Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3

1.
EKONOMİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE SANAYİSİZLEŞME VE YENİDEN SANAYİLEŞME
DEINDUSTRIALIZATION AND REINDUSTRIALIZATION IN THE COURSE OF ECONOMIC TRANSFORMATION
MURAT ÇETİNKAYA, GÖNÜL MURATOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1387    Page: 1369-1394    168

2.
PAY SENETLERİ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN TÜRK PETROL ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ SD VE MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ANALİZİ
ANALYSİS OF THE FİNANCİAL PERFORMANCE OF TURKİSH LİSTED OİL COMPANİES THROUGH THE APPLİCATİON OF SD AND MAUT METHODS
ÖZCAN IŞIK, ŞERİFE MERVE KOŞAROĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1378    Page: 1395-1411    111

3.
KAPADOKYA BÖLGESİNE GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ÜZERİNE DÖNEMSEL BİR İNCELEME
A PERIODICAL INVESTIGATION ON DOMESTIC AND FOREIGN TOURISTS VISITED CAPPADOCIA REGION
GÜNAY EROL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1381    Page: 1412-1431    86

4.
ENDEKS OPSİYON SÖZLEŞMELERİ VE BORSALARIN BİRLEŞMESİNİN TÜREV PİYASALARA ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
EFFECTS OF INDEX OPTION CONTRACTS AND FUSION OF EXCHANGES ON DERIVATIVE MARKETS: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON BORSA ISTANBUL
FATİH GÜZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1382    Page: 1432-1447    75

5.
BANKALARIN SOLO VE TFRS 10 KAPSAMINDAKİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ FİNANSAL PERFORMANS VE FAALİYET SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF THE BANKS' INDIVIDUAL AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNDER TFRS 10 IN TERMS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND ACTIVITY RESULTS
BURCU ASLANTAŞ ATEŞ , OZAN ÖZDEMİR , CENNET AKÇEŞME
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1238    Page: 1448-1468    73

6.
SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL SINAÎ ENDEKSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OWNERSHIP STRUCTURE AND DIVIDEND PAYOUTS: AN EMPRICAL RESEARCH ON BORSA ISTANBUL INDUSTRIAL INDEX
MESUT DOĞAN, MUSTAFA KEVSER, BİLGE LEYLİ DEMİREL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1303    Page: 1469-1485    97

7.
SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMA ARACI OLARAK OTEL İŞLETMELERİNDE KULLANIMI: AFYONKARAHİSAR TERMAL OTELLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
USE OF SOCIAL MEDIA IN HOTEL BUSINESS AS A MARKETING TOOL: A RESEARCH ON AFYONKARAHISAR THERMAL HOTELS
AHU YAZICI AYYILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1345    Page: 1486-1503    81

8.
FİNANSAL İÇERME – EKONOMİK GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ: DÜNYA GENELİ İÇİN AMPİRİK BİR İNCELEME
FINANCİAL INCLUSION - ECONOMIC DEVELOPMENT RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL REVIEW FOR THE WORLDWIDE
İBRAHİM BOZKURT, RIFAT KARAKUŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1357    Page: 1504-1523    80

9.
DİNİ İNANÇLARIN SİGORTA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECTS OF RELİGİOUS BELİEFS ON INSURANCE DEMAND: A PHENOMENOLOGİCAL RESEARCH
ABDULLAH BUĞRA SOYLU, ERDEM KIRKBEŞOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1374    Page: 1524-1539    68

10.
KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM SÜRECİ: EĞİRDİR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ ÖRNEĞİ
THE INTERNAL AUDIT PROCESS IN COOPERATIVES: EXAMPLE OF EĞİRDİR AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVES
İBRAHİM HABERAL, AHMET TURAN ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1218    Page: 1540-1560    67

11.
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİME YÖNELİK ÖZGÜVENLERİNİN BELİRLENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ
DETERMINING SOCIAL STUDIES TEACHERS' SELF-CONFIDENCE FOR TEACHING: SİVAS EXAMPLE
SELMAN ABLAK, SULTAN GÖKSU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1408    Page: 1561-1575    78

12.
İSLAM DÜŞÜNCESİNİN DİNSEL-SİYASAL OTORİTE İLİŞKİSİNİ HALDUNCU PERSPEKTİFTEN OKUMA
READING THE RELATIONSHIP OF THE RELIGIOUS-POLITICAL AUTHORITY IN ISLAMIC THOUGHT FROM THE HALDUNIAN PERSPECTIVEDING
ONUR YILDIRIM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1370    Page: 1576-1593    70

13.
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: YERLİ VE YABANCI FİRMA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ÇOKLU GRUP ANALİZİ
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ORGANIZATIONAL SILENCE: MULTIPLE GROUP ANALYSIS ON DOMESTIC AND FOREIGN FIRM EMPLOYEES
KEMAL KÖKSAL, SUUDAN GÖKÇE GÖK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1373    Page: 1594-1614    78

14.
ONLİNE ALIŞVERİŞTE HEDONİK SATIN ALMA NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINING THE REASONS OF HEDONIC PURCHASE IN ONLİNE SHOPPING
ÖZLEM ÇATLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1385    Page: 1615-1630    71

15.
EVDE YAŞAYAN YAŞLILARDA YALNIZLIK ALGISI İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS PERCEPTIONS AND SOCIAL MEDIA USAGE AMONG ELDERLY LIVING AT HOME
HANİFE GÖKER, HAKAN TEKEDERE, FATMA ARPACI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1391    Page: 1631-1644    64

16.
MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİNDE KAİZEN MALİYETLEMENİN ROLÜ: BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE VAKA ÇALIŞMASI
THE ROLE OF KAIZEN COSTING IN THE REDUCTION OF COSTS: A CASE STUDY IN A TEXTILE COMPANY
ÖMER BURAK PAKSOY, NAİM ATA ATABEY, BAKİ YILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1397    Page: 1645-1662    106

17.
AKILLI ÜLKELER: İSVİÇRE, BOSNA HERSEK VE TÜRKİYE KIYASLAMASI VE TÜRKİYE’NİN AKILLI ÜLKE PERFORMANS ANALİZİ
SMART COUNTRIES: COMPARISON OF SWITZERLAND, BOSNIA AND TURKEY, AND SMART COUNTRY PERFORMANCE ANALYSIS OF TURKEY
ABDURRAHMAN AVCIOĞLU, CİHAN TANRIÖVEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1416    Page: 1663-1681    58

18.
HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞLARININ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNDE YAŞIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE MODERATOR ROLE OF AGE IN THE EFFECT OF HEDONIC CONSUMPTION BEHAVIORS ON CUSTOMER SATISFACTION
RESUL ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1390    Page: 1682-1699    70

19.
KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİ İLE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
THE CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN GLOBAL VALUE CHAINS AND INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
İ. KAHRAMAN ARSLAN, SAFİYE ÇÖP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1425    Page: 1700-1723    63

20.
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE ETKİSİ: KAMU SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC PROCESS ON EMPLOYEES: AN APPLIED RESEARCH ON EMPLOYEES IN THE PUBLIC SECTOR
BETÜL YILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1422    Page: 1724-1740    68

21.
ULUSLARARASI TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA YAPILAN VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
PRODUCTIVITY ANALYSIS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TRADE FACILITATION: THE EXAMPLE OF TURKEY
PEYMAN UYSAL, ORKUN BAYRAM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1414    Page: 1741-1758    65

22.
BİST’TE İŞLEM GÖREN TURİZM FİRMALARININ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ
MEASURING THE EFFICIENCY OF TOURISM COMPANIES LISTED ON BIST BY DATA ENVELOPMENT ANALYSIS METHOD
KEMAL VATANSEVER, IŞIL ATALAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1339    Page: 1759-1779    65

23.
FİNANSAL TABANA YAYILMANIN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE VE DÜNYA UYGULAMASI
DETERMINANTS OF FINANCIAL INCLUSION: TURKEY AND WORLD APPLICATION
İSRAFİL ZOR, ŞEYMA YILMAZ KÜÇÜK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1362    Page: 1780-1802    57

24.
SÜRDÜRÜLEBİLİR PERFORMANSIN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: DJSI GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PERFORMANCE ON FINANCIAL PERFORMANCE: THE CASE OF DJSI EMERGING MARKETS
BİNALİ SELMAN EREN, SEVİNÇ GÜLER ÖZÇALIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1386    Page: 1803-1821    76

25.
ÖĞRENCİLERİN PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMININ OKUL SOSYAL HİZMETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
EVALUATION OF THE PROBLEM INTERNET USE OF STUDENTS IN THE CONTEXT OF THE SCHOOL SOCIAL WORK: A QUALITATIVE STUDY
KÜBRA DOĞAN, ALİ FUAT ERSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1392    Page: 1822-1836    85

26.
TÜRKİYE’DE DIŞ BORÇLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE EKONOMİNİN FİNANSAL KIRILGANLIĞI ÜZERİNE ANALİZLER: 1989–2019
ANALYSIS ON THE SUSTAINABILITY OF EXTERNAL DEBT AND THE FINANCIAL VULNERABILITY OF THE TURKISH ECONOMY: 1989-2019
UMUT ÇAKMAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1407    Page: 1837-1862    66

27.
ÇALIŞANLARIN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BAŞARISIZLIK KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FIVE FACTOR PERSONALITY FEATURES AND FAILURE FEARS OF EMPLOYEES
MEHMET HALİT YILDIRIM, ŞÜKRAN ORUÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1412    Page: 1863-1886    59

28.
ALMAN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ: HOFSTEDE’NİN KÜLTÜR BOYUTLARI, ALMAN TARZI YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
GERMAN ORGANIZATIONAL CULTURE: AN EVALUATION IN TERMS OF HOFSTEDE’S CULTURAL DIMENSIONS, GERMAN STYLE MANAGEMENT, AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
TÜLİN TUNÇ, NURETTİN PARILTI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1420    Page: 1887-1910    55

29.
TÜRKİYE’DE BÖLGELERE GÖRE TEŞVİK POLİTİKALARININ KAMU MALİYESİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: WASPAS UYGULAMASI
ANALYZING INCENTIVE POLICIES OF TURKEY PROVINCES BASED ON PUBLIC FINANCE: WASPAS APPLICATION
YASİN ERTÜRK, SERDAR ŞAHİN, DENİZ KOÇAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1400    Page: 1911-1925    97

30.
TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ ÜRETKENLİĞİ ARTIŞININ SEKTÖREL KALIPLARI
SECTORAL PATTERNS OF LABOR PRODUCTIVITY GROWTH IN TURKEY
SEDA EKMEN ÖZÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1404    Page: 1926-1948    51

31.
DEDE KORKUT KİTABI’NDA TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ EKSENİNDE KADINLIK OLGUSU
THE FACT OF WOMANHOOD IN THE BOOK OF DEDE KORKUT IN THE CONTEXT OF GENDER ROLES
ŞENAY ERAY SARITAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1435    Page: 1949-1964    57

32.
SALGIN SONRASI DÜNYADA, KÜRESELLEŞME VE ULUS DEVLET TARTIŞMALARI
AFTER THE EPIDEMIC, DISCUSSIONS ON GLOBALIZATION AND NATIONAL STATE IN THE WORLD
AHMET YUSUF YILMAZ, İSMAİL SAMET MUTLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1430    Page: 1965-1976    66

33.
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE EKONOMİK GELİŞMİŞLİK POTANSİYELİ VE SOVYETLER BİRLİĞİ’NDEN AYRILAN BAĞIMSIZ TÜRK CUMHURİYETLERİNDE SAĞLIK KALİTESİ YÖNETİMİ
ECONOMIC IMPROVEMENT POTENTIAL IN THE HEALTH SECTOR AND MANAGEMENT OF HEALTHCARE QUALITY IN THE INDEPENDENT TURKISH REPUBLICS LEAVING FROM SOVIET UNION
İBRAHİM BORA ORAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1332    Page: 1977-1996    50

34.
PSİKOLOJİK SERMAYE VE GERİ ÇEKİLME DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: PSİKOLOJİK SAHİPLENMENİN ARACILIK ROLÜ
RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND WITHDRAWAL BEHAVIOR: THE MEDIATING ROLE OF PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP
MEHTAP ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1417    Page: 1997-2011    69

35.
TÜRKİYE’DEKİ VERGİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜMÜNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: VERGİ BİLİNCİ ENDEKSİ
A NEW APPROACH FOR MEASURING TAX CONSCIOUSNESS IN TURKEY: TAX CONSCIOUSNESS INDEX
SELÇUK BUYRUKOĞLU, S. ŞEHNAZ ALTUNAKAR MERCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1419    Page: 2012-2029    58

36.
SOSYAL (FİZİKSEL) MESAFE UYGULAMALARININ SIKILIĞI: COVİD-19'A KARŞI HÜKÜMETLER BAŞARISIZ MI?
THE STRINGENCY OF SOCIAL (PHYSICAL) DISTANCE MEASURES: HAVE GOVERNMENTS FAILED AGAINST COVID-19?
CELAL TAŞDOĞAN, BİLGEN TAŞDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1449    Page: 2030-2043    61

37.
ÖRGÜTSEL ADALET İLE YÜKSEK GÖREV BİLİNCİNİN SANAL KAYTARMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND CONSCIENTIOUSNESS ON CYBERLOAFING
ZÜLFİ UMUT ÖZKARA, AYNUR TAŞ, BELGİN AYDINTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1421    Page: 2044-2063    158

38.
TÜRKİYE İÇİN BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİ GİDERMEDE KALKINMA AJANSLARININ ROLÜ: 26 KALKINMA AJANSI İÇİN SWOT ANALİZİ IŞIĞINDA TESPİTLER VE ÖNERİLER
THE ROLE OF DEVELOPMENT AGENCIES IN ELIMINATING THE REGIONAL IMBALANCES FOR TURKEY: EVALUATIONS AND RECOMMENDATIONS IN THE LIGHT OF A SWOT ANALYSIS FOR 26 DEVELOPMENT AGENCIES
İHSAN KURAN, YÜKSEL BAYRAKTAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1399    Page: 2064-2077    66

39.
TÜRKİYE’DE 2001 KRİZİ SONRASI ENFLASYON-BÜYÜME ETKİLEŞİMİ
AFTER THE 2001 ECONOMIC CRISIS IN TURKEY INFLATION-GROWTH INTERACTION
MEHMET MERT TÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1418    Page: 2078-2093    76

TÜRKÇE    ENGLISH

SEARCH MANUSCRIPT
Search in:
Search Term:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.