Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1399-1413

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1170


TÜRBÜLANS YÖNETİMİ İÇİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ KULLANILARAK YAPILAN ERKEN UYARI MODELİ

KIVANÇ KÖMÜRCÜ, Doç. Dr. İSMAİL GÖKDENİZ

İşletmenin (business) çevresi işletmenin faaliyetlerini ve dolayısıyla varlığını etkileyen başlıca unsurlardan biridir. Ancak işletme çevresi farklı koşul ve durumları içeren dinamik bir yapıya sahiptir. İşletme çevresinin karakteristiklerden biri olan türbülans koşulları ve durumu işletmenin işlev ve faaliyetlerini etkileyebilmektedir. İşletmenin türbülans koşullarında faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve faaliyetlerin devamlılığını sağlamak işletme için hayati bir zorunluluktur. Bu nedenle işletmenin olası türbülans durum ve koşullarını öngörebilmesi işletmenin yaşamını sürdürmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada bir işletmenin makro çevre ve sektörel çevrede karşılaşabileceği türbülans durumunu öngörmeye yönelik bir erken uyarı modeli geliştirilmeye çalışılmıştır. Çalışmada türbülans değerlendirme kriterleri ve işletmenin dış çevresine ilişkin türbülans faktörleri ve belirlenmiştir. İşletme dış çevre faktörleri türbülans koşulları ve durumunu belirleyen kriterlere göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise işletmenin çevresine ilişkin türbülans derecesi belirlenmiştir. Çalışmada Analitik Hiyerarşi Prosesi tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre işletmenin içerisinde bulunduğu çevrenin türbülans düzeyinin % 72.24 olduğu ve bu düzeyin araştırmada kullanılan derecelendirmeye göre çok yüksek sayılabilecek bir seviye olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde çalışmada önerilen model ile bir işletmenin çevresine ilişkin türbülans derecesinin belirlenebildiği görülmüştür. İşletmenin faaliyet gösterdiği çevreye ilişkin türbülans derecesinin bilinmesi türbülans yönetimini olanak sağlayacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): TÜRBÜLANS YÖNETİMİ,ERKEN UYARI MODELİ,ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES

AN EARLY WARNNG MODEL FOR TURBULENCE MANAGEMENT BY USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

The business environment is one of the main factors that affect its activities thereby the existence of the business is influenced, however; it has a dynamic structure which includes different conditions and situations. Turbulence conditions and situations, one of the features of the business environment, has an impact on the functions and actions of the business. It is a vital obligation for business activities to be continued and not to be interrupted in the conditions of the business turbulence. This should be provided by the business. Therefore, it is important to predict possible conditions or situations of turbulence in terms of maintaining the lifetime of the business. The aim of this study is to develop an early earning model for predicting turbulence conditions that a business can encounter in a macro and sectoral environment. In this study turbulence evaluation criteria and turbulence factors - related to the external environment of business are identified. The external environment factors of business are utilized according to criteria which determine turbulence conditions and situations. In the final phase of the study, turbulence degree of the business environment is determined. In this project Analytic Hierarchy Process that is a multiple criteria decision making technique was used. In the results of this study, it is seen that the turbulence degree of the business environment is % 72, 24 and this degree can be considered as a high level according to the method which was used in this study. When the outcomes of the study are evaluated, it can be observed that the turbulence degree of a business environment can be identified with the model recommended in this study. It can be said that knowing the turbulence degree of the business environment, in which it operates, provides an opportunity to manage the turbulence.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Turbulence Management, Early Warning Model, Analytic Hierarchy Process

Tam Metin 151

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.