Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 638-661

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1116


AKRAN ARABULUCULUK EĞİTİMİNİN ORTAOKUL 5.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HOŞGÖRÜ EĞİLİMLERİNE ETKİSİ VE AKRAN ARABULUCULUĞUNA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

ALİ GÖKALP, YUSUF İNEL

Akran arabuluculuk eğitimin ortaokul 5.sınıf öğrencilerinin hoşgörü eğilimlerine etkisini ve akran arabuluculuğuna yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yapılandırılan bu çalışma, karma araştırma yöntemlerinden açımlayıcı sıralı karma desende yürütülmüştür. Araştırmanın nicel kısmında solomon dört grup modelli deneysel desen kullanılmış olup, nitel kısmı ise temel nitel araştırma şeklinde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Uşak İlinin Banaz İlçesinde bulunan bir devlet ortaokulda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 5.sınıf öğrencileri oluşmaktadır. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak Çalışkan ve Sağlam (2012) tarafından geliştirilen "Hoşgörü Eğilim Ölçeği" kullanılmıştır. Nitel boyutta ise odak grup görüşmesi yoluyla veriler toplanmıştır. Nicel boyutunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde istatistik paket programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda akran arabuluculuk eğitiminin öğrencilerin hoşgörü eğilimleri üzerinde olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Yapılan karşılaştırma testlerinde öntestli ve öntestsiz deney grubu lehine istatistiksel anlamda bir fark tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel boyutundaki verilerin sonucunda ise Odak Grup Görüşmesi A’dan altı tema, Odak Grup Görüşmesi D’den yedi tema elde edilmiştir. Bu temalardan; “Değer Öğretimi, Beceri Öğretimi, İçsel Motivasyon, Sorun Çözme ve Özerklik” her iki grup için ortak bir sonuç olup, A grubunda “Kavram Öğretimi” teması, D grubunda ise “İlkeler ve Öfke Kontrolü” temalarının ortaya çıktığı bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Akran Arabuluculuğu, Hoşgörü Eğilimi, Sosyal Bilgiler, 5. Sınıf öğrencileri

THE IMPACT OF PEER MEDIATION TRAINING ONTOLERANCE TENDENCIES OF SECONDARY SCHOOL GRADE 5 STUDENTS AND THEIR VIEWS ON PEER MEDIATION

The purpose of this study is to determine the effect of peer mediation education on tolerance dispositions of 5th grade students. The study was performed using explanatory sequential mixed design. In quantitative stage, solomon experimental design was employed while fundemental qualitative research was adopted. The study group consisted of 5t grade students studying at a public school in Banaz town, Uşak province. “The Tolerance Disposition Scale” by Çalışkan and Sağlam (2012) was utilized during the experimental process. After the intervention, the data was obtained qualitatively via focus group interview. In quantitative analysis, percentile, and frequencies for descriptive statistics; dependent and independent sample t test, one way variance analysis, the Dunnet C test of multiple comparison tests were performed. In qualitative analysis, the data obtained by focus group interview was analyzed using content analysis. The findings of this study show that the effect of peer mediation education on tolerance dispositions of 5th grade students. As for comparison tests, experimental group both with and without pretest has significantly tolerance disposition more than other ones. The results in qualitative stage of the study explain that six themes obtained from ‘the Focus Group Interview A’; seven themes were derived from ‘the Focus Group Interview’. A and B interviews shared common themes: "Values teaching, Skills teaching, Internal motivation, problem solving, and Otonomy". They also revealed the evidence that 'concept teaching' theme is separeately derived from A group while 'Principles and Anger control' theme is obtained especially from B group.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Peer mediation, Tolerance disposition, Social studies, Values education.

Tam Metin 94

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.