Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1025-1039

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1368


DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK, KİŞİ-ÖRGÜT UYUMU VE DİĞERKÂMLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ARACI ETKİSİ

ALPTEKİN SOKMEN, FİLİZ KARAGÖZ

Araştırmanın amacı dönüşümsel liderlik, kişi-örgüt uyumu ve diğerkâmlık davranışı değişkenleri ilişkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla bir bakanlığın merkez biriminde çalışan 440 katılımcıdan 2019 yılı Aralık ayında anket aracılığıyla veri toplanmış ve bu veriler SPSS 26 paket programında analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. İlgili bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koyabilmek ve hipotezleri test edebilmek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Aracılık etkisini ortaya koyabilmek için hem Baron ve Kenny, hem de Hayes’in aracılık modellerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre çalışanların dönüşümsel liderlik algılarının artması durumunda kişi-örgüt uyumu düzeylerinin ve diğerkâmlık davranışlarının artacağı tespit edilmiştir. Kişi-örgüt uyumlarının artması durumunda fazladan rol üstü davranışlarından diğerkâmlık düzeylerinin artacağı da bulgulanmıştır. Son olarak dönüşümsel liderliğin diğerkâmlık davranışı üzerindeki etkisinde kişi-örgüt uyumunun aracılık etkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dönüşümsel Liderlik, Kişi-Örgüt Uyumu, Diğerkâmlık Davranışı

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, PERSON-ORGANIZATION FIT AND ALTRUISM BEHAVIOR RELATIONSHIP: THE MEDIATOR EFFECT OF PERSON-ORGANIZATION FIT

The aim of this research is to reveal relationships among variables such as transformational leadership, person-organization fit and altruism behavior. With that aim data were obtained by survey from 440 participators who work in a central department of a ministry in December 2019 and these data were analyzed by SPSS 26 package program. First of all, in that study validity and reliability analyses are done. Correlation and regression analyses are done both to reveal the relationships among related dependent and independent variables and to test hypotheses. Both Baron and Kenny and Hayes mediation models are used to show mediation effect. According to findings, it is determined whether the perceptions of employees about transformational leadership increase, also levels of person-organization fit and altruism behavior increase too. It is found that whether levels of person-organization fit increase, also altruism levels of extra-role behaviors increase too. Lastly, person-organization fit has no mediation effect through transformational leadership’s effect on altruism behavior.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Transformational Leadership, Person-Organization Fit, Altruism Behavior

Tam Metin 224

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.