Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2651-2663

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1492


ÖRGÜTSEL ADALETİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACI ROLÜ: KAMU SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

ALEV SÖKMEN

Bu çalışmada örgütsel adalet (ÖA), örgütsel güven (ÖG), iş tatmini (İŞT) ve işten ayrılma niyeti (İAN) değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara’da bir kamu kurumunda görev yapan 365 çalışanın katılımıyla ampirik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Analizlerde öncelikle kullanılan ölçekler, geçerlilik ve güvenilirlik boyutlarıyla ele alınmıştır. Sonrasında ise korelasyon ve regresyon analizleri ilişkilerin varlığı ve hipotezlerin testi amacıyla uygulanmıştır. Korelasyon analiz bulguları, örgütsel adalet, örgütsel güven ve iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkiyi ortaya koymuştur. Bununla birlikte analizler, örgütsel adalet ve örgütsel güvenin, işten ayrılma niyeti ile arasında negatif yönlü anlamlı ilişkisini ortaya koymuştur. Regresyon analiz sonuçları, örgütsel adalet ve örgütsel güvenin hem iş tatmini, hem de işten ayrılma niyeti üzerinde anlamlı etkilerinin olduğunu göstermiştir. Aracı etkisini ortaya koymak amacıyla Baron ve Kenny tarafından geliştirilen dört aşamalı prosedürler uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, örgütsel adaletin, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti değişkenlerine etkisinde örgütsel güvenin kısmi aracı etkisi olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti

ORGANIZATIONAL JUSTICE, ORGANIZATIONAL TRUST, JOB SATISFACTION, AND INTENTION TO LEAVE RELATIONSHIP: A RESEARCH ON PUBLIC SERVANTS

In this study, it is aimed to show the effect organizational justice (OJ) and organizational trust (OT) on job satisfaction (JS) and turnover intention (TI). A quantitative research was employed on 365 public employees in Ankara. The reliability and validity of the measurement instruments are primarily tested before. Correlation and series of regression analyses are applied for investigating relationships and testing research hypotheses. According to the correlation analysis, there is a significant positive correlation between organizational justice, organizational trust, and job satisfaction. In addition to this, organizational justice and organizational trust have a significant negative relationship with turnover intention. As a result of regression analysis, organizational justice and organizational trust have a meaningful effect on job satisfaction and turnover intention. Baron and Kenny’s four step procedures are employed in order to test mediation effect. Research findings show that the effect of organizational justice is partially mediated by organizational trust on job satisfaction and turnover intention variables.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Justice, Organizational Trust, Job Satisfaction, Turnover Intention

Tam Metin 45

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.