Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2770-2789

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1429


TÜRKİYE’DE DOĞALGAZ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2009:01-2019:08

SELİM GÜNDÜZ, HÜSEYİN ATAŞ

Bu çalışmada Türkiye’nin 2009:01-2019:08 dönemi doğalgazdan ürettiği elektrik miktarı ile yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biyoyakıtlardan ürettiği elektrik miktarı arasındaki ilişki ele alınmıştır.  Türkiye’nin doğalgazdan ve yenilenebilir kaynaklardan ürettiği elektrik ilişkisini tespit etmek amacıyla serilere önce birim kök testleri yapılmış, VAR modeli tahmin edilmiş ve Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Ayrıca Hata Düzeltme Modeli, Varyans Ayrıştırma, Etki-Tepki analizleri de yapılmıştır. Bulgular, hidroelektrik ve biyoyakıtlardan elektrik üretimi ile doğalgazdan elektrik üretiminin pozitif, rüzgâr ile jeotermal enerji üretimi ile ise negatif bir ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bulguların Türkiye’nin elektrik üretiminde doğalgaz kullanım oranını %30’un altına çekme hedefi ve Kyoto protokolünün çevresel hedeflerine ulaşma doğrultusunda veri olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yenilenebilir enerji, doğalgaz, elektrik üretimi, Johansen eşbütünleşme, VAR analizi

THE TIME SERIES DETERMINED BY ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN NATURAL GAS AND ELECTRICITY PRODUCED FROM RENEWABLE ENERGY SOURCES IN TURKEY: 2009: 01-2019: 08

In this study, Turkey's 2009: 01-2019: 08 period with the amount of electricity from renewable energy sources wind produced from natural gas, hydropower, it is considered the relationship between the amount of electricity generated from geothermal and biofuels. Turkey natural gas and electricity from renewable sources produced by the correlation unit roots tests before the series to determine the VAR model was estimated and Johansen cointegration test. In addition, Error Correction Model, Variance Decomposition, Effect-Response analysis were also performed. The findings show that electricity production from hydroelectricity and biofuels and electricity from natural gas have a positive relationship and wind and geothermal energy production have a negative relationship. Findings of Turkey's goal of pulling the gas utilization rate below 30% in electricity production and in the direction of achieving the environmental objectives of the Kyoto Protocol is expected to be data.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Renewable energy, Electricity production, Johansen cointegration, Natura gas, VAR analys

Tam Metin 42

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.