Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1054-1076

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1817


TÜRK ATASÖZLERİNDE ERİKSON’UN PSİKOSOSYAL GELİŞİM DÖNEMLERİ

ESİN ÖZER

Erik Erikson (1902-1994) tarafından geliştirilen “Psikososyal Gelişim Kuramı”nda, bireyin kişilik gelişiminde hem sosyal çevre hem de doğuştan getirilen biyolojik temelli özelliklerin önemli rol oynadığı vurgulanmaktadır. Bireyin temel kişilik özelliklerinin gelişimi, sekiz gelişim dönemi şeklinde, tüm yaşam boyunca devam etmekte ve her bir gelişim dönemi, kendine özgü farklı gelişimsel özellikleri içermektedir. Psikososyal gelişim dönemlerinde öne çıkan temel özelliklerin Türk atasözleri bağlamında incelenerek, alan yazına katkıda bulunulması amaçlandığı bu çalışmada gelişim dönemleri, her bir dönemde öne çıkan özellikler hakkında bilgi verilmiş ve Türk atasözlerinin bu özelliklerle olan bağlantısı incelenmiştir. İçerik analizine dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, Türk Dil Kurumu Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü veritabanında yer alan atasözleri çalışmaya alınmıştır. Gelişim dönemlerindeki önemli özellikleri ve gelişimi etkileyen faktörlere vurgu yapan 389 atasözü tespit edilmiştir.131 atasözüyle en fazla yoğunlaşmanın 4’üncü dönem olan başarıya karşı yetersizlik döneminde, daha sonra 61 atasözüyle, 5’inci dönem olan kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası döneminde olduğu dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psikolojik Danışmanlık, Atasözleri, Kişilik gelişimi, Erikson, Psikososyal Gelişim Dönemleri

ERIKSON'S PSYCHOSOCIAL STAGES OF DEVELOPMENT IN TURKISH PROVERBS

In this study, which aims to examine the "Psychosocial Development Theory" developedby Erik H. Erikson within the scope of proverbs, information was given about the psychosocial development periods and the connection of Turkish proverbs with Erikson's psychosocial development period characteristics was evaluated. In this study based on content analysis, the proverbs in the Turkish Language Association Proverbs and Idioms Dictionary database were compiled by associating with the characteristics of Erikson's psychosocial development periods and included in the study by considering their meanings. In the study, many proverbs that support the prominent features in Erikson's "Psychosocial Development Periods" were found in Turkish proverbs.

389 proverbs have been identified, emphasizing the important characteristics of the developmental stages and the factors affecting the development. It is noteworthy that the highest concentration with 131 proverbs is in the period of success versus inadequacy, which is the 4th period, and then in the period of identity versus role confusion, which is the 5th period with 61 proverbs.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psychological Counseling, Proverbs, Personality Development, Erikson, Psychosocial Stages of Development

Tam Metin 218

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.