Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 507-530

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1560


KADIN SIĞINMA EVLERİNDEKİ KADINLARIN HABİTUSLARI: KÜLTÜREL, EKONOMİK VE SOSYAL SERMAYELERİ

FERHAN GÜNDÜZ

Bu çalışmada şiddetten korunmak amacıyla sığınma evine gelen kadınlar ele alınmaktadır. Şiddetin amacı, baskı ve güç uygulayarak kadını sindirmek ve tahakküm altına almaktır. Sığınma evleri, kadının baskı ve güç uygulamasından kurtulmasında ve yaşamını devam ettirmesinde önemli rol oynamaktadır. Gerçekten, sığınma evleri kadının yaşamını devam ettirmesinde ve karşılaştığı sorunun çözümünde eşik görevi üstlenmektedir. Kadının eşik öncesi, eşik ve eşik sonrası sorunlarını belirleme amacı taşıyan bu çalışmada, Bourdieu’nun alan, sermaye, habitus ve fail kavramlarından hareket edilmektedir. Bu çalışmada kadınların problemlerini tespit etmek için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.  Sığınma evleri, aynı zamanda kadınların geçmiş yaşantıları ve gelecek beklentileri arasında kalan bir eşiktir. Eşikteki fail kadınların söylemlerinden hareketle onların sorunlarının ortaya çıkarılması için, sahip oldukları kültürel, ekonomik ve sosyal sermayeleri ile habituslarının belirlenmesi gerekir. Böylelikle sığınma evindeki kadınların ve içinde yetiştikleri aileleri başta olmak üzere sosyal çevrelerinin, eğitim seviyelerinin ve ekonomik durumlarının etkileri üzerinde durulabilir. Nitekim sığınma evine gelen kadınların ve ailelerinin öğrenim sevileri ile yaşadıkları sorunlar ve yaşam beklentileri arasında doğrudan bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu belirlemeler, failin gelecekteki yaşamında ve şiddetten kurtulmasında kendine yön vermesi açısından anlamlıdır. Bourdieu için şiddet, güç farklılığından ortaya çıkmaktadır. Özellikle eril tahakküm ile şiddet arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kadın, şiddet, eşik, kadının korunması, kadın sığınmaevi

HABITUS OF THE WOMEN IN WOMEN'S SHELTERS: CULTURAL, ECONOMIC, AND SOCIAL CAPITAL

This study investigates those women who come to the women’s shelters for protection from violence. The purpose of violence against women is to suppress and dominate women by exerting pressure and force. The shelters play an important role in preventing the women from suffering pressure and force and in enabling them to survive. Shelters are indeed limens for women to lead their lives and to solve the problems they face.

This study, which tries to determine the problems of women at preliminal period, during liminality period, and at post liminal period, is based on Bourdieu's concepts of field, capital, habitus, and agency. In this study, qualitative research method was used to determine the problems of women. Women’s shelters are also limens in-between women's past lives and future expectations. To reveal their problems based on the discourses of the agent women at the limen, it is necessary to identify their cultural, economic, and social capital and habitus. In this way, the effects of other women in the shelters and their social environment, especially the families they come from, their educational background, and economic circumstances can be elaborated. As a matter of fact, it is observed that there is a direct relationship between the education levels of both the women in the shelters and their families and their problems and life expectations. These considerations matter for the agent to get rid of violence and to determine her own path in the future. For Bourdieu, violence is caused as a result of a difference in power. In particular, there is a direct relationship between male domination and violence.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Woman, violence, liminality, women's protection, Women's Shelters

Tam Metin 195

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.