Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1739-1751

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1860


ÖZ BENLİK UYUMUNUN MARKA ÖZGÜNLÜĞÜ DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SERTAÇ ÇİFCİ, IŞIL KARAPINAR ÇELİK, RUZİYE COP

Öz benlik uyumunun, tüketicilerin marka özgünlüğü değerlendirmesi üzerindeki etkisi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Marka özgünlüğü dört temel boyut şeklinde ele alınmış (süreklilik, orijinallik, güvenilirlik ve doğallık) ve öz benlik uyumunun (gerçek ve ideal öz benlik uyumu) etkisi çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Araştırma verileri 334 kişiden anket aracılığı ile toplanmış ve geçerlilik-güvenilirlik analizleri ile hipotezlerin test edilmesinde açıklayıcı, doğrulayıcı faktör analizleri ile doğrusal regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma bulguları göstermektedir ki, gerçek ve ideal öz benlik uyumunun marka özgünlüğü değerlendirmesinde olumlu yönde etkisi vardır. Gerçek öz benlik uyumunun orijinallik boyutu üzerindeki etkisi ise yoktur. Ayrıca gerçek öz benlik uyumuna kıyasla ideal öz benlik uyumunun marka özgünlüğü değerlendirmesine daha çok etkisi olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Gerçek Öz Benlik Uyumu, İdeal Öz Benlik Uyumu ve Marka Özgünlüğü, Özgünlük, Linear Regresyon,

THE EFFECT SELF-CONGRUENCE ON BRAND AUTHENTICITY EVALUATION

The aim of this study is to reveal the effect of self-congruence on consumers' evaluation of brand authenticity. Brand authenticity was considered as four basic dimensions (consistency, originality, reliability and naturalness) and the effect of self-congruence (actual and ideal self-congruence) on them was the subject of the study. Research data were collected from 334 participants. Explanatory and confirmatory factor and linear regression analyses were used in testing the hypotheses. Research findings show that actual and ideal self-congruence has a positive effect on brand authenticity evaluation. Actual self-congruence has no effect on the originality dimension. Our results also showed that ideal self-congruence has a greater effect on the evaluation of brand authenticity compared to actual self-congruence.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Actual Self-congruence, Ideal Self-congruence, Brand Authenticity, Authenticity, Linear Regression.

Tam Metin 127

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.