Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 808-827

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1324


TÜRKİ DEVLETLERDE KÜRESEL EKONOMİK ENTEGRASYON, BEŞERİ SERMAYE YATIRIMLARI VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ

TÜRKER ŞİMŞEK, EMİNE DESTEBAŞI

Küreselleşme, uluslararası ölçekte siyasal, ekonomik ve kültürel bütünleşme ile tüm dünyayı etkileyen bir olgudur. Günümüzde küreselleşmenin etki alanları arttıkça önemi de artmaktadır. Küreselleşmenin olumlu olumsuz yönleri halen tartışılmaktadır. Geniş bir yelpazeye sahip olan küreselleşme teknolojiden düşünce yapımıza kadar birçok alanda etkisini göstermektedir. Bu yüzden çalışmada küreselleşmenin ekonomik etki alanlarıyla ilgilenilmektedir. Bu çalışmanın amacı, küresel ekonomik entegrasyon sürecinde beşeri sermaye yatırımı ve yolsuzluk kavramının etkilerini ekonometrik analiz çerçevesinde incelemektir. Seçilmiş 5 Türk devleti (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkiye) için 1995-2017 dönemi ele alınarak panel veri yöntemi ile analiz yapılmıştır. Veriler Dünya Bankası, Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Miras Vakfı (The Heritage Foundation) veri tabanından yıllık olarak alınmıştır.  Panel FMOLS (Tamamen Değiştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi) testi sonucuna göre, beşeri sermaye yatırımlarının, ekonomik özgürlüğün ve yolsuzluğun küresel ekonomik entegrasyonu pozitif yönde etkilediği; işgücü ve nüfustaki bir birimlik artışın küresel ekonomik entegrasyonu negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular ışığında izlenecek politikaların ilgili ülke ekonomilerinde etkinliği sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Küresel Ekonomik Entegrasyon, Beşeri Sermaye Yatırımları, Yolsuzluk, Panel Tamamen Değiştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi, Türki Devletler

THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBAL ECONOMIC INTEGRATION, HUMAN CAPITAL INVESTMENTS AND CORRUPTION IN TURKIC STATES

Globalization is a phenomenon that affects the whole world through political, economic and cultural integration on an international scale. Nowadays, the importance of globalization increases as the impact areas increase. The positive and negative aspects of globalization are still being debated. Globalization, which has a wide range, has its effect in many areas from technology to our thinking. Therefore, the study deals with the economic impact areas of globalization. The aim of this study is to examine the effects of human capital investment and corruption in the context of econometric analysis in the global economic integration process. Selected 5 Turkic States (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkey) for the 1995-2017 period is analyzed using the panel data method. Data are collected annually from the World Bank, Transparency International, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the Heritage Foundation. According to Panel FMOLS (Fully Modified Least Squares Method) test, human capital investments, economic freedom and corruption positively affect global economic integration; One unit increase in labor and population negatively affected global economic integration. It is thought that the policies to be followed in the light of these findings will ensure the effectiveness of the economies of the relevant countries.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Global Economic Integration, Human Capital Investments, Corruption, Panel Fully Modified Least Squares Method, Turkic States

Tam Metin 233

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.