Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 784-807

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1321


ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE EBEVEYNLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİ’NE YÖNELİK KAVRAMLARA İLİŞKİN BİLİŞSEL ALGILARININ KİT ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

CENNET GÖLOĞLU DEMİR, ENGİN DEMİR

Bu araştırmanın amacı üstün yetenekli öğrenciler ve ebeveynlerinin Bilim ve Sanat Merkezi’ne [BİLSEM] yönelik “bilim, sanat, üstün yetenek, zekâ ve eğitim” kavramlarına ilişkin bilişsel algılarının belirlenmesidir. Araştırma verileri bilim ve sanat merkezinde öğrenim gören 64 üstün yetenekli öğrenci ve ebeveynlerinden elde edilmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme tekniklerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırma verileri kelime ilişkilendirme testi ile toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ebeveynler eğitimi bilim, sanat, üstün yetenek ve zekâ uyaran kavramlarının tamamıyla ilişkilendirirken; öğrenciler zekâyı bilim, sanat, üstün yetenek ve eğitim uyaran kavramları ile ilişkilendirmişlerdir. Öğrenciler için zekâ kavramı daha çok anlam ifade etmekte iken ebeveynler için eğitim daha anlamlıdır. Öğrencilerin BİLSEM’i bilim, zekâ, üstün yetenek ve sanat ile ilişkilendirdikleri fakat ebeveynlerin BİLSEM’i uyaran kavramların hiçbirisi ile ilişkilendirmedikleri belirlenmiştir. Öğrenciler için BİLSEM daha çok anlam ifade etmekte iken ebeveynler için okul daha çok anlam ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bilim ve Sanat Merkezi, Üstün Yetenek, Zekâ, Bilim, Sanat, Eğitim.

EXAMINING THE COGNITIVE PERCEPTIONS OF GIFTED STUDENTS AND THEIR PARENTS REGARDING THE CONCEPTS OF SCIENCE AND ART CENTER VIA WAT

The purpose of this study was to determine the cognitive perceptions of gifted students and their parents regarding the concepts of “science, art, gifted, intelligence and education”, intended for science and art center [BILSEM]. The study data were acquired from 64 gifted students receiving education in a science and art center and from their parents. Criterion sampling, one of the purposeful sampling techniques was used in the research. The data were collected via the word association test. The data were analyzed by content analysis. As a result of the study, parents associated education with all of the stimulating concepts of science, art, gifted and intelligence; while students associated intelligence with the stimulating concepts of science, art, gifted and education. The concept of intelligence made more sense to students and the concept of education to parents. It was determined that students associated BILSEM with science, intelligence, gifted and art, whereas parents associated BILSEM with none of the stimulating concepts. The concept of BILSEM made more sense to students and the concept of school to parents.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Science and Art Center, Gifted, Intelligence, Science, Art, Education.

Tam Metin 234

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.