Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2390-2408

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1936


AKSARAY İLİNDE SÜTÜN KOOPERATİFLER ARACILIĞIYLA PAZARLANMA SÜRECİ

LEVENT AKKAYA, AHMET ÖZÇELİK

Pazarlama, üretimden önce başlayan bir süreçtir ve kırsal yerleşimlerde tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik en önemli örgütlenmeler arasında kooperatifler yer almaktadır. Aksaray İlindeki kırsal yerleşimlerde tarımsal ürünlerin pazarlanmasında en fazla tercih edilen yöntemlerden birinin de Kooperatif/TMO/Ticaret Borsası olduğu görülmektedir. Kırsal yerleşimlerde süt ve süt ürünlerinin, kök ve yumru bitki yetiştiriciliğinden sonra en fazla kişinin iştigal ettiği tarımsal faaliyet olduğu anlaşılmaktadır. Aksaray İli, çiğ süt üretiminde en fazla üretime sahip 10 il arasında yer almakta olup Türkiye’deki toplam üretimde %2’nin üzerinde paya sahiptir. Aksaray İlindeki kırsal yerleşimlerin büyük bölümünde (%77,25) süt ve süt ürünleri üretiminin ticari amaçlı olarak yapıldığı görülmektedir.

Kooperatifçilik ile kırsal kalkınma arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu, kırsal kalkınmayla birlikte bölge içi gelişmişlik farkının da azalacağı tartışılmaktadır. Tarımsal kooperatiflerin mevcut durumunun bilinmesi kırsal kalkınmaya yönelik plan, proje ve stratejilere yol gösterecektir.

Bu çalışmada, Aksaray İlindeki kırsal yerleşimlerde süt ve süt ürünlerinde kooperatifleşmenin mevcut durumu analiz edilmiş, kooperatiflerin sütün pazarlanmasındaki rolü ve örgütlenmenin kırsal kalkınmadaki önemi belirtilmiştir. Kooperatifleşmenin eksik olduğu kırsal yerleşimlerin nicel araştırma yöntemiyle tespiti yapılmıştır. Kooperatifleşme açığının yüksek olduğu kırsal yerleşimlerde verimin de düşük olduğu saptanmıştır. Çalışmada ikincil veriler kullanılmış, gösteriminde ise basit oran analizi, yüzde hesapları gibi temel istatistiki göstergelerden yararlanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kırsal Kalkınma, Pazarlama, Süt ve Süt Ürünleri, Aksaray İli

MARKETING PROCESS OF MILK THROUGH COOPERATIVES IN AKSARAY PROVINCE

Marketing is a process that starts before production; cooperatives are one of the most critical organizations in rural settlements for the marketing of agricultural products. It is observed that one of the most preferred methods in the marketing of agricultural products in rural settlements of Aksaray Province is the Cooperative/LCO/Commercial Exchange method. It is observed that dairy and dairy products are an agricultural activity most people are engaged in after root and tuber plant cultivation in rural settlements. Aksaray Province is among the top 10 provinces with the highest production of raw milk and has a share of over 2% of total production in Türkiye. Dairy and dairy products are produced for commercial purposes in most of the rural settlements (77,25%) of Aksaray Province.

It is argued that there is a solid and positive relationship between cooperatives and rural development, and with rural development, the intraregional development gap would reduce. Revealing the current situation of agricultural cooperatives would guide the plans, projects, and strategies to be created for rural development.

In this study, the current situation of cooperatives in dairy and dairy products in rural settlements of Aksaray Province has been analyzed, and the importance of being organized is indicated. Rural settlements where cooperatives are lacking have been identified with the quantitative research method. It has been determined that productivity is low in rural settlements where the cooperative gap is high. This study used secondary data, and fundamental statistical indicators such as simple ratio analysis and percentage calculations were used in their demonstration.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Agricultural Development Cooperative, Rural Development, Marketing, Dairy and Dairy Products, Aksaray Province

Tam Metin 220

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.