Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1202-1216

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1347


DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ

ERGÜN KARA, ATTİLA KAYA

Bu çalışmanın amacı dönüşümcü liderliğin çalışan performansı üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracılık rolünün araştırılmasıdır. Bu amaçla Muğla ili Marmaris ilçesindeki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde çalışan 282 katılımcıdan anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Ölçek geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılarak, değişkenler arası ilişkiler tespit edilmiş ve yapısal eşitlik modeli ile modelin uyum iyiliği testleri ve regresyon analizi yapılmıştır. Aracılık rolünü test edebilmek için ise dolaylı etkilerin anlamlılığına bakılmış ve bunun için boostrap yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde dönüşümcü liderliğin çalışan performansı ve iş tatminini pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Aracılık analizi neticesinde ise iş tatmininin dönüşümcü liderlik ile çalışan performansı arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dönüşümcü liderlik, Çalışan performansı, İş tatmini

THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION IN THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON EMPLOYEE PERFORMANCE

The aim of this study is to investigate the mediating role of job satisfaction in the influence of transformational leadership on employee performance. For this aim, data was collected through a questionnaire from 282 participants working in four and five star hospitality establishments in Marmaris, Muğla.  Confirmatory factor analysis (CFA) was done for scale validity, relationships among variables were determined and goodness-of-fit tests and regression analysis were realised with the structural equation model. To test the mediation role, the significance of indirect effects was examined and the boostrap method was used for this purpose. In the analyzes, it was found out that transformational leadership positively influences employee performance and job satisfaction positively. As a result of the mediation analysis, it was found out that job satisfaction has a partial mediation role in the relationship between transformational leadership and employee performance.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Transformational leadership, Employee performance, Job satisfaction

Tam Metin 175

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.