Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 196-210

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1283


DAĞITIM ADALETİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞE ADANMIŞLIĞIN ARACI ROLÜ

HÜSEYİN ASLAN

Bu çalışmanın amacı dağıtımsal adaletin iş tatmini üzerindeki etkisinde işe adanmışlığın aracılık rolünün araştırılmasıdır. Bu amaçla Gaziantep ilinde tekstil fabrikalarında çalışan 353 katılımcıdan anket aracılığıyla ile veri toplanmıştır. Ölçek geçerliliği için doğrulayıcı faktör analizi yapılarak, değişkenler arası ilişkiler tespit edilmiş ve yapısal eşitlik modeli ile modelin uyum iyiliği testleri ve regresyon analizi yapılmıştır. Aracılık rolünü test edebilmek için ise dolaylı etkilerin anlamlılığına bakılmış ve bunun için boostrap yöntemi kullanılmıştır.  Yapılan analizlerde dağıtımsal adaletin işe adanmışlığı pozitif yönde anlamlı olarak etkilediği tespit edilmiştir. Aracılık analizi neticesinde ise işe adanmışlığın dağıtımsal adalet ile iş tatmini arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dağıtımsal adalet, İşe adanmışlık, İş tatmini

THE MEDIATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT IN THE EFFECT OF DİSTRİBUTİVE JUSTİCE ON JOB SATİSFACTİON

The aim of this study is to investigate the mediating role of work engagement in the effect of distributive justice on job satisfaction. For this purpose, data were collected from 353 participants working at different textile manufacturing companies in Gaziantep. Confirmatory factor analysis was performed in the analysis of the data, correlations between the variables were determined, and structural equation and goodness of fit tests of the model and regression analysis were performed. In order to test the mediating role, the significance of the indirect effects was examined using the bootstrap method. In the analyses, it was determined that distributive justice had a significant positive effect on work engagement. As a result of mediating analysis work engagement was found to have a partial mediator role in the relationship between distributive justice and job satisfaction.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Distributive justice, Work engagement, Job satisfaction

Tam Metin 214

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.