Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 291-301

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1083


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ YENİLENMİŞ BLOOM TAKSONOMİSİ BİLİŞSEL BASAMAKLARINA GÖRE SORU SORMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

SİBEL IŞIK MERCAN

Bu araştırma, coğrafya konuları ile ilgili üst düzey soru sorma becerilerini ortaya koymak amacıyla sosyal bilgiler öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada alan araştırması yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklem yönteminin seçildiği bu çalışmada araştırma verileri 2018-2019 iki farklı eğitim fakültesinde 4. sınıf Sosyal Bilgiler Eğitimi Programına devam eden gönüllü öğrencilerden toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla bilgilendirici metin verilmiştir. Verilen metin içeriğine göre katılımcılardan 6-10 arasında soru hazırlamaları istenmiş ve elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi bilişsel basamaklarına dağılımında ‘’Hatırlama’’ % 55,2 ile en çok soru üretilen basamak olarak karşımıza çıkarken  , % 24,4 ‘’anlama’’, %  14,8 ‘’çözümleme’’, % 4,6 ‘’Yaratma’’ ve ‘’değerlendirme’’ basamağında  % 0,8 oranında soru sorulurken iken ‘’uygulama’’, basamağında soru sorulmamıştır. Araştırma sonuçları katılımcıların üst düzey soru sorma becerilerine sahip olmadıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca katılımcıların ait oldukları fakülte ile üst düzey soru sorma becerileri arasında belirgin bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yenilenmiş Bloom Taksonomisi, bilişsel basamaklar, sosyal bilgiler öğretmen adayları

THE INVESTIGATION OF QUESTKIONING SKILLS ACCORDING TO COGNITIVE STEPS OF RENEWED BLOOM TAXONOMY IN SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES

This research was carried out on Social Studies Teacher candidates in order to reveal high level questioning skills related to geography subjects. Field research method was used in the study. In this study, which was chosen as the purposive sampling method; The research data were collected in the 2018-2019 academic year from voluntary students who were attending the 4th grade Social Studies Education Program of the education faculties of a university located in Inner West Anatolia and a long-established university in Ankara . In order to collect data "to prove scientifically that the world is round" informative text about the subject is given.According to the text content, participants were asked to prepare 6 to 10 questions and the data were subjected to content analysis. The results of the research revealed that the participants does not have high level questioning skills. According to the findings, the distribution of the questions to the cognitive steps of Renewed Bloom Taxonomy is as follows; '' Remembering '' with 55,2 % of the most questions produced as a step, 24,4 % '' Understanding '', 14,8 % '' Analysis '', 4,6 % '' Creation '' and '' Evaluation '' 0,8 % of the step questions were asked. There was no question asked about “pratical” step. In addition, there was no significant difference between the participants' faculty and high level questioning skills.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Renewed Bloom Taxonomy, cognitive steps, social studies teacher candidates

Tam Metin 111

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.