Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1189-1206

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1177


NOSTALJİ PAZARLAMASI BUGÜNÜN TÜKETİCİLERİ ÜZERİNDE NEDEN ÇOK ETKİLİ OLUYOR: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

ELİF AKAGÜN ERGİN, NİLAY SAHİN

Nostalji pazarlaması kavramı, pazarlama uygulamaları arasında yaygın bir şekilde kullanılmakta ve  pazarlama ile tüketici araştırmalarına da sık sık konu olmaktadır. Bu çalışma, Türk tüketicilerin nostalji pazarlaması uygulamalarına verdikleri tepkileri faktör analizi tekniğini kullanarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Anketler, Ankara'da 145 katılımcı ile yapılmış ve katılımcıların nostalji pazarlamasına yönelik tepkileri “Nostaljik Hizmet Tercih Faktörü”, “Nostaljik Marka ve Satın Alma Tercih Faktörü” ve “Nostaljik Tercih Süresi Faktörü” ile ölçülmüştür. Sonuçlar, katılımcıların nostaljik hizmetler ve nostaljik markalar için olumlu tercihleri ve bunları satın alma konusunda olumlu tutumları olduğunu ortaya koymaktadır. Bu pozitif ilişki, nostaljik hizmet tercihi için yas ve cinsiyet değişkenlerinden bağımsız olarak gözlenmiştir. Çalışmanın öne çıkan bulgularından biri, nostalji pazarlama uygulamalarının yalnızca yılın özel günlerinde veya dönemlerinde değil, tüm yıl boyunca etkili bir araç olarak kullanılabileceği yönündedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tüketici Davranışları, Nostalji Pazarlaması, Nostaljik Hizmet Tercihi, Nostaljik Marka Tercihi ve Satın Alma

WHY DOES NOSTALGIA MARKETING RESONATE SO MUCH WITH TODAY'S CONSUMERS: AN APPLIED STUDY IN ANKARA

Nostalgia marketing has been widely used among marketing applications and has also been subject to marketing and consumer researches. This study aims to evaluate Turkish consumers’ reactions to the applications of nostalgia marketing by using factor analysis technique. Surveys were conducted with 145 participants in Ankara, and the participants’ reactions to nostalgia marketing were measured on the basis of “Nostalgic Service Preference Factor”, “Nostalgic Brand and Purchasing Preference Factor” and “Nostalgic Preference Period Factor”. The results revealed that the participants had positive preferences for nostalgic services & nostalgic brands and positive attitudes towards purchasing them. This positive relationship was observed independent from age and sex variables for nostalgic service preference. One of the prominent findings of the study is that nostalgia marketing applications can be used as an effective tool not only during special days or periods of the year but during the entire year.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Consumer behavior, nostalgia marketing, nostalgic service preference, nostalgic brand preference and purchasing

Tam Metin 166

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.