Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1955-1982

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1910


KARMAŞIK DEVAMLILIK, ÇALIŞAN SESİ, İŞVEREN MARKASI VE FARKLILIK ALGISI İLİŞKİSİ: BİR LOJİSTİK ÖRGÜTÜ

OSMAN BENK, ALPTEKİN SÖKMEN

Örgütlerin ve çalışanların birbirlerini anlama çabaları araştırmacıları insan kaynağının tutum ve davranış yapısını inceleme merakına sürüklemektedir. Bu inceleme merakından hareketle, araştırmanın amacı; karmaşık devamlılık, çalışan sesi, işveren markası ve farklılık algısı arasındaki ilişkileri lojistik sektöründe Ankara’daki bir örgütün çalışanları örnekleminde ele almaktır. Araştırma 2021 yılında Ocak ve Şubat ayları arasında, kolayda örnekleme tekniği ile ulaşılan bir işletmeden 336 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. SPSS 27 paket programında yapılan basit regresyon analiz sonuçlarına göre; işveren markası algısı farklılık algısını; karmaşık devamlılık çalışan sesi, işveren markası ve farklılık algısını, çalışan sesi işveren markası ve farklılık algısını hem anlamlı hem de pozitif olarak etkilemektedir. SPSS Process Macro 2.16.3 programında Hayes’in Model 6 - çoklu ardışık aracılık analizi sonuçlarına göre; çalışan sesi ve işveren markası algısı, karmaşık devamlılığın farklılık algısına olan etkisine ardışık olarak aracılık etmektedir. Bu bağlamda, araştırma sonuçları ile örgütlerin ilgili çalışan algı ve davranışlarını etkin yönetmede fayda elde edebileceği tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Karmaşık Devamlılık, Çalışan Sesi, İşveren Markası, Farklılık Algısı, Lojistik

THE RELATIONSHIP OF PRESENTEEISM, EMPLOYEE VOICE, EMPLOYER BRAND AND PERCEPTION OF DIVERSITY: A LOGISTICS ORGANIZATION

The understanding efforts of both organizations and employees each others lead the researchers to the curiosity of examining the attitude and behavior structure of the human resource. Based on this curiosity of examining, the aim of the research is to establish a relationship between presenteeism, employee voice, employer brand and perception of diversity in logistics sector in Ankara, is to consider in the sample of the workers of an entity. The research was carried out between January and February 2021, with 336 participants from an enterprise reached by convenience sampling technique. Correlation and regression analyzes were performed to test the research hypotheses. According to the results of the simple regression analysis made in the SPSS 27 package program; employer brand affects diversity perception; presenteeism affects employee voice, employer brand and diversity perception; employee voice affects employer brand and diversity perception as meaningful and positive. According to the results of Hayes' Model 6 - multiple serial mediation analysis in SPSS Process Macro 2.16.3 program; serial mediation effects of both employee voice and employer brand were obtained on the impact of presenteeism on diversity perception. In this context, it is assumed that the results of the research will be able to benefit organizations in effectively managing the relevant employee perceptions and behaviors.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Presenteeism, Employee Voice, Employer Brand, Diversity Perception, Logistics

Tam Metin 231

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.