Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 2044-2063

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1421


ÖRGÜTSEL ADALET İLE YÜKSEK GÖREV BİLİNCİNİN SANAL KAYTARMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ZÜLFİ UMUT ÖZKARA, AYNUR TAŞ, BELGİN AYDINTAN

Bu çalışmanın temel amacı; çalışanların örgütsel adalet algısı ile yüksek görev bilincinin bu çalışanların sergiledikleri sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırmanın veri seti; Ankara'daki bir kamu kurumu genel müdürlüğünün merkez teşkilatında görev yapmakta olan çalışanlardan toplanan 232 anketten oluşmaktadır. Araştırmanın veri girişi ve analizleri için SPSS programı kullanılmıştır. Çalışmada; geçerlilik, güvenilirlik, Pearson korelasyon ve basit doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Çalışmanın analiz sonuçlarına göre; çalışmaya katılanlar bakımından algılanan örgütsel adalet ve onun alt boyutları ile sanal kaytarma arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmemiştir. Ancak çalışanların yüksek görev bilinci bu çalışanların sergiledikleri sanal kaytarma davranışını anlamlı ve negatif bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışmada; çalışanların yüksek görev bilinci düzeyindeki artışın bu çalışanların sanal kaytarma davranış düzeyi üzerindeki düşürücü etkileri yoluyla sanal kaytarmanın örgüte verdiği zararı azaltmanın ve böylece örgüte katkı sağlamanın mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sanal Kaytarma, Örgütsel Adalet, Yüksek Görev Bilinci (Sorumluluk).

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE AND CONSCIENTIOUSNESS ON CYBERLOAFING

The main purpose of this study is to research the effects of the organizational justice perception and conscientiousness of the employees on their cyberloafing behavior. Dataset of the study consists of total 232 questionnaires gathered from the employees working at the central organization of the general directorate of a government agency in Ankara. Data input and analyses were done with SPSS software. Validity, reliability, Pearson correlation, and simple linear regression analyses were employed in this study. According to the analysis results in this study, significant relationships between perceived organizational justice and its sub-dimensions, and cyberloafing were not revealed. However, employees’ conscientiousness affects their cyberloafing behavior in a significant and negative way. It is concluded that it is possible to decrease the damage caused by cyberloafing to the organization and thus to contribute to the organization through the mitigating effects of increased level of employees’ conscientiousness on their cyberloafing behavior.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cyberloafing, Organizational Justice, Conscientiousness.

Tam Metin 608

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.