Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 4  Sayfa: 2939-2954

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1982


TÜRKİYE’DE BÖLGELERARASI İÇ GÖÇ VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

ÇİĞDEM ÇADIRCI, LEVENT KAYA

Göç ülkelerin siyasal, ekonomik, kültürel yapısında önemli etkilere sahip olan bir olgudur. Bu olgunun bu yapılar üzerinde meydana getirdiği değişimler toplumların yeniden inşasını sağlaması bakımından önemlidir. Bu çalışmada 2008-2021 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak Türkiye’de Düzey 1 Bölgelerinde iç göç ile işsizlik arasındaki ilişki incelenmiştir. Değişkenlerin durağanlık sınaması Nazlıoğlu-Karul (2017) Panel fourier birim kök testi ile yapılmıştır. Hem iç göç hem de işsizlik değişkeni birim köklü çıkmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Dumitrescu-Hurlin (2012) testi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de iç göçten işsizliğe doğru nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Çalışmada elde edilen ampirik bulgular Türkiye’de Düzey 1 bölgelerinin sahip olduğu itici ve çekici faktörlerin etkisiyle gerçekleşen iç göç hareketinin işsizliği arttırdığını göstermektedir. Bir diğer önemli bulgu ise bölgeler arasında gerçekleşen iç göç hareketinin, özellikle sanayileşmiş bölgelere yapılması nedeniyle göç edilen bölgelerde işsizliği arttıran bir etkiye sahip olmasıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İşsizlik, Göç, Düzey 1 Bölgeleri, Panel Nedensellik Analizi.

EXAMİNATİON OF THE INTERREGİONAL INTERNAL MİGRATİON AND UNEMPLOYMENT RELATİONSHİP WİTH PANEL CAUSALİTY ANALYSİS IN TURKEY

Migration is a phenomenon that has important effects on the political, economic and cultural structure of countries. The changes caused by this phenomenon on these structures are important in terms of enabling the reconstruction of societies. In this study, annual data for the period 2008-2021 were used. The relationship between internal migration and unemployment was examined for Level 1 Regions in Turkey. The stationarity test of the variables was done by Nazlıoğlu-Karul (2017) Panel Fourier unit root test. Both internal migration and unemployment variables have a unit root. The causality relationship between the variables was examined with the Dumitrescu-Hurlin (2012) test. According to the results obtained, a one-way causality relationship was found from internal migration to unemployment in Turkey. The empirical findings obtained in the study show that the internal migration movement, which is the effect of the push and pull factors of the Level 1 regions increases unemployment in Turkey. Another important finding is that the internal migration movement between the regions has an increasing effect on unemployment in the migrated regions, especially due to the fact that it is carried out to industrialized regions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Migration, Unemployment, Level 1 Regions, Panel Causality Analysis.

Tam Metin 198

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.