Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2206-2224

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1447


GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE PAZAR ODAKLILIĞIN PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KUNDYZ MYRZABEKKYZY, ARTUR BOLGANBAYEV, DİNMUKHAMED KELESBAYEV

Bu çalışmanın amacı, girişimcilik eğilimi ve pazar odaklılığın işletme performansı üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmak ve ortaya çıkarmaktır. Girişimcilik eğilimi ve pazar odaklılığın işletme performansı üzerindeki etkisini incelerken6 işletmelerin pazar performans ve finansal performans göstergeleri esas alınarak araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evreni olarak, Kazakistan’ın Türkistan eyaletindeki işletmelerde çalışmakta olan yöneticiler belirlenmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden işletmelere toplam 81 anket formu dağıtılmıştır. Bu anket formlarının 71’i geri gelmiştir. Dolayısıyla, anketlerin geriye dönüş oranı %87,65 olarak gerçekleşmiştir. Soru formunda kullanılan değişkenlerin tümü, 1-Kesinlikle katılmıyorum ve 5-Kesinlikle katılıyorum arasındaki 5’li Likert tipinde hazırlanan ölçeklerle ölçülmüştür. Verilerin analizinde sırasıyla, anketi cevaplayanların demografik özelliklerine ait frekans tabloları, faktör analizi, güvenilirlik testleri, değişkenlerin ortalamaları ve standart sapmalarını da içeren korelasyon analizi ve araştırma hipotezlerinin test edilmesine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimci, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Pazar Odaklılık, İşletme Performansı, Pazar Performansı, Finansal Performans

ENTREPRENEURSHIP TREND AND THE EFFECT OF MARKET FOCUS ON PERFORMANCE

This study aims to investigate and reveal whether entrepreneurship tendency and market focus have an impact on business performance. While examining the effect of entrepreneurship tendency and market focus on business performance, we focused on the market and financial performance indicators as a proxy of business performance. The selected target population of the research is the managers of enterprises from Turkistan Province. A total of 81 questionnaire forms were distributed to participants. Of those, 71 came back. Thus, the return rate of the surveys is 87.65%. All of the variables used in the questionnaire are measured with a 5-point Likert type scale. The research consists of 32 questions. The analysis of the data included the frequency tables of the demographic characteristics of the respondents, factor analysis, reliability tests, correlation analysis, and the test hypotheses including the mean and standard deviations of the variables.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneur, Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Market Focus, Business Performance, Market Performance, Financial Performance

Tam Metin 67

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.