Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 782-802

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1758


İSTİSMARCI YÖNETİMİN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞYERİNDE DIŞLANMANIN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

ERKAN TAŞKIRAN, NİHAL KARTALTEPE BEHRAM, ESRA DİNÇ ÖZCAN, GÜLŞAH GENÇER ÇELİK

Günümüz iş yaşamının getirdiği yoğun, rekabet odaklı ve stresli çalışma ortamları hem yöneticilerin hem de çalışanların bazı olumsuz davranışlara yönlenmesine neden olmaktadır. Bu kapsamda yöneticilerin olumsuz bir yaklaşım olarak istismarcı yönetimi benimsemeleri, çalışanlarının örgüte karşı üretkenlik karşıtı davranışlara yönelmelerine ve söz konusu bu ilişkinin çalışan açısından hissedilen işyerinde dışlanma ile farklılık göstermelerini sağlayabilir. Dolayısıyla çalışmanın amacı istismarcı yönetimin üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerindeki etkisinde işyerinde dışlanmanın düzenleyici (moderatör) rolünü incelemektir. İstismarcı yönetim ile üretkenlik karşıtı iş davranışı arasındaki ilişki düzeyinin işyerinde dışlanma değişkeni ile farklılaşması beklenmektedir. Araştırma sonucundan elde edilen bulgular kapsamında olumsuz iş davranışlarının nedenlerini keşfetmek ve bu doğrultuda hem yönetsel hem de uygulamaya yönelik öneriler geliştirerek ilgili yazına katkı yapılması hedeflenmektedir. Araştırmanın veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği tercih edilmiştir. Bu kapsamda araştırma verileri İstanbul ilinde bankacılık, turizm ve sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 274 kişiden anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; istismarcı yönetimin üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu görülürken, istismarcı yönetimin üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerindeki etkisinde işyerinde dışlanmanın düzenleyici rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İstismarcı Yönetim, Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı, İşyerinde Dışlanma

THE MODERATING ROLE OF WORKPLACE OSTRACISM ON THE EFFECT OF ABUSIVE SUPERVISION ON COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR

The intense, competitive and stressful working environments brought by today’s business life cause both managers and employees to be directed by some negative behaviors. Within this context, when managers adopt abusive supervision as a negative approach, this may cause their employees to turn into counterproductive work behavior, and this relationship may differ with workplace ostracism. Therefore the purpose of this study is to examine the moderator role of workplace ostracism on the effect of abusive supervision on counterproductive work behavior. Within the scope of the findings, it’s aimed to explore the causes of negative work behaviors and to contribute to the related literature by developing both managerial and practical suggestions. Questionnaire technique was chosen as the data collection method for this research. The data were collected through a survey technique from 274 people working in businesses operating in the fields of banking, tourism and health in Istanbul. Correlation analysis and hierarchical regression analysis were used to test the research hypotheses. As a result of the research, abusive supervision has a positive and significant effect on counterproductive work behavior and it has been concluded that workplace ostracism plays a moderator role on the effect of abusive supervision on counterproductive work behavior.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Abusive Supervision, Counterproductive Work Behavior, Workplace Ostracism

Tam Metin 275

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.