Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1135-1149

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1165


KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER BAĞLAMINDA ÖZEL FİNANS GİRİŞİM MODELİ

MERVE CEMİLE ATEŞ

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sıklıkla Kamu Özel İşbirliği (PPP) Modeline başvurmaktadır. Model, Birleşik Krallık’ ta Özel Finansman Girişimi (PFI) ve Özel Finans 2 (PF2) Modeli olarak farklı bir yorum ile uygulanmaktadır. Bu çalışmada Özel Finans Girişim Modelleri geleneksel PPP Modeli ile karşılaştırılarak avantajları ve dezavantajları açısından tartışılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre PFI’ ın, özellikle finansal kriz sonrasında ve özel ortaklığın başarısızlığı durumunda, kamunun garantör konumunda olması sebebiyle risk tahsisinde başarılı olamadığı görülmektedir. 2008 Küresel Finansal Krizi sonrasında Birleşik Krallık’ ın PFI modeline ilişkin tecrübeleri de örnek niteliğindedir. Öte yandan kamu kesimi tarafından avantaj olarak kabul edilen projelerin bilanço dışı olması ve devlet borçlarında görülmemesi, mali şeffaflık ilkesi gereği uygun olmadığı gibi devletin gerçek bilançosunun finansal kriz ve başarısızlık dönemlerinde ortaya çıkması kamu maliyesi için mali risk unsuru olarak değerlendirilmektedir. Son yıllarda PPP pazarında hızlı bir gelişme gösteren Türkiye de mali şeffaflık ve bilanço dışılık konusunda aynı süreç ile karşı karşıyadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamu Özel İşbirliği, PFI, PF2, 2008 Küresel Krizi, Mali Şeffaflık

WITHIN THE SCOPE OF CRITICAL EVALUATIONS ON PUBLIC PRİVATE PARTNERSHIP MODEL; PFI MODEL

Developed and developing countries are often performed the Public Private Partnership (PPP) Model, is used in the UK withdifferent interpretations as the Private Finance Initiative (PFI), and the Private Finance 2 (PF2) Model. In this study, those PFI Models were compared to the traditional PPP Model and discussed in terms of advantages and disadvantages. The study indicated that the using of PFI models are not adequate for risk allocation as the public is the guarantor position, especially in failure of the private partnership, and after the financial crisis. In this perspective, the UK’s experiences with the PFI models are exemplary after the 2008 Global Financial Crisis. However, the public sector are considered as advantages performing the PFI models in projects due to off the balance sheet and not placed in government debts which are detrimental effect on  the principle of fiscal transparency and the emergence of the state's real balance sheet during financial crisis and failure periods appears as a financial risk factor for public finance.Consequently, Turkey is the one of the most developing country using with PPP model in the last two decades, faced with the same problems in fiscal transparency and off the balance sheet.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Private Partnership, PFI, PF2, 2008 Global Financial Crisis, Financial Transparency

Tam Metin 165

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.