Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2254-2271

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1446


EĞİTİM KURUMLARININ HİYERARŞİK DÜZEYLERİNDEKİ LİDERLİK TARZLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ARTUR BOLGANBAYEV, KUNDYZ MYRZABEKKYZY, DİNMUKHAMED KELESBAYEV

Bu çalışmanın amacı, eğitim kurumlarında alt, orta ve üst kademe yöneticilerin bağlı bulunduğu üstün liderlik davranışlarını nasıl algıladıklarını ve liderlik davranışı algılamasının hiyerarşik basamaklara göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Çalışmada, liderlik davranışları ölçülürken yöneticilerin kendi davranışlarını değerlendirmesi istenmemiş; çalışanın ve yöneticinin kendine en yakın üstün davranışlarını nasıl algıladığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni olarak, Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde çalışmakta olan üst, orta ve alt kademe yöneticiler belirlenmiştir. Araştırma verileri anket tekniği ile 101 yöneticiden toplanmıştır. Anket uygulanan yöneticilere, vizyon belirleme, çevresel duyarlılık, sıradışı davranışlar sergileme, kişisel risk üstlenme, üye ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme ve statükoyu sürdürme ile ilgili sorular yönetilmiş ve analizler de bu kavramlara üst, orta ve alt yönetici düzeylerinin verdikleri cevaplar üzerinden yapılmıştır. Ayrıca, soru formunda kullanılan değişkenlerin tümü 5’li Likert tipinde hazırlanan ölçeklerle ölçülmüştür. Yöneticilerin liderlik davranışlarını ölçmek için Liderlik Davranışları Ölçüm Anketi ve Liderlik Etkinlik Analizi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Lider, Liderlik, Liderlik Tarzları, Liderlik Davranışları, Liderlik Yaklaşımları, Yönetici, Hiyerarşik Düzeyler

A RESEARCH ON THE DIFFERENCES BETWEEN LEADERSHIP STYLES AT THE HIERARCHICAL LEVELS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Purpose of this study is to determine how lower, middle and upper-level managers perceive superior leadership behaviors in educational institutions and whether their perception of leadership behavior differs according to hierarchical levels. While measuring leadership behaviors, we did not ask managers to evaluate their behavior; but we tried to determine how the employees perceive the behaviors of their closest superior. We have determined our working universe as upper, middle and lower-level managers working at Akhmet Yassawi University. The research data were collected from 101 managers with the survey technique. Managers were asked questions about vision determination, environmental sensitivity, exhibiting extraordinary behaviors, taking personal risks, showing sensitivity to member needs and maintaining the status quo, and analyzes were made based on the responses given by the senior, middle and lower management levels. To measure the leadership behavior of managers, Leadership Behavior Measurement Survey and Leadership Effectiveness Analysis were used.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Leader, Leadership, Leadership Styles, Leadership Behaviors, Leadership Approaches, Manager, Hierarchical Levels

Tam Metin 50

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.