Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 93-110

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1276


TÜRKİYE’NİN TURİZM PİYASALARININ YAKINSAMA ANALİZİ:FOURİER BİRİM KÖK TESTLERİNDEN KANITLAR

ÖMER YALÇINKAYA, ŞEKİP YAZGAN

Bu çalışmada, dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan ve gelişmekte olan bir ülke konumundaki Türkiye’nin uluslararası turizm piyasaları için yakınsama hipotezinin geçerliliğinin ampirik açıdan incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye’nin uluslararası turizm piyasasının yaklaşık tamamını oluşturan ve dünyanın farklı kıtalarında konumlanan irili ufaklı 97 uluslararası turizm piyasası için yakınsama hipotezinin geçerliliği, zaman serisi analizi kapsamında Fourier birim kök testleri kullanılarak 1996:M1-2018:M12 dönemi için ekonometrik olarak incelenmektedir. Çalışma sonucunda, Türkiye’nin uluslararası turizm piyasalarından 53 tanesinde yakınsama hipotezinin ampirik açıdan geçerli olduğu belirlenirken, 44 tanesinde ise yakınsama hipotezinin ampirik açıdan geçerli olmadığı tespit edilmektedir. Bu sonuçlar, Türkiye’de politika yapıcıları tarafından uluslararası turizm piyasalarında izlenen mevcut turizm stratejilerinin; yakınsamanın gerçekleştiği 53 turizm piyasasında etkili olduğunu gösterirken, yakınsamanın gerçekleşmediği 44 turizm piyasasında ise görece etkili olmadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turizm Piyasaları, Yakınsama Hipotezi, Turizm Stratejileri, Türkiye, Fourier Birim Kök Testleri.

CONVERGENCE ANALYSIS OF TURKEY'S TOURISM MARKET: EVIDENCE FROM FOURIER UNIT ROOT TESTS

This study aims to investigate the convergence hypothesis regarding Turkey, one of the world's most important tourism destinations and a developing country, for international tourism markets, from the perspective of empirical validity. With this purpose, the study econometrically examines the validity of the convergence hypothesis for Turkey’s international tourism market, which makes up almost all of it, and 97 international tourism markets of various sizes located in different continents, in the context of time series analysis, using Fourier unit root tests, for the 1996:M1-2018:M12 period. As a result of the study, the convergence hypothesis was determined to be valid in empirical terms in 53 of the international tourism markets in Turkey and invalid in 44 of them. These results show that the tourism strategies implemented in Turkey's international tourism markets by policy makers are effective in 53 markets where convergence is taking place and relatively not effective in 44 of the markets where there is no convergence.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tourism Markets, Convergence Hypothesis, Tourism Strategies, Turkey, Fourier Unit Root Tests.

Tam Metin 248

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.