Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1508-1513

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1805


SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA SAĞLIK KURULUŞLARINDA RİSK YÖNETİMİ OLGUSUNUN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

YETER USLU, YASEMİN HANCIOĞLU, EMRE YILMAZ, ERMAN GEDİKLİ

Sağlık kuruluşları etkileyen risk unsurları ve bu unsurların beraberinde getirdiği olası kayıplar, arzu edilmeyen gerçeklerdir. Bu durum, sağlık kuruluşlarını risk ve kayba karşı önleyici bakış açısını oluşturan risk yönetimi konusunu daha önemli hale getirmektedir. Hızla değişen çevre koşullarında risk yönetimi programının bileşenlerinin belirlenmesi, risk yönetimi stratejilerinin oluşturulması, risk yönetiminin diğer fonksiyonlarla bütünleştirilmesi risk yöneticisinin işlevsel mesleki sorumluluklarıdır. Bu çalışmada, sağlık yöneticilerinin sağlık kuruluşlarındaki risk yönetimi ile ilgili algıları ortaya çıkarılarak en öncelikli risk temalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu, farklı örgütsel pozisyonlardaki 7 sağlık yöneticisinden oluşmaktadır. Nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Nitel analiz sonucunda belirlenen risk faktörü temalarının önceliklendirilmesinde ise Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, risk yönetimi olgusu konusunda risk faktörü olarak görülen on ana tema belirlenmiştir. En önemli temalar sırasıyla %32,8 normalize ağırlık puanı ile “Hasta Güvenliği” %16,1 ile “Çalışan Güvenliği” ve %11 ile “Finansal Riskler”dir. “Kamu Atamaları” ise %3,8 ağırlık ile en az önemli risk faktörü teması olarak tespit edilmiştir. Etkili bir risk yönetimi, hastanelerde kaynakların verimli kullanılarak israfın önlenmesi, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde hızlı ve kesintisiz olarak verilmesi, hasta, çalışan ve tesis güvenliğinin sağlanması, karşı karşıya kalınan risklerle ilgili en iyi çözüm alternatiflerinin belirlenmesini kolaylaştırabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Risk Yönetimi, Sağlık Tesisleri, Nitel Analiz, Bulanık AHP, Sağlık Yönetimi

EVALUATION OF RISK MANAGEMENT IN HEALTHCARE ORGANIZATION WITH THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTH MANAGERS

The risk factors affecting health organizations and the possible losses brought about by these factors are undesirable facts. This makes the issue of risk management, which constitutes the preventive perspective of health institutions against risk and loss, more important. Determining the components of the risk management program in rapidly changing environmental conditions, creating risk management strategies, integrating risk management with other functions are the functional professional responsibilities of the risk manager. In this study, it is aimed to determine the most prioritized risk themes by revealing the perceptions of health managers about risk management in health institutions. The working group consists of 7 health managers in different organizational positions. Descriptive analysis method was used in the analysis of qualitative data. Fuzzy Analytical Hierarchy Process (AHP) was used to prioritize the risk factor themes determined as a result of the qualitative analysis. As a result of the research, ten main themes, which are seen as risk factors in the concept of risk management, were determined. The most important themes are “Patient Safety” with a normalized weight score of 32.8%, “Employee Safety” with 16.1%, and “Financial Risks” with 11%, respectively. “Public Appointments”, on the other hand, was determined as the least important risk factor contact with a weight of 3.8%. An effective risk management can facilitate the determination of the best solution alternatives for the risks faced, preventing waste by using resources efficiently in hospitals, providing health services in the fastest and uninterrupted way, ensuring patient, employee and facility safety.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Risk Management, Health Facilities, Qualitative Analysis, Fuzzy AHP, Health Management

Tam Metin 388

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.