Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 290-303

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1543


SOSYOEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ LİSE TÜRLERİNE ETKİSİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

ÖMER FARUK ABİDE, TAYİP DUMAN

Bu çalışmanın genel amacı, ailelerin sosyoekonomik özellikleri ile öğrencilerin öğrenim gördükleri lise türleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? sorusuna cevap aramaktır. Araştırma betimsel nitelikte bir çalışma olup, tarama modeline göre hazırlanmıştır. Verilen toplanmasında araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan anketten faydalanılmıştır. Araştırma ile elde edilen bulgular doğrultusunda ailelerin aylık gelir düzeyleri ile öğrencilerin öğrenimlerine devam ettikleri lise türleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Aynı şekilde anne-babaların eğitim durumlarının da öğrencilerin öğrenim gördükleri lise türleri üzerinde etkisi olduğu belirlenmiştir. Bunlara ek olarak anne-babaların meslekleri ile öğrencilerin öğrenim gördükleri lise türleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Buna göre ailelerin gelir düzeyleri ve anne babaların eğitim düzeyleri arttıkça öğrencilerin akademik açıdan daha başarılı lise türlerinde eğitim aldıkları söylenebilir. Ayrıca memur çocuklarının daha çok Fen Liseleri ve Anadolu liselerinde, serbest meslekle uğraşanların ve işçi çocuklarının da daha çok İmam Hatip liseleri ve Mesleki ve Teknik liselerde öğrenim gördükleri sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyoekonomik değişkenler, lise türleri, kay kare testi, eğitim sosyolojisi

THE EFFECT OF SOCIOECONOMIC VARIABLES ON TYPES OF HIGH SCHOOLS THAT STUDENTS ATTEND: A COMPARATIVE ANALYSIS

The purpose of this study is to seek an answer to the question of whether socioeconomic status of parents has a significant effect on types of high schools that their children attend. The study is based on descriptive survey model. To collect data, a questionnaire designed in accordance with the purpose was utilized. Considering the findings obtained from the research, a significant relationship was found between monthly income of parents and types of high schools where their children studied. Likewise, it was identified that educational background of parents also had an impact on schools that children attended. In addition, a significant relationship was determined between professions of parents and schools of their children. Regarding this, it can be stated that as parents’ level of income and education increases, their children study at academically more successful high schools. Moreover, it can be concluded that children of civil servants mostly attend Science and Anatolian high schools whereas those of workers and self-employed parents mostly study at Vocational and Technical or Religious high schools.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Socioeconomic variables, types of high schools, chi-square test, sociology of education

Tam Metin 155

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.