Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1788-1806

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1213


KATILIM BANKACILIĞININ TERCİH NEDENLERİNİN SADAKAT VE GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

FARUK DAYI

Bu çalışmada öncelikle müşterilerin katılım bankacılığını tercih etme nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye geneli 406 katılım bankası müşterisi üzerinde araştırma yapılmıştır. Veriler anket ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılım bankacılığını tercih etme nedeninin en fazla dini nedenlerden kaynaklandığı bunu ise işlem ücreti alınmamasının takip ettiği tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında ayrıca katılım bankacılığı tercih etme nedenlerinin müşteri sadakati ve güven üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu maçla yapısal eşitlik modeli kurularak analiz edilmiştir. Analiz neticesinde imaj, personel kalitesi, dini çevre motivasyonun güveni anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Güvenin de sadakati anlamlı olarak etkilediği bulgusu elde edilmiştir. Dini çevre ve motivasyonun da sadakati anlamlı olarak etkilediği bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Katılım Bankacılığı, Güven, Sadakat, Kâr Payı, Yapısal Eşitlik Modeli

THE EFFECT OF PREFERRED REASONS OF PARTICIPATION BANKING ON LOYALTY AND CONFIDENCE: A CASE IN TURKEY

In this study, firstly, the reasons why customers prefer participation banking have been tried to be determined. Data were collected by questionnaire in Turkey from 406 contributions. According to the results of the research, the reason for preferring participation banking was mostly due to religious reasons, followed by non-payment of transaction fees. In addition, the effect of the reasons for preferring participation banking on customer loyalty and trust was also examined. Structural Equality Model was established and analyzed by this match. As a result of the analysis, it was determined that image, personnel quality, religious environment motivation had a significant effect on trust.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Participation Banks, Confidence, Loyalty, Profit Share, Structural Equation Models.

Tam Metin 193

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.