Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 320-333

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1008


KOBİLERİN ÜRETİM VE PAZARLAMA SORUNLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: OSTİM ÖRNEĞİ

B.DENİZ ŞAHİN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

KOBİ’ler gerek Türkiye gerek dünya ülkelerin de ekonominin temelini oluşturmaktadır. Ülkemizdeki istihdam oranı, ekonomiye katkı payları ve ihracat payları ile önemli bir yere sahiptirler.Bu çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada KOBİ tanımları, özellikleri, ülke ekonomisindeki yeri ve üretim, pazarlama, finansman, personel vb sorunları incelenmiştir. İkinci aşamada ise Ankara ili Ostim Bölgesinde yer alan Medikal Küme İşletmelerinin üretim ve pazarlama sorunlarına yönelik anket çalışması ile sorunlarının tespit edilmeye çalışılmıştır.

 Ankara ili Ostim bölgesinde medikal sektörde faaliyet gösteren sorunlarını tespit etmek amacıyla, iletişim bilgilerine ulaşılan 43 firmaya anket formları iletilmiştir. Anket formu ile elde edilen veriler düzenlenerek MS. Excel ve SPSS 19 yardımı ile analiz edilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda elde edilen veriler ile en sık karşılaşılan pazarlama ve üretim sorunlarına ulaşılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): KOBİ, pazarlama, üretim, medikal kümelenme

A RESEARCH ON PRODUCTION AND MARKETING PROBLEMS OF SME’S: OSTIM EXAMPLE

SME’s constitute basis for both Turkey’s and other countries’ economy. The employment rate in our country, economy, contributions and play an important role in export shares. This study contains two steps. For the first step description, characteristics and place in the national economy of SME’s and problems of marketing, production, financial, personal etc are reviewed.  For the second step production and marketing problems of Medical Cluster Companies located in Ostim region in Ankara were tried to collect with survey sheets.

            To determine problems of medical sector companies in Ostim region in Ankara,  43 survey sheets were sent to companies to determine research data.Data obtained via survey sheets were analyzed by MS. Excel and SPSS 19. Result of this analysis common production and marketing problems were determined.. Solution suggestions of these problems are also given.

Anahtar Kelimeler (Keywords): SME , marketing, production, medical cluster.

Tam Metin 147

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.