Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2499-2514

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1411


BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE İŞYERİNDE DIŞLANMA DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

KEZBAN ÖZÇELIK KAYNAK, BARIŞ ÖZTUNA

Günümüzde en önemli alan olan sağlık sektörü, çalışanlarının hastanelerde yoğun ve iletişimin çok olduğu bir çalışma ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamının çalışanların hayatlarında büyük bir yer kaplamalarından dolayı işyerinde huzurlu ve mutlu bir şekilde çalışmaları önem teşkil etmektedir. Aynı çatı altında aynı hizmeti sunarken farklı haklara sahip olan çalışanlar bu durumdan ister istemez etkilenmektedirler. İstihdam türlerinin farklılığı sonucu ortaya çıkan ayrımın çalışanları ne yönde etkilediği önemli bir çalışma konusudur. Çalışanlar arasında ki farklılıklardan biri olan istihdam şekli çalışanları olumsuz yönde etkileyen dışlanma problemine kaynak olabilmektedir. Yoğun ve stresli bir ortamda çalışan sağlık çalışanlarının psikolojik olarak iyi olmaları gerekmektedir. Bu araştırma, psikolojik iyi oluş ve işyerinde dışlanma arasındaki ilişkiyi incelemekte olup; özellikle sözleşmeli çalışanların durumları mercek altına alınmıştır. Araştırma, teorik ve uygulamalı bir çalışmadır. Uygulama kısmında anket yöntemi kullanılmaktadır. Anket, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde görev yapmakta olan 205 sözleşmeli sağlık çalışanına uygulanmıştır. Çalışmada, “Demografik Sorular”, “Psikolojik İyi Oluş Ölçeği” ve “İş Yerinde Dışlanma Ölçeği” uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psikolojik İyi Oluş, Dışlanma, İşyerinde Dışlanma

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE CONTRACTED EMPLOYEES IN A UNIVERSITY HOSPITAL AND THEIR WORKPLACE OSTRACISM

The health sector, which is the most important area today, works in a working environment where employees are busy and in communication. It is important for the working environment to work peacefully and happily in the workplace, as they occupy a large place in the lives of employees. Employees with different rights while providing the same service under the same roof are inevitably affected by this situation. The way in which the distinction that results from the different types of employment affects the employees is an important study subject. Employment type, which is one of the differences among the employees, maybe the source of the exclusion problem that negatively affects the employees. Healthcare professionals working in an intense and stressful environment must be psychologically good. This research examines the relationship between psychological well-being and workplace exclusion; especially the conditions of the contract workers are scrutinized. Research is a theoretical and practical study. The questionnaire method is used in the application part. The questionnaire was applied to 205 contracted healthcare professionals working at Dokuz Eylul University Hospital. In the study, "Demographic Questions", "Psychological Well-Being Scale" and "Workplace Exclusion Scale" are applied.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psychological Well-Being, Ostracism, Workplace Ostracism

Tam Metin 73

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.