Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2090-2104

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1849


COVID-19 DÖNEMİNDE HEMŞİRELERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ

GÖKTEN ÖNGEL

Bu araştırmada yüksek düzeyde riske maruz kalan hemşirelerin mesleki tükenmişlik düzeylerinin işten ayrılmaya etkisinde iş doyumları ve örgütsel bağlılıklarının aracı rolü incelenmektedir. Araştırma İstanbul’daki bir eğitim ve araştırma hastanesinde 21.12.2021-31.12.2021 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 392 hemşireden veri toplanmıştır. Araştırmanın modelinin testinde, SPSS Process 2.16 makrosu kullanılarak, verilerin istatistiksel analizinde, faktör analizi, tanımlayıcı istatistikler ve Pearson korelasyon analizi kullanılmış ve aracılık analizi yapılmıştır. Verilerin analizi sonucunda hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin işten ayrılma niyeti üzerinde negatif yönde anlamlı etkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca, iş doyumu ve örgütsel bağlılığın da bu ilişkide aracı rolüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan iş doyumu ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyetini azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Covid-19 döneminde hemşirelerin işten ayrılma niyetlerinin çok yüksek olmamakla birlikte iş doyumu ve iş tatmininden etkilendiği görülmüştür. Bulgulara göre hemşirelerin tükenmişlik düzeylerinin tek başına işten ayrılma niyetlerini oluşturmadığı, bu araştırmada incelenmeyen örgütsel ve mesleki diğer faktörlerin işten ayrılma niyeti üzerinde etkileri olabileceğini göstermektedir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda sadece hemşirelerin değil, diğer sağlık çalışanlarının da pandemi sonrası ihtiyaçlarının tespit edilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tükenmişlik, iş doyumu, örgütsel bağlılık, işten ayrılma niyeti, hemşireler, aracılık rolü

THE EFFECT OF OCCUPATIONAL BURNOUT IN NURSES ON INTENT TO LEAVE: THE MEDIATION ROLE OF JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT

With the Covid-19 pandemic, health workers continued to perform their duties at risk. In this study, the mediating role of job satisfaction and organizational commitment in the effect of occupational burnout levels of nurses, who are health workers exposed to high levels of risk, on leaving work is examined. The research was carried out in Istanbul's training and research hospital during the 21.12.2021-31.12.2021 period. In testing the model of the research, SPSS Process 2.16 macro was used, factor analysis, descriptive statistics and Pearson correlation analysis were used in the statistical analysis of the data, and mediation analysis was performed. As a result of the analysis of the data, it was determined that the burnout levels of the nurses had a negative and significant effect on the intention to leave. Job satisfaction and organizational commitment had a mediating role in this relationship. In addition, it was concluded that job satisfaction and organizational commitment reduce the intention to leave. According to the results obtained, it was seen that the intention to leave the nurses' jobs during the Covid-19 period was not very high, but it was significantly affected by job satisfaction and job satisfaction. According to the findings, it is seen that the burnout levels of the nurses alone do not constitute their intention to leave, and that other organizational and professional factors that were not examined in this study may have an effect on the intention to leave. In future studies, it is recommended to determine the post-pandemic needs of nurses and other healthcare professionals.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Burnout, job satisfaction, organizational commitment, intention to leave, nurses, mediating role

Tam Metin 109

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.