Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 841-853

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1802


HAVACILIK SEKTÖRÜNDE Y VKUŞAĞININ SATIN ALMA TERCİHİNDE MARKA ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

EKREM SÜZEN

Havayolu taşımacılığının günümüzde giderek önemli hale gelmesiyle beraber pazardaki payı büyük ölçüde artmıştır. Havayolu şirketleri yolcularını elde tutabilmek ve yeni yolcuları da çekebilmek için birtakım farklılıklar yaparak tercih sebebi olmalıdır. Ayrıca günümüzde havayolu taşımacılığını kullanan kesimin büyük bölümünü oluşturan Y  kuşaklarının araştırılması önem kazanmaktadır. Araştırmanın önemi de marka algısının satın alma doğrultusunda fark yarattığının açıklanmasıdır. Çalışmanın amacı, Türkiye’deki havayolu işletmelerinin yarattığı marka algılarının Y  kuşakları satın alma tercihini ölçmektir. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı havacılık sektöründe işletmeler farklı olabilmek adına birtakım yenilikler arayışına girmektedirler. Bunun içinde dinamizmin hâkim olduğu pazarlama stratejileri geliştirmelidirler. Literatürde yer alan marka algısı, memnuniyet ve benimseme ölçeklerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki havayolu taşımacılığını kullanan Y kuşağı yolcular oluşturmaktadır. Havayolu taşımacılığını kullanan Y  kuşağı yolcuların tamamına anket değerlendirmesi yapılması mümkün olmadığından maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılarak daha önce en az bir kez Türkiye’de havayolu taşımacılığını kullanan 18 yaş üzeri kişiler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmada 368 kişilik bir örneklem kullanılmıştır. Araştırmanın konusu Türkiye’de hizmet veren havayolu işletmeleriyle sınırlandırılmış olup, araştırma havayolu taşımacılığı kullanan Y  kuşağı yolcular üzerinde yapılmıştır. Araştırma yapılırken anket uygulaması ve literatür taraması yeterli görülmüştür. Araştırmanın literatür taraması bölümü oluşturulurken, rapor, makale, kitap ve web siteleri kaynaklarından faydalanılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Havacılık Sektörü, Y Kuşağı, Marka Algısı, Satın Alma Niyeti,Pazarlama

A STUDY ON BRAND PERCEPTİON İN PURCHASİNG PREFERENCES OF GENERATİONS Y İN THE AVİATİON INDUSTRY

With the increasing importance of air transport today, its share in the market has increased to a great extent. Airline companies should be the reason for preference by making some differences in order to retain their passengers and attract new passengers. In addition, it is important to investigate the Y  generations, which make up the majority of the segment that uses air transport today. The importance of the research is to explain that brand perception makes a difference in the direction of purchasing. The aim of the study is to measure the Y  generation purchasing preferences of the brand perceptions created by the airline companies in Turkey. In the aviation sector, where competition is intense, businesses are looking for some innovations in order to be different. In this, they should develop marketing strategies dominated by dynamism. Brand perception, satisfaction and adoption scales in the literature were used. The universe of the research consists of Y  generation passengers who use air transport in Turkey. Since it is not possible to evaluate all Y  generation passengers using air transport, people over the age of 18 who have used air transport in Turkey at least once before, using the maximum diversity sampling method, constitute the sample of the research. In this context, a sample of 368 people was used in the study. The subject of the research was limited to the airline companies serving in Turkey, and the research was carried out on Y  generation passengers using air transport. While conducting the research, questionnaire application and literature review were deemed sufficient. While creating the literature review section of the research, reports, articles, books and web sites were used

Anahtar Kelimeler (Keywords): Aviation Industry, Generation Y, Brand Perception, Purchasing Intention, Marketing

Tam Metin 243

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.