Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1221-1233

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1182


GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMELERİNİN HANEHALKI SIĞIR VE DANA ETİ TALEBİNE ETKİSİ

KÜBRA ÖNDER, MUHAMMET ŞAHİN

Hanehalkının dana ve sığır eti talebinin analiz edildiği bu çalışmada; 1994-2018 dönemlerine ait yıllık zaman serileri kullanılmıştır. Çalışmanın analizine geçmeden önce zaman serilerinin kullanıldığı çoklu regresyon modellerinde karşılaşılan durağanlık problemi, ADF ve PP birim kök testleri ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda; talep fonksiyonunda yer alan tüm değişkenlerin birinci sıra fark durağan olduğu tespit edilmiştir. Aynı derecede bütünleşik oldukları tespit edilen talep fonksiyonunun uzun dönem ilişkisi ise Johansen eşbütünleşme analizi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Eşbütünleşme analizi sonucunda;  değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir. Ancak ilişkinin yönü ve ne kadar süre sonra uzun dönemde dengeye ulaşılacağı yorumu ise Hata Düzeltme Modeli (VEC) tahmin sonucu ile elde edilmiştir. Yapılan VEC modeli tahmin sonucunda; sığır ve dana eti talep fonksiyonuna ait hata düzeltme katsayısının (0,137) 0 ile 1 aralığında yer aldığı ve pozitif işarete sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuç, kısa süreli dengesizliklerden uzun dönem dengeye %13,7’lık bir hızla ulaşıldığını ifade etmektedir. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç ise dane eti talep fonksiyonu uyum katsayı değeridir. Bu değer (-0,13) olarak saptanmış olup, yaklaşık 7,5 yılda, uzun dönemde dengeye ulaşıldığını göstermektedir. Dolayısıyla analiz sonuçları; sığır ve dana eti talebinin dengeye uyarlanma hızının çok yüksek olmadığını ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kırmızı Et Tüketimi, Dana ve Sığır Eti Talebi, Gümrük Vergileri, Eşbütünleşme Analizi

THE IMPACT OF TARIFF DISCOUNTS ON HOUSEHOLD BEEF AND VEAL DEMAND

In this study, household beef and veal demand was analyzed and time series of the period 1994-2018 was used. Before analyzing the study, stationarity problem encountered in multi-regression models where time series are used was analyzed using ADF and PP unit root tests. As a result of the analysis; it was determined that all variables in the demand function are first order stationary. The long-run correlation of the demand function which was determined to be integrated at the same level was evaluated under the framework of Johansen co-integration analysis. As a result of the co-integration analysis, it was determined that there was long-run correlation between the variables. However, the comment on the direction of the correlation and how long it will take to achieve the balance in the long term was obtained by Vector Error Correction Model (VEC) estimation result. As a result of the VEC Model estimation it was observed that error correction coefficient of veal and beef demand function was (0.137) between 0 and 1 and had a positive sign. This result expresses that long-run equilibrium from short-run disequilibrium is achieved at a rate of 13.7 %. Another result of the study is beef demand function coefficient of concordance. This coefficient was determine as (-0.13) and it shows that equilibrium is achieved in the long-run almost in 7.5 years. Therefore the result of the analysis expresses that the concordance rate of beef and veal demand to equilibrium is not so high.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Red Meat Consumption, Beef and Veal Demand, Customs Duties, Cointegration Analysis.

Tam Metin 160

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.