Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 2078-2093

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.09.1418


TÜRKİYE’DE 2001 KRİZİ SONRASI ENFLASYON-BÜYÜME ETKİLEŞİMİ

MEHMET MERT TÜRK

İktisadın temel amaçlarından biri Ekonomik büyüme olgusudur. Enflasyon ise ekonominin temel makroekonomik değişkenleri üzerinde belirleyici etkisi olan bir faktördür. Bu çalışmada Türkiye’de enflasyon ve büyüme arasındaki ilişki 2003:1-2019:4 dönemi için incelenmiştir. Ampirik bulgular incelenen dönemde enflasyonun büyüme üzerindeki baskılayıcı etkisini göstermiştir. %1’lik enflasyon artışının, büyümeyi yaklaşık %0.54 azalttığı ortaya konmuştur. Çalışmada değişkenler arasında uzun dönem ilişki için hata düzeltme modeline dayalı (ECT) Engel Granger Eşbütünleşme Analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda uzun dönemli ilişkinin varlığı ispat edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Enflasyon, Büyüme, Eşbütünleşme Analizi, Hata Düzeltme Modeli

AFTER THE 2001 ECONOMIC CRISIS IN TURKEY INFLATION-GROWTH INTERACTION

One of the main objectives of economics is the phenomenon of economic growth. Inflation, on the other hand, is a factor that has a determining effect on the basic macroeconomic variables of the economy. In this study were examined the relationship between inflation and growth in Turkey for the period 2003:1-2019:4. Empirical findings showed the suppressive effect of inflation on growth in the period analyzed. It has been demonstrated that the 1% inflation increase reduced growth by about 0.54%. In the study, Engel Granger Cointegration Analysis based on error correction model (ECT) was performed for long term relationship between variables. As a result of the analysis, the existence of a long-term relationship has been proved.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Inflation, Growth, Cointegration Analysis, Error Correction Model

Tam Metin 625

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.