Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1115-1132

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1842


ABD’DE GÖÇ VE REEL ÜCRETLER ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

İBRAHİM AYTEKİN, ŞEYMA BOZKAYA

Göç olgusu, geçmişten günümüze kadar sosyal bilimlerin ortak çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu nedenle göçün birden fazla sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerin başında ise ekonomik sebepler gelmektedir. Ekonomik sebeplerden dolayı göç eden insanlar genelde yaşadıkları yerlerden daha iyi bir yaşam ve gelir imkânı sunan ülkelere veya bölgelere göç etmektedirler. Ekonomik sebepli göçlere ev sahipliği yapan ve sınırlarında büyük bir göçmen stoku barındıran ülkelerin başında ise Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; ABD’nin 1981-2017 yılları arasındaki zaman diliminde uluslararası göç ile reel ücretler arasındaki nedensellik ilişkisini incelemektir. Nedensellik ilişkisinin tespit edilmesinde yapılan ekonometrik analizin ilk basamağında serilere Arttırılmış Dickey-Fuller ve Phillips-Perron birim kök testleri uygulanmıştır. Uygulanan birim kök testlerinin sonucunda serilerin farklı düzeylerde durağan oldukları tespit edilmiştir. Ardından gecikmesi arttırılmış vektör otoregresif modeli tahmin edilmiş ve tahmin edilen bu model üzerinden serilere Toda-Yamamoto nedensellik testi uygulanmıştır. Yapılan nedensellik testi sonucunda gelir ile enflasyona arasında çift yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Ayrıca enflasyondan reel ücretler ile işsizliğe doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanırken; reel ücretlerden işsizliğe doğru ise tek yönlü bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Son olarak uluslararası göç ile reel ücretler, işsizlik, gelir ve enflasyon arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Göç, Reel Ücretler, Gelir, Enflasyon, İşsizlik, Nedensellik

ANALYSIS OF CAUSALITY RELATIONSHIP BETWEEN MIGRATION AND REAL WAGES IN THE US

The phenomenon of migration constitutes the common study area of ​​social sciences from past to the present. Therefore, there are various reasons for migration. One of these reasons is coming from economic aspects. People who migrate for economic reasons generally immigrate to countries or regions that offer better living and income opportunities than where they live. The United States is one of the countries that hosts economic migration and has a large immigrant stock on its borders. Therefore, this study aims to examine the causal relationship between international migration and real wages in the USA between the years 1981 and 2017. The Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron unit root tests were applied to the series in the first step of econometric analysis in the determination of the causality relationship. As a result of the applied unit root tests, it has been determined that the series are stationary at different levels. Then, the vector autoregressive model with increased delay was estimated and the Toda-Yamamoto causality test was applied to the series over this predicted model. As a result of the causality test, a bidirectional causality relationship was found between income and inflation. In addition, while there is a unidirectional causality relationship was found between inflation to real wages and unemployment; on the other hand, a unidirectional causality relationship was found between real wages to unemployment. Finally, no causal relationship was found between international migration and real wages, unemployment, income, and inflation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Migration, Real Wages, Income, Inflation, Unemployment, Causality

Tam Metin 235

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.