Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 446-462

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1066


KÜRESEL ÖLÇEKTE GERÇEKLEŞTİRİLEN GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN TESPİTİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ALİ KONAK

Global girişimcilik faaliyetleri son yıllarda ülkelerin kalkınması açısından önemli bir ekonomik faaliyet haline gelmiştir. Türkiye ve Türkiye gibi pek çok gelişmekte olan ülkedeki alt yapı eksiklikleri, finansal yetersizlikler ve bürokratik engeller, girişimcilik faaliyetleri konusunda girişimcilerin önündeki önemli engelleri teşkil etmektedir. Bu tür engelleri aşmak için sorunların doğru bir şekilde tespit edilmesi ve söz konusu sorunlara yönelik etkin çözümler üretmek amacıyla çeşitli çalışma ve düzenlemelerin yapması gerekir. Türkiye’de küresel girişimciliğin gelişimini Türkiye’nin Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Endeksi (GEDI) yardımıyla incelemek amacıyla hazırlanan bu çalışmada, Türk girişimcilerin iç pazar dinamikleri ve pazar sahası, ekonomik büyüme, risk yönetimi ve ürün geliştirmeye yönelik konularda önemli sorunlar ile karşılaşmamalarına karşın, araştırma geliştirme, yeni teknolojilerin üretilmesi ve fon sağlanması konusunda birtakım sorunlar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, Kalkınma, Yenilik, Endeks, Küresel

ASSESSMENT AND EVALUATION OF THE PROBLEMS ENCOUNTERED IN THE PROCESS OF ENTREPRENEURSHİP ACTIVITIES AT THE GLOBAL SCALE: TURKEY CASE

In recent years, entrepreneurship activities have become an important type of economic activity for the development of countries. Lack of infrastructure in many developing countries Turkey and such as Turkey financial inefficiencies and bureaucratic obstacles, poses significant barriers to entrepreneurs in entrepreneurship activities. The only way to overcome such obstacles is to make sure that the problem is correctly identified and that various studies and arrangements are made in order to produce effective solutions to the problem.In this study, prepared to examine the development of global entrepreneurship in Turkey with the help of Turkey's global Entrepreneurial and Development Index (GEDI), although Turkish entrepreneurs do not face significant problems with the domestic market dynamics and market pitch, economic growth, risk management and product development, research development, production of new technologies and the provision of funding A number of problems have been achieved.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship, Development, Innovation, Indeks, Global

Tam Metin 80

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.