULTICULTURALISM FAILED?
MEHMET ANIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1728    Page: 2793-2807    137

36.
TÜRKİYE'DE KADINLARDA SAĞLIK SİGORTASI OBEZİTE İLE NASIL İLİŞKİLİ?
HOW İS HEALTH INSURANCE ASSOCİATED WİTH OBESİTY İN WOMEN İN TURKEY?
DİDEM PEKKURNAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1723    Page: 2808-2823    79

37.
REEL SEKTÖRÜN FİNANSMAN SORUNLARINA ÇÖZÜM ARAYIŞLARI: GELENEKSEL OLMAYAN MAKROEKONOMİK POLİTİKA ARAÇLARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME
THE QUEST FOR RELIEVING THE FINANCE PROBLEMS OF THE REAL SECTOR: AN ASSESSMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF UNCONVENTIONAL MACROECONOMIC POLICY TOOLS
MURAT ÇETİNKAYA, GÖNÜL DİNÇER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1733    Page: 2824-2848    76

38.
TÜKETİCİLERİN DEĞER VE YAŞAM TARZLARI ÜZERİNE ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON CONSUMERS’ VALUE AND LİFESTYLE
NESLİHAN KÜNYE, NURETTİN PARILTI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.11.1742    Page: 2849-2873    92

39.
KALECİK KARASI ÜZÜM ÜRETİCİSİNİN TARIM SİGORTASINA YÖNELİK YAKLAŞIMLARININ ANALİZİ: ANKARA İLİ KALECİK İLÇESİ ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF KALECIK KARASI GRAPE PRODUCER'S APPROACHES TO AGRICULTURAL INSURANCE: EXAMPLE OF KALECIK DISTRICT OF ANKARA PROVINCE
ÇİĞDEM BAL, HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1722    Page: 2874-2891    85

40.
PİSİDİA BÖLGESİ HASTANELERİNDE KALİTE VE SAĞLIK TURİZMİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATİON OF QUALİTY AND HEALTH TOURİSM EFFECTS İN PİSİDİA REGİON HOSPİTALS
ERHAN DAĞ, ALİ OSMAN UYMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1674    Page: 2892-2909    79

41.
İŞLETME BÜTÇELERİ İLE İŞLETMELERİN MALİ DURUMUNUN ANALİZİ
ANALYSİS OF FİNANCİAL STATUSES OF ENTERPRİSES BY USİNG ENTERPRİSE BUDGETS
MİRRASOUL SEYEDGHOMİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1731    Page: 2910-2931    63

42.
TÜRKİYE’DE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TAŞINMAZ YÖNETİMİNDEKİ GELİŞMELER VE DİJİTALLEŞME YOLUNDA ATILAN ADIMLAR
DEVELOPMENTS IN LAND PROPERTY MANAGEMENT FROM PAST TO PRESENT IN TURKEY AND STEPS TOWARDS DIGITALIZATION
MERVE DİNLEMEZ, ASLI ÖZDARICI OK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1629    Page: 2932-2943    80

43.
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN İŞ GÖREN MOTİVASYONU VE İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON EMPLOYEE MOTIVATION AND EMPLOYABILITY PERCEPTION
ZÜMRÜT HATUN DEMİREL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1698    Page: 2944-2961    82

44.
SİGORTACILIKTA DİJİTALLEŞME: SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ MÜŞTERİLER VE ACENTE ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
DIGITALIZATION IN INSURANCE: AN APPLICATION IN ANKARA PROVINCE ON CUSTOMERS AND AGENCY EMPLOYEES IN THE INSURANCE SECTOR
NURIYE VAROL GONEN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1739    Page: 2962-2978    86

45.
TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK PARTNER ŞİDDETİNİN ARKASINDAKİ SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER: YATAY KESİT ANALİZİ
SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF INTIMATE PARTNER VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY: A CROSS-SECTIONAL DATA ANALYSIS
HİVDAN YÜKSEL, HAKAN ULUCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1707    Page: 2979-2999    65

46.
ÜRÜN EKOSİSTEMİNİN MARKA SADAKATİ YARATMADAKİ ROLÜ: APPLE MARKASINA YÖNELİK BİR ANALİZ
THE ROLE OF THE PRODUCT ECOSYSTEM İN CREATİNG BRAND LOYALTY: AN ANALYSİS OF THEAPPLE BRAND
ERDEM GEÇİT, MUSTAFA YALÇIN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1708    Page: 3000-3017    68

47.
TÜRKİYE’DEKİ ULUSLARARASI BİRLEŞME VE SATIN ALMALARDA SAHİPLİK DÜZEYİ: SEKTÖR, ÜLKE KÖKENİ VE DENEYİMİN ETKİLERİ
OWNERSHIP LEVEL OF CROSS-BORDER MERGER AND ACQUISITIONS IN TURKEY: EFFECTS OF INDUSTRY, COUNTRY OF ORIGIN AND EXPERIENCE
AYŞE KAYACI, ÖMER DÜLEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1738    Page: 3018-3033    76

48.
ULUSLARARASI COĞRAFYA OLİMPİYATI YAZILI SINAV SORULARININ ANALİZİ
ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL GEOGRAPHY OLYMPIAD WRITTEN RESPONSE TEST QUESTIONS
Elif YELGEÇ EKİCİ, CENNET ŞANLI, ADNAN PINAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1752    Page: 3034-3049    89

49.
KAZAKİSTAN'DA GÖÇ YÖNETİMİ VE SINIR GÜVENLİĞİ
MIGRATION MANAGEMENT AND BORDER SECURITY IN KAZAKHSTAN
İBRAHİM İRDEM, OSMAN ERCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1610    Page: 3050-3070    127

50.
BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER TARAFINDAN ALINAN YOL, SU TESİSLERİ VE KANALİZASYON HARCAMALARINA KATILMA PAYLARININ TESPİTİ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
DETERMINATION AND ASSESSMENT OF PARTICIPATION SHARE APPLICATIONS IN ROADS, WATER FACILITIES AND SEWAGE EXPENDITURES BY THE MUNICIPALITIES AND AFFILIATED ADMINISTRATIONS
MUSTAFA TUNA, EROL DEMİR, EMRULLAH TÖREMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1709    Page: 3071-3089    115

51.
BİST SINAİ VE BİST MALİ ENDEKSİ İLE CDS, FAİZ, DÖVİZ KURU, TOPLAM KREDİLER VE COVİD-19 ARASINDAKİ DİNAMİK İLİŞKİ
THE DYNAMIC RELATIONSHIP BETWEEN THE BIST INDUSTRIAL AND BIST FINANCIAL INDEX AND CDS, INTEREST RATE, EXCHANGE RATE, TOTAL LOANS, COVID-19
BÜLENT İLHAN, MUSA BAYIR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1719    Page: 3090-3110    96

52.
COVID-19: YENİ NORMALE ÖRGÜTSEL DİJİTAL BİR KÖPRÜ KURMAK
COVID-19: BUILDING AN ORGANIZATIONAL DIGITAL BRIDGE TO THE NEW NORMAL
ARZU UĞURLU KARA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1580    Page: 3111-3127    103

53.
COVID-19 VE KÜRESEL CİNSİYET UÇURUMU: CİNSİYETE DAYALI İŞGÜCÜ YANSIMALARI
COVID-19 AND GLOBAL GENDER GAP: COVID-19 IMPACT ON GENDER İN WORKFORCE
GÜL EKİNCİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.12.1732    Page: 3128-3145    98

TÜRKÇE    ENGLISH

SEARCH MANUSCRIPT
Search in:
Search Term:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.