Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1258-1281

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1361


ÇALIŞANLARIN KISA ÖZ-KONTROL ALGILARI ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

MUHAMMED ALİ YETGİN

Öz-kontrol, diğer insanlar ile uyumlu ilişkiler sağlamak için, kendisine ait duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesi olarak tanımlanmıştır.  Bu çalışma, literatüre güncel olarak kazandırılmış olan ve üzerinde henüz yeterli çalışma olmayan kısa öz-kontrolün çalışanların algıları üzerine tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada çalışanların, bulundukları örgütler açısından, öz-kontrol algıları ölçülmüştür.  Araştırma, Karabük ilinde farklı sektörlerde çalışan 409 kişiden anket yöntemi ile toplanan veriler üzerinden yürütülmüştür. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen çalışanlardan anket yöntemi ile veriler toplanarak SPSS paket programı kullanılarak hipotezler test edilmiştir. Araştırmanın, güvenilirlik için kullanılan temel analizde Cronbach Alpha (α) değerini karşıladığı görülmüştür. Araştırmada, one sample t test, independet samples t test ve ANOVA testleri uygulanmıştır.Sonuç olarak bireylerde öz-kontrol davranışları istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): kısa öz-kontrol, öz-kontrol, öz-disiplin, dürtüsellik

A RESEARCH ON EMPLOYEES’ BRIEF SELF-CONTROL PERCEPTIONS

Self-control is defined as being able to control his own feelings, thoughts and behaviors in order to establish harmonious relationships with other people. This study has been carried out to determine the brief self-control on the perceptions of the employees, which have not been updated in the literature and not yet sufficiently studied. In this study, self-control perceptions of employees were measured. The research was carried out on the data collected by survey method from 409 people working in different sectors in Karabük province. Hypotheses were tested by using the SPSS package program by collecting data from the survey method from the employees determined by simple random sampling method. Cronbach Alpha (α) value was used for reliability analysis and the research found reliable. In the research, one sample t test, independet samples t test and ANOVA tests were applied. As a result, self-control behaviors were found statistically significant in individuals.

Anahtar Kelimeler (Keywords): brief self-control, self-control, self-discipline, impulsiveness

Tam Metin 161

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.