Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1298-1317

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1359


SAĞLIK TURİZMİNDE İNSAN KAYNAKLARI ENVANTERİ: AYDIN İLİNDEKİ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA BİR İNCELEME

BURCU İYEM, EBRU Ö. GUVEN, AYDIN YILMAZER

 

Öz

2000’li yılların ilk çeyreğinde bireyler sağlık hizmetlerini daha kaliteli, ucuz ve turizm faaliyetlerinden yararlanarak alma eğilimi içindedirler. Bu bağlamda sağlık turizmi, bireylerin bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak amacıyla bulundukları yerden başka bir yere gerçekleştirdikleri organize edilmiş seyahatler şeklinde tanımlanabilmektedir. İnsan kaynakları yönetimi ise işletme ile çalışanlar arasındaki süreçleri etkileyen önemli yönetsel kararlardan oluşmaktadır. Bu noktada işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi adına ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yönetmesi, hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmada önemli faktördür. Bu çalışma, sağlık turizmi sektöründe hizmet veren sağlık işletmelerinde insan kaynakları envanterini Aydın İli üzerinden incelemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, sağlık turizminin tanımı ve kapsamı, sağlık turizmi çeşitleri, Türkiye’de ve Dünyada sağlık turizmi, sağlık turizminde insan kaynakları yönetimi süreci hakkında bilgilere kavramsal çerçevede yer verilmektedir. Çalışma kapsamında Aydın İlindeki uluslararası sağlık turizmi yetki belgesine sahip özel sağlık kuruluşlarında insan kaynakları envanteri incelenmiştir. Çalışmada nitel veri analiz yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile bulgulara dönüştürülmüştür ve inşan kaynakları envanteri ile işletmelerde mevcut iş görenlerin sahip oldukları ve olmaları gereken yetkinlik, beceri ve donanımlar ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turizm, Sağlık Turizmi, İnsan Kaynakları Envanteri, İnsan Kaynakları Yönetimi

HUMAN RESOURCES INVENTORY İN HEALTH TOURISM: A STUDY IN PRIVATE HEALTH INSTITUTIONS IN AYDIN PROVINCE

 

Abstract

In the first quaeter of 2000s,, individuals tend to receive health services by using higher quality, cheaper and tourism activities. In this context, health tourism can be defined as organized travels made by individuals from one place to another to protect their physical and mental health. Human resources management consists of important managerial decisions that affect the processes between the business and the employees. At this point, managing the human resources needed by the enterprises in order to reach their goals is an important factor in increasing the efficiency and efficiency in their services. This study aims to examine the human resources inventory of healthcare enterprises serving in the health tourism sector through Aydın Province. In line with this study, the definition of tourism and health coverage, type of health tourism, health tourism in Turkey and in the world, health tourism human resources are included in the conceptual framework of information management processes. Within the scope of the study, inventory of human resources in private health institutions that have international health tourism authorization certificate in Aydın Province was examined. In the study, semi-structured interview technique, which is one of the qualitative data analysis methods, was used. The data obtained were transformed into findings through content analysis, and the competence, skills and equipment that the existing employees have and should have been revealed with the inventory of built resources

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tourism, Health Tourism, Human Resources Inventory, Human Resources Management

Tam Metin 187

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.