Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2758-2769

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1401


GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA ENERJİ KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANIMININ ÖNEMİ

SELİN PURTUL, ORHAN KANDEMİR

Küreselleşme süreciyle birlikte doğrudan yabancı yatırımlar gelişmekte olan ülkeler için kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir araç haline gelmiştir.  Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler için, doğrudan yabancı yatırımların belirleyicilerinin tespit edilmesi ve sürecin iyi yönetilmesi çok önemlidir. Literatürde, genellikle hammadde, işçi ücretleri ve enerji maliyetleri gibi unsurlar doğrudan yabancı yatırımlar için önemli bir belirleyici olarak görülmesine karşın, bu çalışmada enerji kaynaklarının verimli kullanımının doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisine dikkat çekilmiştir. Avrupa ve Orta Asya’da bulunan seçilmiş yedi gelişmekte olan ülkenin 2000-2014 dönemi (15 yıllık) verileri kullanılarak panel regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda enerji kaynaklarının verimli kullanılmasının göstergesi olan enerji yoğunluğunun düşürülmesinin doğrudan yabancı yatırım çekme bağlamında önemli bir belirleyici olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Gelişmekte Olan Ülke, Doğrudan Yabancı Yatırım, Enerji Verimliliği, Enerji Yoğunluğu

THE IMPORTANCE OF EFFICIENT USE OF ENERGY RESOURCES ON DIRECT FOREIGN INVESTMENTS HEADED TOWARDS THE DEVELOPING COUNTRIES

With the globalization process, foreign direct investments have become an important tool in being achieve ddevelopment goals of developing countries. Therefore, it is very important for the developing countries to determine the determinants of foreign direct investments and to be managed the process well.In the literature, although elements such as raw materials, workers' wages and energy costs are generally seen as an important determinant for foreign direct investments, this study draws attention to the effect of efficient use of energy resources on foreign direct investments. Panel regression analysis was implemented by using data from 2000-2014 period (15 years) of seven selected developing countries in Europe and Central Asia. As a result of the analysis, it has been seen that reducing  the energy density, which is an indicator of the efficient use of energy resources, is an important determinant in the context of attracting foreign direct investment.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Developing Countries, Foreign Direct Investment, Energy Efficiency, Energy Density

Tam Metin 60

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.